КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Микола РУДИК

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.16

Ключові слова:

прогнозування, планування, програмування, кримінологічна політика у сфері БДР, стратегічне планування в сфері БДР, публічна влада

Анотація

Стаття присвячена дослідженню вчинення кримінальних правопорушень як динамічного соціального явища, яке швидко змінюється відповідно до змін, які відбуваються у суспільстві. Нинішній кризовий період у розвитку України як незалежної держави обумовлений низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, що мають як внутрішній, так і зовнішній характер, а тому ефективність боротьби зі злочинністю залежить від ступеня наукового забезпечення та аналітичного супроводження на усіх рівнях, інтенсивності взаємодії вчених і практиків різних дотичних галузей науки у справі формування узгодженого інтегрованого цілісного наукового продукту. Негативні процеси і тенденції, які відбуваються в Україні, вимагають постійного наукового відстеження, глибокого і детального дослідження криміногенної обстановки, внесення відповідних коректив у стратегію і тактику попередження злочинності. У питаннях боротьби зі злочинністю в державі на сучасному етапі її розвитку важливу роль відіграє сам процес організації такої діяльності. Наразі, коли існує комплекс внутрішніх і зовнішніх загроз національній безпеці, організація попередження злочинності, а також ефективність такої діяльності залежать від аналізу злочинності [1, с. 118]. На ефективність кримінологічної політики БДР впливає цілий комплекс різнопланових чинників – прогнозування, планування та програмування. В статті детально розглянуто названі етапи кримінологічного процесу. Зазначено, що зі змістовної точки зору кримінологічне планування являє собою процес цілеспрямованої діяльності із розробки плану запобігання злочинності на основі визначених цілей і завдань такого впливу, а також шляхів, засобів і строків їх вирішення, інформаційного, організаційного, методичного та ресурсного забезпечення, передбаченого відповідною програмою.

Посилання

Титаренко О. О. Державне програмування протидії злочинності в Україні : монографія. Харків : Промарт, 2019. 698 с.

ДТП в Україні: скільки людей травмується і гине на дорогах. Слово і діло. 2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/07/21/infografika/suspilstvo/dtp-ukrayini-skilky-lyudej-travmuyetsya-hynedorohax

Джужа О. М. Кримінологія : навч. посіб. / О. М. Джужа, Ю. Ф. Іванов. Київ : Вид. Паливода А. В., 2008. 292 с.

Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2004. 433 с.

Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / С. Г. Соловйов та ін.; заг. ред. Грицяк Н. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. інформ. політики та електрон. урядування. Київ : К.І.С., 2015. 320 с.

Закон України Про державні цільові програми : прийнятий 18 берез. 2004 р. № 1621-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

Гуржій Т. О. Адміністративно-правові проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні : монографія. Кіровоград : Тимченко, 2010. 440 с.

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. Київ : НІСД, 2010. 288 с.

Шакун В. І. Урбанізація і злочинність в Україні : автореф. дис…докт. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Харків : НЮАУ ім. Я. Мудрого, 1996. 38 с.

Кримінологія : навч. посіб. / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. Київ : Атіка 2009. 312 с.

Титаренко О. О. Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в Україні : автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Харків, 2020. 40 с.

Кримінологія : підручник / за заг. ред. В. В. Чернєя та О. М. Джужі. Київ : ФОП Маслаков, 2020. 612 с.

Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Xарків : Право, 2014. 440 с.

Рудик М. М. Генеза нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: вітчизняний та зарубіжний досвід. Деліктологія : монографія. під загальною редакцією І. М. Копотуна, С. В. Пєткова, P. Polián / Куновіце : Академія ГУСПОЛ. 2021. Т. 5.

Rudyk, Mykola (2022). GENESIS OF NORMATIVE AND LEGAL PROVISION OF ROAD SAFETY: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal (https://issn2391-4165.webnode.com.ua/), 01(33). URL: https://issn2391-4164.blogspot.com/p/202212.html (accessed 29 January 2022).

Mykola Rudyk. Factors of Volitional Attributiveness of the Legal Transaction based on International Experience. Cuestiones Políticas. Vol. 40, No 75(2022).

Mykola Rudyk. The Role of the Number of Detected Criminal Offenses in the Police Performance Indicators System. Cuestiones Políticas. Vol. 40, No 73(2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

РУДИК, М. (2023). КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 105-110. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.16