Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Мова публікації – українська, англійська, німецька, французька, польська.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1. В лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- прізвище та ім'я, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), індекс ORCID (https://orcid.org/).

2. Назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами. Обсяг кожної анотації – не менше 1800 символів з пробілами. Перед англомовною назвою статті подається прізвище та ім’я автора англійською.

Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.

3. Текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.

5. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій на мові оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Список використаних джерел повинен включати декілька нових джерел (за останні 3 роки) і містити хоча б одну наукову роботу, опубліковану у журналі, що входить до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25;

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 331:159.942.3

Антоніна ГРИСЬ
доктор психологічних наук, професор кафедри психології, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ORCID: 0000-0002-0153-2303

Типи компетентностей психолога при роботі із кризовими станами у клієнтів

У статті подано результати дослідження актуальної для сучасної педагогічної та вікової психології, теоретичної та консультативної психології проблеми – розвиток типів компетентностей фахівців для роботи з кризовими категоріями клієнтів... (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: типи компетентностей, аутопсихологічна компетентність, соціально-психологічні компетентності, професійна компетентність, кризові стани, кейс-методи.

Antonina Hrys. Types of competences of psychologist when working with crisis states in clients

The article presents the results of research of the problem relevant for modern pedagogical and age psychology, theoretical and consultative psychology – the development of types of competencies of specialists to work with crisis categories of clients... (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: types of competencies, autopsychological competence, socio-psychological competencies, professional competence, crisis states, case methods.

Основний текст статті. Мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Література:

  1. Предко В. В., Предко Д. Є. Психологічне значення життєстійкості задля розвитку фрустраційної толерантності особистості у складних життєвих ситуаціях. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості» (PLSWTNP) (05 листопада 2021 року). Київ: 2021. С. 98-100.