Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1) в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- прізвище та ім’я, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/).

2) Назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами.* Розширена структурована анотація наукової статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження). Перед англомовною назвою статті подається прізвище та ім’я автора англійською.

якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті.

3) текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

4) список використаних джерел не менше 10 позицій на мові оригіналу (посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, в бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання в статті і оформляється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25; 

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 349.3

Ірина БАСОВА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту держави і права імені князя Володимира Великого, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», [email protected]
ORCID: 0000-0000-0000-0000

                                             Міжнародні стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я

Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів прав людини у сфері охорони здоров’я та віднаходженню шляхів з удосконалення національного законодавства…
Ключові слова: міжнародні стандарти, охорона здоров’я, Лісабонська декларація про права пацієнтів, Декларація з прав людини і особистої свободи медичних працівників, Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.

 Iryna Basova. International human rights standards in healthcare

 The article is devoted to the study of international human rights standards in the field of health care and finding ways to improve national legislation
Key words: international standards, health care, Lisbon Declaration on the Rights of Patients, Declaration on the Human Rights and Personal Freedom of Healthcare Professionals, On State Financial Guarantees for Public Health.

Основний текст статті. Мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

                                                                                    Література:

  1. Шамич О.М. Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. № 11. С. 75–92.
  2. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України № 2801–ХІІ від 19 листопада 1992 р. (зі змінами) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. № 4. Ст. 19.
  3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : міжнар. док. від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042.