СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СКЛАДІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Х. В. Дрималовська Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5880-6395
  • А. Р. Антонів Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-6

Ключові слова:

послуга, фінансові послуги, інвестиційні послуги, інвестиційні технології, інвестиційна ідея

Анотація

У статті наведено сутність самого поняття «послуга», загальні ознаки послуги незалежно від їх виду, визначено основні види фінансових послуг. Розглянуто трактування фінансової послуги через вивчення Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». На основі проведених досліджень відведено важливу роль такому сегменту фінансових послуг як інвестиційні послуги. Проаналізовано наукові праці щодо трактування поняття «інвестиційні послуги». Доповнено існуючі ознаки інвестиційних послуг такими: цілеспрямованість, динамічність, системність, об’єктність. Запропоновано схематично представити сутність та значення інвестиційних послуг у складі інвестиційних послуг на основі виокремлення основних складових: інвестиційні технології, інвестиційна інформація, інвестиційні цілі, інвестиційна ідея.

Посилання

Клейменова С.М. Поняття та види фінансових послуг за законодавством України. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 5(11). С. 274–281.

Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 14.12.2021 № 1953-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text (дата звернення: 17.01.2024).

Мацук З.А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 367 с.

Коваленко Ю.М. Місце, сутність і класифікаційні ознаки інвестиційних послуг у складі фінансових послуг. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. № 9(37). С. 131–136.

Яценко І.В. Інноваційні зміни в індустрії інвестиційних фінансових послуг під впливом FINTECH. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11352/9468 (дата звернення: 17.01.2024).

Кобушко І.М. Інвестиційні послуги в контексті ефективного функціонування інвестиційного ринку України. Науковий вісник ДГМА. 2010. № 1(6Е). С. 299–305.

Дубовик С.В. Теоретичне обґрунтування сутності категорій «інвестиційна банківська послуга» та «інвестиційний банківський продукт». URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/64056/5/Dubovyk_financial_assets.pdf (дата звернення: 17.01.2024).

Яценко І.В. Поліваріантність наукових підходів до пізнання сутності поняття «інвестиційна послуга». Соціальна економіка. 2021. Вип. 61. С. 92–-100.

Коваленко Ю.М., Яценко І.В. Ризики на ринку інвестиційних послуг і провадження державного нагляду (контролю). Фінансові дослідження: електронне фахове видання. 2019. № 2(7).

Kleimenova S.M. (2023) Poniattia ta vydy finansovykh posluh za zakonodavstvom Ukrainy [The concept and types of financial services according to Ukrainian legislation]. Aktualni pytannia u suchasnii nautsi, no 5(11), pp. 274–281. (in Ukrainian)

Pro finansovi posluhy ta finansovi kompanii: Zakon Ukrainy vid 14.12.2021 № 1953-IX [On financial services and financial companies: Law of Ukraine dated 14.12.2021 No. 1953-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text (accessed 17 January 2024).

Matsuk Z.A. (2018) Finansovi posluhy na rynku tsinnykh paperiv Ukrainy: teoriia ta praktyka: Monohrafiia [Financial services on the securities market of Ukraine: theory and practice: monograph]. Kyiv: KNEU, p. 367.

Kovalenko Yu. M. (2018) Mistse, sutnist i klasyfikatsiini oznaky investytsiinykh posluh u skladi finansovykh posluh [The place, essence, and classification features of investment services within the scope of financial services]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika», no 9(37), pp. 131–136. (in Ukrainian)

Yatsenko I.V. Innovatsiini zminy v industrii investytsiinykh finansovykh posluh pid vplyvom FINTECH [Innovative changes in the investment financial services industry under the influence of FINTECH]. Available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11352/9468 (accessed 17 January 2024).

Kobushko I.M. (2010) Investytsiini posluhy v konteksti efektyvnoho funktsionuvannia investytsiinoho rynku Ukrainy [Investment services in the context of the efficient functioning of the investment market in Ukraine]. Naukovyi visnyk DHMA, no 1(6E), pp. 299–305. (in Ukrainian)

Dubovyk S.V. Teoretychne obgruntuvannia sutnosti katehorii «investytsiina bankivska posluha» ta «investytsiinyi bankivskyi produkt» [Theoretical substantiation of the essence of the categories "investment banking service" and "investment banking product"]. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/64056/5/Dubovyk_financial_assets.pdf (accessed 17 January 2024).

Yatsenko, I.V. (2021) Polivariantnist naukovykh pidkhodiv do piznannia sutnosti poniattia «investytsiina posluha» [Multifaceted scientific approaches to understanding the essence of the concept "investment service"]. Sotsialna ekonomika, vol. 61, pp. 92–100. (in Ukrainian)

Kovalenko Yu.M. (2019) Yatsenko I.V. Ryzyky na rynku investytsiinykh posluh i provadzhennia derzhavnoho nahliadu (kontroliu) [Risks in the market of investment services and the implementation of state supervision (control)]. Finansovi doslidzhennia: elektronne fakhove vydannia, no 2(7). (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК