Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Мова публікації – українська,  англійська, німецька, французька, польська.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1. В лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- Прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса установи, e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/) – двома мовами (українською та англійською);

2. Назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами. Обсяг кожної анотації – не менше 1800 символів з пробілами.

Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.

3. Текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.

5. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій на мові оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Список використаних джерел повинен включати декілька нових джерел (за останні 3 роки) і містити хоча б одну наукову роботу, опубліковану у журналі, що входить до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.

6. В кінці статті розміщується список використаних джерел англійською мовою, оформлений відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (American Psychological Association). Назви україномовних джерел подаються транслітерацією, а в квадратних дужках – наводиться переклад.

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25;

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 004.72:531.7.08

DOI

Андрій ДУДНІК

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», вул. Фрометівська, 2, Київ, Україна, індекс 03039 (a.s.dudnik@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-5725-5942

Andrii DUDNIK

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Computer Information Systems and Technologies, Interregional Academy of Personnel Management, 2 Frometivska str., Kyiv, Ukraine, postal code 03039 (a.s.dudnik@gmail.com)

Бібліографічний опис статті: Дудник, А. (2021). Моделі та методи підвищення продуктивності бездротових мереж у складі комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин. Інформаційні технології та суспільство, 2, 13–22. DOI:

Bibliographic description of the article: Dudnik, A. (2021). Modeli ta metody pidvyshchennia produktyvnosti bezdrotovykh merezh u skladi kompiuteryzovanykh system vymiriuvannia mekhanichnykh velychyn [Models and methods of growth of productivity of safety networks in components of computerized systems of measurement of mechanical quantities]. Informatsiini tekhnolohii ta suspilstvo – Information technology and society, 2, 13–22. DOI:

Моделі та методи підвищення продуктивності бездротових мереж у складі комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин

Анотація. Стаття присвячена… (не менше 1800 символів з пробілами)

Ключові слова: безпроводова мережа, механічні величини, сенсор, продуктивність, сигнал, комп’ютеризована система вимірювання, інформаційно-вимірювальна система.

Models and methods of growth of productivity of safety networks in components of computerized systems of measurement of mechanical quantities

 Abstract. The article is devoted… (не менше 1800 символів з пробілами)

Key words: wireless network, mechanical values, sensor, performance, signal, computerized measurement system, information and measuring system.

Основний текст статті …[1, c. 48].

Список використаних джерел:

  1. Квасніков В.П., Хаейн Т.М. Концепція повірки координатно- вимірювальних машин через Інтернет. Методологія та прилади. 2013. № 6. С.48–53. URL: http://ua.amu.in.ua/journal1.

References:

  1. Kvasnikov, V.P., Khaeyn, T.M. (2013). Kontseptsiya povirky koordynatno-vymiryuvalnykh mashyn cherez Internet [The concept of calibration of coordinate measuring machines via the Internet]. Metrolohiya ta prylady – Metrology and Instruments, 6, 48–53. Retrieved from http://ua.amu.in.ua/journal1 [in Ukrainian].