ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Т. Ю. Примак Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0003-0682-8717
  • Ю. Л. Заборовець Національний університет харчових технологій

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-9

Ключові слова:

соціальна відповідальність, КСВ (корпоративна соціальна відповідальність), соціально-відповідальна поведінка, соціальні інновації, готельне підприємство, готельний бізнес

Анотація

Дана стаття присвячена вивченню та аналізу впровадження принципів соціальної відповідальності в діяльність готельних підприємств. У контексті сучасного бізнес-середовища, соціальна відповідальність визначається як активна участь підприємств у вирішенні соціальних, екологічних та етичних питань. Робота розглядає переваги пов'язані з впровадженням цих принципів у готельних підприємствах, а також оцінює їх вплив на стосунки зі споживачами, співробітниками та глобальними громадськостями. На фоні світового досвіду, враховуючи передові стандарти соціальної відповідальності, в роботі аналізується, як готельні підприємства можуть адаптувати та впроваджувати ці підходи в українському контексті. Результати дослідження можуть слугувати важливим підґрунтям для розробки ефективних стратегій корпоративної соціальної відповідальності в роботі готельних підприємств.

Посилання

Корчевна Л., Новіков В., Домницька В., Жогло В. Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю бізнесу підприємства та проблеми їх упровадження в Україні. Стандартизація, сертифікація, якість. 2009. № 3. С. 50–53.

Швець Л.І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу. Вісник ЖДТУ. 2011. № 2 (56). С. 163–168.

Котлер Ф., Лі. Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з анг. С. Яринич. Київ : Стандарт, 2005. С. 4.

ДСТУ ISO 26000:2019 Настанови щодо соціальної відповідальності (ISO 26000:2010, IDT).

Грищук В.К. Соціальна відповідальність : навчальний посібник. Львів : Львівський державний ун-т внутрішніх справ, 2012. C. 89.

Розметова О.Г. Проблеми та перспективи впровадження соціальних інновацій в діяльність підприємств готельного господарства. URL: www.dy.nayka.com.ua

Сагдеєва Д.Р. Соціальна відповідальність готельного бізнесу. International Electronic Scientific Journal «Science Online». URL: http://nauka-online.com/

Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління підприємств сфери гостинності. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/tkach6.htm

Сайт готельної мережі «Toyoko Inn». URL: https://www.toyoko-inn.com/eng

Сайт готельної мережі «Scandic». URL: https://www.scandichotels.com/

Korchevna L., Novikov V., Domnytska V., Zhoglo V. (2009) Analiz rozvytku system upravlinnia sotsi¬alnoiu vidpovidalnistiu biznesu pidpryiemstva ta problemy yikh uprovadzhennia v Ukraini [Analysis of the development of enterprise social responsibility management systems and problems of their implementation in Ukraine]. Standardization, certification, quality, no. 3, рр. 50–53.

Shvets L.I. (2011) Vytraty sotsialno vidpovidalnoi diialnosti biznesu [Costs of socially responsible busi¬ness activity]. Bulletin of ZHTU, no. 2 (56), рр. 163–168.

Kotler F., Lee N. (2005) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva [Corporate social responsibility. How to do as much good as possible for your company and society] / trans. from Eng. S. Yarynych. Kyiv: Standart, p. 4.

DSTU ISO 26000:2019 Nastanovy shchodo sotsialnoi vidpovidalnosti (ISO 26000:2010, IDT [ISO 26000:2019 Guidelines for social responsibility (ISO 26000:2010, IDT)].

Hryshchuk V.K. (2012) Sotsialna vidpovidalnist : navchalnyi posibnyk [Social responsibility: educa¬tional manual]. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, p. 89.

Rozmetova O.G. Problemy ta perspektyvy vprovadzhennia sotsialnykh innovatsii v diialnist pidpryiem¬stv hotelnoho hospodarstva [Problems and prospects of implementing social innovations in the activities of hotel enterprises]. Available at: www.dy.nayka.com.ua

Sagdeeva D.R. Sotsialna vidpovidalnist hotelnoho biznesu [Social responsibility of the hotel business]. International Electronic Scientific Journal "Science Online". Available at: http://nauka-online.com/.

Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak instrument upravlinnia pidpryiemstv sfery hostynnosti [Social responsibility of business as a management tool of hospitality enterprises]. Available at: https://tourlib.net/ statti_ukr/tkach6.htm

Sait hotelnoi merezhi "Toyoko Inn" [The website of the "Toyoko Inn" hotel chain]. Available at: https://www.toyoko-inn.com/eng

Sait hotelnoi merezhi "Scandic" [The website of the "Scandic" hotel chain]. Available at: https://www.scandichotels.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31