ГНУЧКІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА МОБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Л. П. Гук ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-0143-077X
  • С. П. Біліченко ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-9929-8905

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/65-1

Ключові слова:

гнучкі форми зайнятості, мобільність робочої сили, зайнятість на онлайн платформах, цифровізація, баланс пропозиції ринку освітніх послуг і попиту ринку праці

Анотація

Метою статті є дослідження трендів у світі праці, що забезпечать збереження конкурентоздатності економіки. Проаналізовано фактори, що формували конкурентоспроможність економіки України. Акцентовано увагу на збереженні людського капіталу як рушійної сили, що формує конкурентоспроможність. Визначено, що важливим інструментом підтримки конкурентоспроможності та адаптації до роботи в умовах нестабільності є використання гнучких форм зайнятості. Розкрито особливості дистанційної зайнятості українських фрілансерів на цифрових платформах. Запропоновано напрями удосконалення стратегічного управління у сфері зайнятості, що дозволить збалансувати економічну ситуацію, сформувати більш гнучку та мобільну робочу силу, здатну працювати в умовах нестабільності.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 / База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 11.04.2022).

Adelheid H., Peters B. and Rammer Ch. Local Knowledge Spillovers and Innovation Persistence of Firms. Economics of Innovation and New Technology. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2022.2036609

Frey C.B. The Great Innovation Deceleration. MIT Sloan Management Review. Cambridge. 2020. Vol. 61, Iss. 4. P. 1–3.

Friedman G. Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics. 2014. № 2. P. 171–188. DOI: https://doi.org/10.4337/roke.2014.02.03

Антонюк В.П. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталу. Журнал європейської економіки. 2021. Том 20. № 3 (78). C. 573–595.

Bilan Y., Mishchuk H., Samoliuk N., Grishnova O. ICT and Economic Growth: Links and Possibilities of Engaging. Intelektinė ekonomika. 2019. № 1. P. 95–106.

Колот А.М., Герасименко О.О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 8–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_3 (дата звернення: 25.04.2022).

Лібанова Е.М. Проблеми розвитку ринку праці в контексті соціальної політики України, загроз та викликів ХХІ століття. Ринок праці та зайнятість населення. 2012. № 2. С. 41–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2012_2_14 (дата звернення: 25.04.2022).

Ільїч Л.М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія. Київ : Алерта, 2017. 608 с.

Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні. Україна: аспекти праці. 2013. № 5. С. 3–7.

Семикіна М.В., Волчкова Г.К. Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості. Кропивницький : В-во ТОВ «КОД», 2018. 296 с.

Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання. Львів : В-во Львівської політехніки, 2017. 380 c.

Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. Geneva Switzerland. 2019. 648 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

The Global Risks Report 2022. 17th Edition. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

Демографічна та соціальна статистика / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm (дата звернення: 25.04.2022).

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021. IMD World Competitiveness Center. URL: https://www.imd.org (дата звернення: 25.04.2022).

Гук Л.П. Стандартні та нові форми зайнятості: диверсифікація можливостей в умовах цифровізації та глобалізації. Бізнес Інформ. 2021. № 1. C. 224–231. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-224-231

Work on Digital Labour Platforms in Ukraine: Issues and Policy Perspectives. ILO: Geneva, 2018. 64 р. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635370.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2022 (дата звернення: 25.04.2022).

Гук Л.П. Баланс між підготовкою кадрів з професійно-технічною освітою та потребами національного ринку праці у робочій силі середнього професійно-кваліфікаційного рівня. Український соціум. 2019. № 4 (71). С. 109–123. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2019.04.109

Pro vvedennja vojennogho stanu v Ukrajini: Ukaz Prezydenta Ukrajiny [On the imposition of martial law in Ukraine: Decree of the President of Ukraine] 24.02.2022 No. 64/2022 / Database "Legislation of Ukraine". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text. (accessed 11.04.2022) (in Ukrainian)

Adelheid H., Peters B. and Rammer Ch. (2022) Local Knowledge Spillovers and Innovation Persistence of Firms. Economics of Innovation and New Technology. DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2022.2036609

Frey C.B. (2020) The Great Innovation Deceleration. MIT Sloan Management Review. Cambridge. Vol. 61, Iss. 4. P. 1–3.

Friedman G. (2014) Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics, no. 2, pp. 171–188. DOI: https://doi.org/10.4337/roke.2014.02.03

Antonjuk V.P. (2021) Integhracija vyshhoji osvity Ukrajiny v jevropejsjkyj osvitnij prostir dlja rozvytku ljudsjkogho kapitalu [Integrating higher education into the European educational space for human capital development]. Journal of European Economics. Vol. 20, no. 3 (78), pp. 573–595. (in Ukrainian)

Bilan Y., Mishchuk H., Samoliuk N., Grishnova O. (2019) ICT and Economic Growth: Links and Possibilities of Engaging. Intelektinė ekonomika, no. 1, pp. 95–106.

Kolot A.M., Gherasymenko O.O. (2018) Novitni ghlobaljni tendenciji u sferi zajnjatosti i dokhodiv ta jikh vplyv na socialjnu nerivnistj [Recent global employment and income trends and their impact on social inequalities]. Social labour relations: theory and practice, no. 1, pp. 8–35. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_3. (accessed 25.04.2022). (in Ukrainian)

Libanova E.M. (2012) Problemy rozvytku rynku praci v konteksti socialjnoji polityky Ukrajiny, zaghroz ta vyklykiv 21 stolittja [Problems of labour market development in the context of social policy, threats and challenges of the 21st century]. Labour market and employment of population, no. 2, pp. 41–46. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2012_2_14. (accessed 25.04.2022). (in Ukrainian)

Iljjich L.M. (2017) Strukturni transformaciji tranzytyvnogho rynku praci Ukrajiny [Structural Transformations of Ukraine's Transition Labour Market]. Kyiv: Alerta, 608 p. (in Ukrainian)

Petrova I. (2013) Rynok innovacijnoji praci: tendenciji formuvannja v Ukrajini [Innovative labour market: trends of formation in Ukraine]. Ukraine: aspects of labour, no. 5, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Semykina M.V., Volchkova Gh.K. (2018) Socialjnyj kapital v umovakh transformaciji zajnjatosti [Social capital in the context of employment transformation]. Kropivnitskiy: KOD Ltd., 296 p. (in Ukrainian)

Sytnyk J.S. (2017) Intelektualizacija system menedzhmentu pidpryjemstv: koncepcija, systemnyj monitoryngh ta modeljuvannja [Intellectualisation of enterprise management systems: concept, system monitoring and modelling]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 380 p. (in Ukrainian)

Schwab K. (2019) The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. Geneva Switzerland, 648 р. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. (accessed 25.04.2022).

The Global Risks Report (2022) 17th Edition. World Economic Forum. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf (accessed 25.04.2022).

Demoghrafichna ta socialjna statystyka [Demographic and social statistics] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm (accessed 25.04.2022). (in Ukrainian)

IMD World Digital Competitiveness Ranking (2021) IMD World Competitiveness Center. Available at: https://www.imd.org (accessed 25.04.2022).

Huk L.P. (2021) Standartni ta novi formy zajnjatosti: dyversyfikacija mozhlyvostej v umovakh cyfrovizaciji ta ghlobalizaciji [Standard and new forms of employment Diversifying opportunities in a digitalised and globalised world]. Business Inform, no. 1, pp. 224–231. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-224-231 (in Ukrainian)

Work on Digital Labour Platforms in Ukraine: Issues and Policy Perspectives (2018) ILO: Geneva, 64 р. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635370.pdf. (accessed 25.04.2022).

QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings (2022) Available at: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2022 (accessed 25.04.2022).

Huk L.P. (2019) Balans mizh pidhotovkoiu kadriv z profesiino-tekhnichnoiu osvitoiu ta potrebamy natsionalnoho rynku pratsi u robochii syli serednoho profesiino-kvalifikatsiinoho rivnia [Balance between vocational training and national labour market demand for workers with secondary vocational qualifications]. Ukrainian society, no. 4 (71), pp. 109–123. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2019.04.109

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-25

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ