АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

Автор(и)

  • І. О. Брюховецька Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-1469-1485
  • Г. О. Кришталь Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-3420-6253

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-5

Ключові слова:

кіберризик, кібератака, цифрова трансформація, моделі страхування кіберризиків, соціальна інженерія, DDoS-атаки, фішинг

Анотація

В умовах інформаційного ландшафту, що швидко змінюється, і технологічних інновацій, цифрова трансформація стала ключовим фактором у розвитку фінансової та страхової галузей. Ця стаття досліджує вплив державної цифрової трансформації на страховий ринок України, аналізуючи нові можливості, які вона надає страховикам та клієнтам, а також ризики, пов'язані із цими змінами. У статті розглядаються такі аспекти, як використання великих даних, штучного інтелекту та цифрових платформ у страхуванні, а також питання кібербезпеки та конфіденційності даних. Основна увага зосереджена на дослідженнях різних стратегій зниження кіберризиків, надаючи читачеві огляд найефективніших методів та підходів, таких як прийняття відповідного законодавства, розробка державної стратегії безпеки, створення координаційного центру. Однак, навіть за найкращих зусиль щодо запобігання інцидентам, існує ймовірність виникнення кібератак. У зв'язку з цим страхування кіберризиків стає дедалі актуальнішим. Стаття також висвітлює переваги та нюанси страхування в даній галузі, надаючи читачеві інформацію про те, як вибрати відповідний страховий план, які ризики можуть бути покриті та як страхування може допомогти у відновленні після кіберінцидентів. У статті розкрито сутність поняття «кіберризик». Зокрема, розкрито різні наукові підходи щодо його тлумачення. А саме юридичний, статистичний, стратегічний, економічний. З урахуванням різних точок зору надано авторське визначення. Тема, якій присвячена стаття, надає можливість досліджувати актуальні виклики та можливості, з якими страхова галузь стикається в епоху державної цифрової трансформації, та може призвести до розуміння того, як страхові компанії можуть адаптуватися та використовувати сучасні технології для покращення своєї ефективності та обслуговування клієнтів. Мета роботи. Метою статті є аналіз впливу державної цифрової трансформації на страховий ринок України для виявлення можливостей зниження ймовірних кіберзагроз та забезпечення максимального захисту у разі їх настання за допомогою страхування. Методологія. У запропонованій статті особливу увагу приділено аналізу аспектам державної цифрової політики, направленої на формування страхового ринку України для виявлення нових можливостей та ризиків. Наукова новизна. Доведено, що актуальною проблемою розвитку страхового ринку України є ефективне впровадження цифрових інновацій. Забезпечення цифрових інновацій не можливе без реалізації державної політики щодо цифрових перетворень у страховій галузі. Висновки. Державна політика, спрямована на цифровізацію страхових процесів створює нові можливості для страхового ринку України. Проте виникають і ризики. З’ясовано, що головними результатами впливу цифровізації є поліпшення клієнтського досвіду; машинне навчання дозволяє страховим компаніям більш точно визначати ризики, розробляти більш точні моделі ціноутворення та керувати страховими портфелями; цифрові роботи та боти забезпечують більш швидке та точне обслуговування клієнтів; технологія блокчейн спрощує процеси верифікації та аутентифікації даних; цифрова трансформація залучає нових учасників до страхового ринку, таких як стартапи та технологічні компанії, які пропонують інноваційні страхові продукти та послуги. Визначено, що державна цифрова трансформація впливає на появу нових страхових ризиків як, наприклад, DDoS-атаки, фішинг, кібератаки. Констатовано, що державні ініціативи щодо боротьби з кібрризиками є дієвими. Разом з тим констатовано, що найбільш надійним та ефективним способом захисту від зазначених ризиків є страхування.

Посилання

Волосович С., Клапків Л. Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 101–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_3_10

Гудзь О. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29). С. 4–12. DOI: https://doi.org/10.31673/2415-8089.2019.030412

Нагайчук Н.Г., Третяк Н.М., Ткаленко О. Страхування в системі управління кіберризиками підприємства в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2019. № 1 (33). С. 97–111. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.6

Правова база української кібербезпеки: загальний огляд і аналіз. Міжнародна фундація виборчих систем в Україні. 2019. URL: https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/10/IFES-Ukraine-Ukrainian-Cybersecurity-Legal-Framework-Overview-and-Analysis-2019-10-07-Ukr.pdf

Приказюк Н.В., Гуменюк Л.С. Кібер-страхування як важливий інструмент захисту підприємств в умовах цифровізації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.6

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403. Поточна редакція від 15.12.2021. URL: https://zakon.ra-da.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України із змінами № 447/2021 від 26.08.2021. URL: https://zakon5.rada.-gov.ua/laws/show/96/2016

Bohme R., Schwartz G. Modeling Cyber-Insurance: Towards A Unifying Framework. Conference. 2010. URL: ttp://www.icsi.berkeley.edu/pubs/networking/mode-lingcyber10.pdf

Burke D. Cyber Insurance 101: What Cyber Insurance Covers. Woodruff Sawyer. 2021. URL: https://woodruffsawyer.com/cyber-liability/cyber-101-liability-insurance/

CRO Forum Concept Paper on a proposed categorisation methodology for cyber risk. CRO Forum. June 2016. URL: https://www.thecroforum.org/wp- content/uploads/2016/06/ZRH-16-09033-P1_CRO_-Forum_Cyber-Risk_web-2.pdf

Volosovych, S. and Klapkiv, L. (2018), "Determinants of the emergence and implementation of cyber risks", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 3, pp. 101–115, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_-2018_3_10

Hudz', O. (2019), "Insurance development: new instruments and methods of risk management in the digital economy", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 3 (29), pp. 4–12. DOI: https://doi.org/10.31673/2415-8089.2019.030412

Nahajchuk, N.H. Tretiak, N.M. and Tkalenko, O. (2019), "Insurance in the cyber risk management system of the enterprise in a digital economy", Finansovyj prostir, vol. 1 (33), pp. 97–111.

Shypilova, Yu. (2019), "The legal framework of Ukrainian cybersecurity: an overview and analysis", available at: https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/10/IFES-Ukraine-Ukrainian-Cybersecurity-Legal-Framework-Overview-and-Analysis-2019-10-07-Ukr.pdf

Prykaziuk, N. and Gumenyuk, L. (2020), "Cyberinsurance as an important tool of enterprise protection in the digitization economy", Efektyvna ekonomika, [Online], DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.6

Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the Basic Principles of Cybersecurity in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

President of Ukraine (2016), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of January 27, 2016 "On the Cyber Security Strategy of Ukraine"", available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016

Bohme, R. and Schwartz, G. (2010), "Modeling Cyber-Insurance: Towards A Unifying Framework. Conference", available at: http://www.icsi.berkeley.edu/pubs/networking/modelingcyber10.pdf

Burke, D. (2021), "Cyber Insurance 101: What Cyber Insurance Covers. Woodruff Sawyer", available at: https://woodruffsawyer.com/cyber-liability/cyber-101-liability-insurance/

CRO Forum (2016), "CRO Forum Concept Paper on a proposed categorisation methodology for cyber risk", available at: https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2016/06/ZRH-16-09033-P1_CRO_Forum_-Cyber-Risk_web-2.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК