ФІЛОСОФСЬКИ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВИХОВНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

Ключові слова:

філософія, державне управління, виховна сфера, виховання, сучасне суспільство

Анотація

У статті схарактеризовано філософські засади державного управління у виховній сфері. Проаналізовано наукові публікації сучасних українських вчених у галузі виховання молоді, а також враховано думки все- світньо відомих філософів. Встановлено, що виховання має базуватися на філософсько теоретико-методологічному аналізі всього виховного процесу та сучасних досягненнях науки. Державне управління у сфері виховання є необхідним для покращення людських особистостей і супільства загалом.

Посилання

Рубцов В. П. Державне управління та державні установи / [В. П. Рубцов, Н. І. Перинська]; за ред. д-ра соці- ол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. — К.: Ун-т “Україна”, 2008. — 440 с.

Малиновський В. Я. Теоретичні за- сади державного управління [Елек- троний ресурс]. — Режим доступу: http://svitppt.com.ua/politika/teoretichni-zasadi-derzhavnogoupravlinnya.html

Корженко В. В. Філософія вихован- ня: зміна орієнтацій / В. В. Коржен- ко; Укр. акад. держ. упр. при Прези- дентові України. — К. : Вид-во УАДУ, 1998. — 303 c.

Біленчук П. Д. Філософія права / [П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка]; ред.: П. Д. Білен- чук; Європ. ун-т упр., безпеки та інф.-прав. технологій. — К. : Атіка, 1999. — 208 c. 5. Гетьман А. П. Філософія правового виховання : навч. посіб. / [А. П. Геть- ман, О. Г. Данильян, О. П. Дзьо- бань, С. Б. Жданенко, Ю. Ю. Ка- линовський]; ред.: А. П. Гетьман, О. Г. Данильян; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро- го”. — Х. : Право, 2012. — 242 c.

Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство : механізми взаємодії: автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія по- літичної науки” / М. А. Бойчук. — Київ, 2007. — 20 с.

Лісовський П. Духовний капітал як філософська рефлексія в сучасній освіті України / П. Лісовський // Філософ. освіти. — 2010. — № 1/2. — С. 210–219.

Івченко О. Г. Людина в структурі громадянського суспільства: філо- софія ідентичності / О. Г. Івченко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано- ва. — 2-ге вид. — К. : Знання України, 2013. — 380 c.

Кузьміна С. Л. Філософсько-педа- гогічна концепція П. Д. Юркевича: автореф. дис. ... канд. філос. наук: спец. 09.00.050 “Історія філософії” / С. Л. Кузьміна. — Київ, 2010. — С. 22.

Зінченко В. В. Соціальна філософія менеджменту і освіти в інституцій- ному вимірі глобального розвит- ку (інтегративна концептологія) : монографія / В. В. Зінченко. — К. : Люксар, 2011. — 663 c.

Йовенко Л. Програма спецкур- су “Українське дитинознавство” / Л. Йовенко // Рідна шк. — 2007. — № 2. — С. 68–70.

Шестопалюк О. В. Гуманістичні ас- пекти громадянського виховання у вищій школі / О. В. Шестопалюк // Теорія і практика упр. соц. система- ми: філософ., психол., педагогіка, со- ціол. — 2008. — № 1. — С. 26–32.

Пономарьов О. С. Філософія спілку- вання в контексті культури соціаль- ного управління / О. С. Пономарь- ов // Теорія і практика упр. соц. сис- темами: філософ., психол., педагогі- ка, соціол. — 2011. — № 1. — С. 23–30.

Берегова Г. Д. Взаємоперетин філо- софії освіти й виховання у теоретич- ній реконструкції форм і способів спілкування поколінь / Г. Д. Берего- ва // Вісн. Нац. техн. ун-ту України “КПІ”. — 2013. — № 1. — С. 3–9. — (Серія “Філософія. Психологія. Пе- дагогіка”).

Архипова Є. О. Гуманітарна освіта як засіб протидії негативним інфор- маційним впливам / Є. О. Архипо- ва // Вісн. Нац. техн. ун-ту України “КПІ”. — 2015. — № 1. — С. 3–9. — (Серія Філософія. Психологія. Пе- дагогіка.).

Левківський М. В. Історія педагогі- ки. — К.: Центр навч. л-ри, 2003. — 360 с.

Ряшко В. І. Теоретико-методоло- гічний аналіз національно-патріо- тичного виховання студентської мо- лоді / В. І. Ряшко // Вісн. Нац. ун- ту “Львів. політехніка”. — 2016. — № 837. — С. 418–425.

Желюк Т. Л. Державна служба / Т. Л. Желюк. — К.: ВД “Професіо- нал”, 2005. — 576 с.

Лісовський П. Парадигмальна систе- ма ціннісних орієнтирів у форматі духовного капіталу як запорука му- дрого самозбереження / П. Лісов- ський // Гілея : наук. вісн. — 2013. — № 75. — С. 245–248.

Фіцула М. М. Педагогіка. — К.: Вид. центр “Академія”, 2000. — 544 с.

Андрущенко В. П. Вступ до філосо- фії. Великі філософиї / В. П. Андру- щенко. — К.; Х., 2005. — 512 c.

Афанасенко В. С. Філософія / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко, М. І. Горлач, В. Г. Кремень. — Х. : Прапор, 2004. — 735 c.

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачков- ський В. Г. Філософія / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. — К. : Либідь, 2001. — 408 c.

Платон. Сочинения: в 4 т. — Т. 3– 4.1. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, “Изд-во Олега Абышко”, 2007. — 752 с.

Губернський Л. В. Філософія / Л. В. Губернський, І. Ф. Надоль- ний, В. П. Андрущенко. — К. : Вікар, 2001. — 457 c.

Петрушенко В. Л. Філософський словник : терміни, персоналії, сен- тенції / В. Л. Петрушенко. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 352 c.

Табачковський В. Г. Філософія: світ людини / В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Н. В. Хамітов, Є. Ан- дрос, А. Дондюк. — К. : Либідь, 2003. — 432 c.

Корженко В. В. Філософія вихован- ня: зміна орієнтацій / В. В. Коржен- ко; Укр. акад. держ. упр. при Прези- дентові України. — К. : Вид-во УАДУ, 1998. — 303 c.

Хамітов Н. В., Гармаш Л. Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж / Н. В. Хамітов, Л. Н. Гармаш. — К.: Наук. думка, 2000. — 271 с.

Макиавелли Николо. Государь. — [Электроный ресурс]. — Режим доступа: http://royallib.ru/book

Історія вчень про державу і право. Політико-правова думка епохи Від- родження, Реформації та Просвітни- цтва: хрестоматія / [уклад. В. В. Су- хонос]; Держ. вищ. навч. закл. “Укр. акад. банківської справи Нац. банку України”. — Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. — 255 с.

Макиавелли Николо. Рассуждения на первую декаду Тита Ливия [Электроный ресурс]. — Режим доступа: http://royallib.ru/book

Яблонська Л. В. Романтизм як спо- сіб осмислення держави та нації у політико-правових концепціях мислителів Німеччини ХVIII–XIX ст.: автореф. дис. ... : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної нау- ки”. — Л., 2002. — 19 с.

Ставченко С. В. Філософське осмислення трансформації держави (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: спец. 09.00.05 “Історія філософії” / С. В. Ставченко. — Дніпропетровськ, 2003. — 19 с.

Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Вол- кова. — К.: Академвидав, 2007. — 616 с.

Сухомлинський В. А. Избранные про- изведения: в 5 т. / [редкол. А. Г. Дзе- верин (пред.) и др.]. — К.: Рад. шк., 1979. — Т. 1. — 1979. — 686 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Лебєдєва , Н. . . (2017). ФІЛОСОФСЬКИ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВИХОВНІЙ СФЕРІ. Публічне урядування, (5 (10), 160-177. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/573

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають