Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Мова публікації – українська, російська (для іноземних авторів), англійська, німецька, французька, польська.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1. В лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- Прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса установи, e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/) – двома мовами (українською та англійською);

2. Назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами. Обсяг кожної анотації – не менше 1800 символів з пробілами.

Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.

3. Текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.

5. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій на мові оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Список використаних джерел повинен включати декілька нових джерел (за останні 3 роки) і містити хоча б одну наукову роботу, опубліковану у журналі, що входить до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.

6. В кінці статті розміщується список використаних джерел англійською мовою, оформлений відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (American Psychological Association). Назви україно і російськомовних джерел подаються транслітерацією, а в квадратних дужках – наводиться переклад.

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25;

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

DOI
УДК 331:159.942.3

Антоніна ГРИСЬ
доктор психологічних наук, професор кафедри психології, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна, 03039
ORCID: 0000-0002-0153-2303

Antonina HRYS
Doctor of Psychological Sciences, Professor of the Department of Psychology, Interregional Academy of Personnel Management, 2 Frometivska str., Kyiv, Ukraine, 03039
ORCID: 0000-0002-0153-2303

Типи компетентностей психолога при роботі із кризовими станами у клієнтів

Types of competences of psychologist when working with crisis states in clients

У статті подано результати дослідження актуальної для сучасної педагогічної та вікової психології, теоретичної та консультативної психології проблеми – розвиток типів компетентностей фахівців для роботи з кризовими категоріями клієнтів... (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: типи компетентностей, аутопсихологічна компетентність, соціально-психологічні компетентності, професійна компетентність, кризові стани, кейс-методи.

The article presents the results of research of the problem relevant for modern pedagogical and age psychology, theoretical and consultative psychology – the development of types of competencies of specialists to work with crisis categories of clients... (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: types of competencies, autopsychological competence, socio-psychological competencies, professional competence, crisis states, case methods.

Основний текст статті. Мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Література:

  1. Варданян Ю.В. Строение и развитие профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием (На материале подготовки педагога и психолога) : дисс. … доктора педагог. наук : 13.00.01, 19.00.07. Москва, 1998. 353 с.
  2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании : учебное издание. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с. (Серия : Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе : проблемы, задачи, перспективы»).
  3. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования : учеб. пособ. для студентов вузов и практических работников. Москва : ТЦ «Сфера», 2000. 448 с.
  4. Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений : учебное пособие. Москва : Высшая школа. 1986. 45 с.

References:

  1. Vardanyan, Yu.V. (1998). Stroenie i razvitie professional’noy kompetentnosti spetsialista s vysshim obrazovaniem (Na materiale podgotovki pedagoga i psikhologa) [Structure and development of professional competence of a specialist with higher education (On the material of teacher and psychologist training)]. Candidate’s thesis. Moscow, 353 p. [in Russian].
  2. Zimnyaya, I.A. (2004). Klyuchevye kompetentsii kak rezul’tativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii: uchebnoe izdanie [Key competencies as an effective-target basis of a competence-based approach in education: educational publication]. Moscow: Research Center for the Problems of the Quality of Training of Specialists, 40 p. (Series: Proceedings of the Methodological Seminar “Russia in the Bologna Process: Problems, Tasks, Prospects”) [in Russian].
  3. Ovcharova, R.V. (2000). Tekhnologii prakticheskogo psikhologa obrazovaniya: ucheb. posob. dlya studentov vuzov i prakticheskikh rabotnikov [Technologies of practical education psychologist: textbook. manual. for university students and practitioners]. Moscow: TTs «Sfera», 2000. 448 p. [in Russian].
  4. Obozov, N.N. (1986). Psikhologicheskaya kul’tura vzaimnykh otnosheniy: Uchebnoe posobie. [Psychological culture of mutual relations: Textbook]. Moscow: Vysshaya shkola. 45 p. [in Russian].