КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРЛАМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Автор(и)

  • Досаали Іманбердієв

Ключові слова:

керівних принципів демократичних парламентів, український парламент, пріоритети розвитку парламентаризму

Анотація

У статті досліджено теоретичні та методологічні аспекти ви- користання керівних принципів демократичних парламентів у діяльності українського парламентаризму. Проаналізовано функціонування керівних принципів демократичних парламентів, що дало змогу не лише виявити ряд проблем, а й розробити вичерпний перелік рекомендацій щодо їх вирішення. Це має сприяти підвищенню ролі українського парламенту як представни- цького органу державної влади.

Посилання

Баштанник В. В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних проце- сів: монографія / В. В. Баштанник; Нац. акад. держ. упр. при Президен- тові України, Дніпропетр. регіон. ін-тдерж. упр. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. — 390 с.

Бенуа-Ромер Флоренц. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєв- ропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес; пер. з англ. О. Андрійчу- ка. — К.: К. І. С., 2007. — 228 с.

Парламентський вимір європей- ської інтеграції: зб. матеріалів / Кол. авт.: Т. О. Бурячок, І. В. Запатрі- на, В. О. Кравченко та ін.; Під ред. С. Г. Плачкової. — К.: Нора-прінт, 2005. — 100 с.

Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції [Текст] / В. Посель- ський. — К.: Смолоскип, 2002. — 168 с.

Гнидюк Н. А. Розширення Євро- пейського Союзу та досвід реформ країн ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС: навч. посіб. / Н. А. Гнидюк, С. В. Федонюк; за заг. ред. М. Бой- цуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ун-т Лондон Метрополі- тан (Великобританія). — К.: Мілені- ум, 2009. — 353 с.

Європейські принципи державно- го управління: монографія / Центр дослiдж. адм. реформи; Пер. з англ. О. Ю. Куленкова. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 52 с.

Угода про асоціацію між Украї- ною, з одного боку, та Європей- ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами — з другого [Електроний ресурс]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_0118

Конституція України [Електроний ресурс]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Community of Democracies. Final Warsaw Declaration: Toward a Community of Democracies. Art. 12., See also, http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/ComunityDemocracies.aspx

European Union [hereinafter, “EU”]. Charter of Fundamental Rights of the European Union, Art. 39.

Сероус А. В. Парламентские процедуры и функции парламента: вопросы взаимообусловленности / А. В. Сероус. — Челябинск: Право. Вып. 35. — 2013. — № 5 (296). — С 26–31.

Ковачев Д. А. Парламентская про- цедура: понятие, виды, регла- ментация (на опыте зарубежных государств) // Вестник межпарла- ментской ассамблеи № 4. — СПб., 1994. — С. 192.

Урьяс Ю. П. Механизм государствен- ной власти ФРГ / Ю. П. Урьяс. — М., 1988. — С. 63.

Кляйн Г., Цее В. Бундестаг / Г. Кляйн, В. Цее // Государствен- ное право Германии. — Т. 1. — М., 1994. — С. 155.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. — Тома 1–2: учебник // Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. — М., 1999. — С. 447.

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. — М.: Знание, 1994. — 246 с.

Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / Алексис Токвиль де. — М., 1994. — С. 82.

Уэйд Е., Филлипс Г. Конституцион- ное право / Е. Уэйд, Г. Филлипс. — М., 1950. — С. 130.

http://www.osce.org/odihr

http://www.venice.coe.int/site/main

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Іманбердієв, Д. (2016). КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРЛАМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ. Публічне урядування, (4 (5), 162-174. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/704