СИСТЕМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Лідія МАРУСЯК

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.4

Ключові слова:

тлумачення норм права, системне тлумачення, системне тлумачення у цивільному праві, мета тлумачення, принцип правової визначеності.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних питань системного тлумачення у цивільному праві. Особливістю системного тлумачення є те, що при ньому інтерпретується як вихідна норма, так й інші, пов'язані з нею норми. Системне тлумачення виходить із презумпції логічної єдності закону. Існуючі у законі протиріччя і прогалини при цьому сприймаються як відступ від загального правила. У результаті під системним способом тлумачення норми права необхідно розуміти спосіб з'ясування і роз'яснення норми права, сукупність прийомів, використання яких, засноване на зіставленні двох або більше норм, що регулюють різні сторони одного й того ж виду суспільних відносин, дозволяє розкрити системний зміст норми, що тлумачиться. Системне тлумачення норм права разом з іншими способами (граматичним, спеціально юридичним, логічним, історичним) у своїй сукупності забезпечує всебічне усвідомлення інтерпретатором сенсу та змісту норми, що тлумачиться. Теоретичні розробки проблематики системного тлумачення в цивільному праві визнаються одним з важливих і актуальних завдань цивілістики, оскільки тлумачення належить до легальних способів подолання прогалин, колізій та суперечностей у цивільному праві. З загальнотеоретичних позицій розглядається тлумачення норм права як системне явище, уточнюється поняття «системне тлумачення», визначається його функціональне призначення у цивільному праві, виявлені характерні риси та ознаки тлумачення у цивільному праві. Системне тлумачення визначається як інтелектуально-вольова діяльність, заснована на системності цивільного права, що охоплює весь механізм цивільно-правового регулювання та відбиває з одного боку внутрішній пізнавальний розумовий процес, що полягає у з'ясуванні сенсу та встановленні змісту норм цивільного права, так само як і об'єктивований зовнішній результат такого пізнавального (мислиневого) процесу у вигляді інтерпретаційного акту, юридичної рекомендації.

Посилання

Антошкіна В. К. Причини тлумачення цивільно-правових норм. Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми цивільного права”, Харків, 23 грудня 2010 р. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2011. С. 48–52.

Антошкіна В. К. Способи і правила тлумачення норм права та договорів. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 4(29) Том 1. 2019. С. 8–14.

Антошкіна В. К. Способи тлумачення права та їхня роль у правозастосовній практиці. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 181–186.

Горбатюк В. Л. Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм. Інформація і право. № 1(16). 2016. С. 79–85.

Завальнюк С. В. Співвідношення аналогії права та поширювального тлумачення норм права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. Випуск 35. Частина І. Том 1. 2015. С. 18–21.

Косцова І. П. Системне тлумачення норм права : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франківськ, 2016. 218 с.

Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення правових норм: поняття, ознаки та місце в системі правоінтерпретаційної діяльності. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 66–70.

Лепіш Н.Я. Акти тлумачення норм права: питання теорії та практики : монографія. Львів : Сполом, 2018. 250 с.

Ліпинський В. В. Тлумачення адміністративно-деліктних правових норм: поняття та сутність. Юридичний бюлетень. Вип. 16. 2018. С. 168–179.

Настасяк І. Ю. Тлумачення правових норм : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. 2009. 336 с.

Павлюк Н. М. Герменевтика в цивільному праві України: теоретичний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 134–137.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. Київ : Алерта, 2012. 524 с.

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. Альманах права. Тлумачення права: від теорії до практики. Випуск 12. Київ : Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. 344 с.

Шишка О.Р. Принцип правової визначеності в цивільному праві України. ForumPrava, 2021. 70(5). С. 6–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

МАРУСЯК, Л. (2023). СИСТЕМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2(65), 30-34. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.4