ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • О. С. Ігнатушенко Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-7994-7069

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-3

Ключові слова:

аграрний сектор, глобальний ринок, динаміка, експорт, імпорт, інвестиційне забезпечення, потенціал, тваринництво, особливість

Анотація

Досліджено та проаналізовано основні особливості інвестиційного забезпечення функціонування аграрного сектору України в умовах глобального економічного середовища. Встановлено, що вітчизняний аграрний сектор має суттєвий потенціал та можливості для розвитку окремих його напрямів, в тому числі потенціал розвитку органічного виробництва. Здійснено аналіз динаміки світового виробництва, споживання, запасів і торгівлі зерновими, а також топ експортерів аграрної продукції в 2019/2021 маркетингових роках та географічної структури експорту товарів з України дозволяє виділити. Визначено, що Україна вже тривалий час входить до складу найважливіших учасників глобального аграрного ринку і займає в ньому місця в десятці світових лідерів. На підставі аналізу структури українського експорту за товарними групами встановлено, що у структурі економіки України в довоєнний період агропродовольчий ринок займав друге місце за доходами від експорту після металургійного комплексу. На підставі проведеного дослідження встановлено розміри збитків та недоотриманих доходів вітчизняних агровиробників внаслідок триваючої військової агресії на території України з боку росії. За результатами критичного аналізу динаміки вітчизняного аграрного експорту зроблено висновки, що хоча масштаби більшості відповідних глобальних ринків і не є надто великими, вітчизняний потенціал для можливого збільшення його присутності на них є надто суттєвим, що має представляти зацікавленість зовнішніх інвесторів, в тому числі транснаціональних компаній, які вже плідно працюють та широко представлені на вітчизняному аграрному ринку (переважно у переробці, логістиці, тощо).

Посилання

Виклики та наслідки агропродовольчої спеціалізації України у світовій економіці : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Шубравської О.В. К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані, 2023. 254 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Національна економічна стратегія на період до 2030 року» № 179 від 03.03.2021 р.

El Saft S., Lewis A. Egyptians count rising bread costs as Ukraine war disrupts wheat exports. Reuters. 2022. Mar 17.

Офіційний сайт Київської школи економіки: Kyiv School of Economics. URL: www.kse.ua

Zasiadko M. Alternative logistics: Ukraine looks for new gateways to export its goods. Intermodal. 2022. Apr 07. Електронний документ. URL: https://intermodalnews.eu/2022/04/07/alternative-logisticsukraine-looks-for-new-gateways-to-export-its-goods/ (дата звернення: 13.05.2023).

ТОП-10 країн виробників пшениці в 2022/23 МР. URL: https://www.lnz.com.ua/news/top-10-krain-virobnikiv-psenici-v-202223-mr (дата звернення: 21.07.2023).

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua

Експорт лише чотирьох ключових аграрних товарів з України щорічно становить близько 60 млн тонн // АПК інформ. 29 квіт. 2022 р. URL: https://www.apk-inform.com/uk/news/1526701 (дата звернення: 21.05.2023).

Мартишев П., Мислицька А. Чи можна легко замінити українську пшеницю? Аналіз торговельних потоків. Київська школа економіки. 2022. 6 с.

Корпоратизація аграрного сектора економіки України: колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Шубравської О.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 205 с.

Митна статистика. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/

Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення. Економіка України. 2020. № 5. С. 26–37.

Shubravska O.V. (2023) Vyklyky ta naslidky ahroprodovolchoyi spetsializatsiyi Ukrayiny u svitoviy ekonomitsi: kolektyvna monohrafiya [Challenges and consequences of agro-food specialization of Ukraine in the world economy: a collective monograph]. Kyiv, 254 p.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "National economic strategy for the period until 2030" No. 179 dated 03.03.2021.

El Saft, S., Lewis, A. (2022) Egyptians count rising bread costs as Ukraine war disrupts wheat exports. Reuters.

Official website of the Kyiv School of Economics: Kyiv School of Economics. Available at: www.kse.ua

Zasiadko M. (2022. Apr 07) Alternative logistics: Ukraine looks for new gateways to export its goods. Intermodal. Available at: https://intermodalnews.eu/2022/04/07/alternative-logisticsukraine-looks-for-new-gateways-to-export-its-goods/ (accessеd May 13, 2023).

TOP-10 wheat producing countries in 2022/23 MY. Available at: https://www.lnz.com.ua/news/ top-10-krain-virobnikiv-psenici-v-202223-mr (accessеd July 21, 2023).

State Statistics Service of Ukraine. Official website. Available at: https://ukrstat.gov.ua

Eksport lyshe chotyrokh klyuchovykh ahrarnykh tovariv z Ukrayiny shchorichno stanovyt blyzko 60 mln tonn (April 29, 2022) [The export of only four key agricultural products from Ukraine is about 60 million tons annually]. APC inform. Available at: https://www.apk-inform.com/uk/news/1526701 (accessеd May 21, 2023).

Martyshev P., Myslitska A. (2022) Chy mozhna lehko zaminyty ukrayinsku pshenytsyu? Analiz torhovelnykh potokiv [Is it possible to easily replace Ukrainian wheat? Analysis of trade flows]. Kyivska shkola ekonomiky, 6 p.

Shubravska O.V. (2020) Korporatyzatsiya ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrayiny: kolektyvna monohrafiya [Corporatization of the agrarian sector of the economy of Ukraine: a collective monograph]. Kyiv, 205 p.

Customs statistics. Official website of the State Fiscal Service of Ukraine. Available at: http://sfs.gov.ua/ms/

Ostashko T.O. (2020) Silskohospodarskyy eksport Ukrayiny v umovakh viyny i shlyakhy yoho vidnovlennya [Agricultural export of Ukraine in war conditions and ways of its recovery]. Ukraine economy, no. 5, рр. 26–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31