ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Олександр КАПЛЯ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.5

Ключові слова:

економічна безпека, громадяни, нормативні положення, воєнний стан, ризики, загрози, небезпеки

Анотація

Проблема забезпечення економічної безпеки громадянського суспільства в мирний час суттєво відрізняється умов воєнного стану. Тому окремі аспекти адміністративно-правового врегулювання, стосовно необхідних потреб громадян у забезпеченні їх власної економічної безпеки слід переглянути, оскільки в першу чергу, мають бути забезпечені економічні інтереси держави. Метою статті є висвітлення ролі економічної безпеки громадян під час дії воєнного стану у порівнянні із мирним часом. А також дослідження правової сутності цього поняття, нормативних структур в яких воно розглядається та можливостей, правового визначення, як окремої юридичної категорії. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань, як-от: 1) визначення основних нормативно-правових положень, що регламентують діяльність органів виконавчої влади спрямовані на дотримання законодавчих норм пов’язаних із захистом громадян від непрогнозованих загроз та ризиків економічного характеру; 2) дослідження окремих ризиків економічної безпеки громадян, які пов’язані із зменшенням доходів під час дії воєнного стану; 3) аналіз характеристик поняття «економічна безпека громадянина» в системі забезпечення економічної безпеки держави, а також вивчення дії окремих загроз, пов’язаних із нормативним регулюванням безпекової діяльності держави, як суб’єкта забезпечення безпеки громадян; 4) проведення дослідження окремих механізмів державного регулювання рівня економічної безпеки громадян під час дії військового стану. Наукова новизна. У статті вперше розглядається економічна безпека громадянина, як складова забезпечення безпеки держави в умовах воєнного стану. Як висновок, представлено економічну безпеку громадян, як загальну категорію, що ні нормативно, ні теоретично не врегульована. Проте, основні конституційні норми передбачають її існування. Запропоновано теоретичну конструкцію поняття економної безпеки громадянина, як індикатору, який характеризує стан економічного розвитку країни. Встановлено, що в умовах воєнного стану, економічна безпека окремих громадян не може розглядатися взагалі окремо, оскільки в такому випадку увесь економічний потенціал має інтегруватися в систему економічної безпеки держави.

Посилання

Про основи національної безпеки України : З-н України № 975IV від 19 червня 2003 року. Стратегічна панорама. 2003. № 3–4. С. 18–25.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26 травня 2015 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Предборський В. А. Економічна безпека держави: монографія. Київ : Кондор, 2005. 391 с.

Долгопалова М. М. Деякі аспекти процесу забезпечення економічної безпеки держави. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2010. № 3. С. 110–115.

Веприцький Р. С. Соціально-економічні права: до визначення правової природи. Форум права. 2008. № 2. С. 32–37.

Винославська О., Кононець М. Економічна безпека особистості в умовах пандемії COVID-19. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 1(22). С. 33–44. DOI: https://doi.org/l0.31108/2.2021.1.22.4

Буняк Н. Соціальна безпека людини: сутність та шляхи забезпечення. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-68

Владимиров С. В. Еволюція поглядів на економічну безпеку підприємства. Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 26–27 листоп. 2009 р. : В 4 т. Т. 4. Дніпропетровськ : Біла К.О., 2009. С. 16–20.

Корчевська Л. О. Жосан Г. В. Методологічні питання економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. Вип. 29. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2010_29/10klosoe.pdf

Аксюков С. Оптимізація податкової системи України на шляху до економічного розвитку. Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1007

Головченко В. І. Рузвельт Франклін Делано. Українська дипломатична енциклопедія : у 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ : Знання України. 2004 Т. 2. 812 с.

Баумоль Бернард. Секреты экономических показателей. 2009. 320 с.

Чубенко А. Г. Теоретико-правовий аспект забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 88–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2014_3_10

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

КАПЛЯ, О. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 29-33. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.5