ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Аліна ЧУКАЄВА
  • Вячеслав КРИКУН

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.11

Ключові слова:

асоціація, реєстрація, використання, торговельна марка

Анотація

Мета статті. Метою статті є визначення особливостей розвитку та становлення інституту охорони прав на об’єкти промислової власності. Результати дослідження. Актуальність статті полягає в тому, що сьогодні як в українському суспільстві, так і у світовому співтоваристві, особливо гостро постає питання адміністративно-правової охорони прав на об’єкти промислової власності. Вони мають давню історію, а також складний соціально-економічний характер у зв’язку з тим, що їх виникнення пов’язане з діяльністю людства. Одним із необхідних і найбільш дієвих інструментів регулювання співвідносин людини у галузі промислової власності є право. Генеза адміністративно-правової охорони прав на об’єкти промислової власності нерозривно пов’язана із передумовами виникнення та розвитку охоронного законодавства в промисловій сфері. Процес становлення та розвитку інституту адміністративно-правової охорони прав на об’єкти промислової власності має розглядатись у нерозривному зв’язку з історією модифікації форм власності, а також розвитку патентного та адміністративного права. Тому доцільно дослідити відповідні історичні документи, що вказують на розвиток даного інституту та галузей права. На українських землях в різні часи діяли закони тих держав, до складу яких вони входили: Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Російська держава, Австро-Угорщина. Тому розвиток адміністративно-правової охорони права на промислову власність залежав від економіки країни, під експансією якої розрізнені території України перебували. Висновки. Зроблено висновок, що система національного законодавства у галузі охорони прав на об’єкти промислової власності загалом сформована. Проте існують деякі проблеми, зокрема: невідповідність міжнародним нормам і вимогам, а також сучасному економічному розвитку держави; відсутність державної програми вдосконалення національної системи охорони прав на об’єкти промислової власності; не визначено стратегічних цілей, завдань та пріоритетів розвитку системи правової охорони вітчизняних науково-технічних досягнень на внутрішньому та зовнішньому ринках, основні напрями вдосконалення законодавства у сфері промислової власності; відсутність погодженої і досконалої системи повноважень спеціально уповноважених органів виконавчої влади щодо охорони та захисту прав на об’єкти промислової власності. Окреслене засвідчує потребу подальшого розвитку промислового законодавства через його систематизацію та приведення у відповідність до міжнародних стандартів.

Посилання

Андрощук Г. А. Ряботягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособие. К. : МАУП, 2001. 232 с.

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 6 листоп. 1925 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_132#Text

Головкова О. М. Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності : дис. ... канд. наук : 12.00.07. К. 2009. 205 с.

Довгань О. І. Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю. Форум права. 2010. № 4. С. 319–325. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10doicuj.pdf

Договір про патентне право від 1 черв. 2000 р. Вісник господарського судочинства. 2003. № 1. С. 104.

Договір про патентну кооперацію від 19 черв. 1970 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_001#Text

Еропкин М.И., Попов Л.Л. Административно-правовая охрана общественного порядка : монография. 1973. 328 с.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України : підручник. К. : Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 лип. 1967 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU67K05U?ed=1967_07_14

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квіт. 1891 р. Юридичний вісник України. 2002. № 43. С. 102.

Михайлюк Г. О. Модернізація законодавчого регулювання права інтелектуальної власності в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 5. С. 62−67.

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 черв. 1957 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_066/print1356525398596531#Text

Остапенко О. І., Кісіль З. Р., Комаров М. В., Кісіль Р.-В. В. Адміністративне право : навч. посіб. К. : Алерта, 2009. 536 с.

Паризька конвенція про охорону промислової власності. від 20 берез. 1883 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

Підопригора О.А. Захист права інтелектуальної власності потребує удосконалення. Вісник Вищого арбітражного суду України. 2000. № 1. С. 138–144.

Право інтелектуальної власності / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. К., 2004. 624 с.

Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 лип. 1996 р. № 236-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/3689 12/ed20121205?lang=uk#Text

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квіт. 1993 р. № 3116-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України вiд 5 листоп. 1997 р. № 621/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16 черв. 1999 р. № 752-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text

Про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : поло- ження, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України вiд 10 серп. 1994 р. № 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/938-97-%D0%BF#Text

Про ратифікацію договору про закони щодо товарних знаків : Закон України від 12 жовт. 1995 р. № 380-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про створення Державного патентного відомства : постанова Кабінету Міністрів України від

січ. 1992 р. № 29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29-92-%D0%BF#Text

Про утворення Міжвідомчого комітету з проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України вiд 16 лют. 2000 р. № 316. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-2000-%D0%BF#Text

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 черв. 1989 р. Юридичний вісник України. 2002. № 46. С. 104.

Тіманюк В. М. Фармацевтична енциклопедія. К., 2010. 804 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони: ратифікована 16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейський парламентом. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

ЧУКАЄВА, А., & КРИКУН, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 71-79. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.11