АНАЛІЗ ОЗНАК ЕВОЛЮЦІЙНОГО І РЕВОЛЮЦІЙНОГО ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Т. О. Морозов Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-7362-8590

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-4

Ключові слова:

інноваційний розвиток, економічне зростання, еволюційна та революційна, інноваційна економіка, глобалізація, технологічні революції та геополітичні зміни

Анотація

У статті досліджено поняття «еволюційна інноваційна економіка», «революційна інноваційна економіка», що визначають відмінність різних інноваційних систем країн, але систем взаємопов’язаних, еколого-соціально-економічних, побудованих логічними та обґрунтованих природних ідей інноваційного розвитку на різних рівнях, спрямованих, у тому числі, на вирішення проблем та завдань науково-технічної політики України. Це досягається шляхом дотримання ознак, принципів, застосування відповідних інструментів (способів, методів, планів), які структуровані та мають наукове та практичне значення. Розроблено спеціальну концепцію управління інноваційним розвитком, зокрема, в Україні, метою якої є позначення універсально можливих на даний момент стратегічних векторів, формування бачення інноваційного розвитку в дослідницькому режимі, а також визначення способів організації знань на різних рівнях управління у системі науково-технічної політики України. Концептуалізація основних аспектів управління інноваційним розвитком передбачає визначення специфічних принципів: орієнтації, ясності, систематизації, оптимальності, евристичної, значимості. Запропоновано сучасні підходи з метою ефективного використання інструментів інноваційного розвитку в умовах поглиблення інтеграційних процесів, у тому числі і в Україні. Ця стаття надає огляд ознак еволюційного та революційного розвитку інноваційної економіки держави. На основі аналізу літератури, даних і прикладів із різних країн, означено наступні ключові аспекти: Еволюційний шлях розвитку інноваційної економіки характеризується поступовими змінами, стабільністю інститутів та помірним ризиком. Цей шлях може забезпечувати стабільний економічний ріст і інновації, що базуються на вдосконаленні існуючих технологій і процесів. Революційний шлях розвитку інноваційної економіки передбачає радикальні зміни, високий ризик та невизначеність. Він може призвести до швидкого економічного росту і створення абсолютно нових галузей і технологічних парадигм. Вибір між цими шляхами залежить від конкретних цілей, ресурсів та контексту кожної країни. Еволюційний шлях може бути переважним для країн, які прагнуть до стабільного та постійного економічного росту, тоді як революційний шлях може бути обраним для швидкого інноваційного розвитку. Дослідження ознак еволюційного та революційного розвитку інноваційної економіки - це лише перший крок у розумінні складної проблеми розвитку інновацій в країнах. Майбутні дослідження можуть поглибити знання в цій галузі та дослідити наступні аспекти: Роль держави та політики: Дослідження можуть надати більше уваги тому, як державні політики впливають на вибір між еволюційним і революційним розвитком інноваційної економіки. Інноваційні стратегії: Аналіз успішних інноваційних стратегій, включаючи досвід різних країн, може надати цінні висновки для інших націй. Регіональні відмінності: Розгляд різниць у виборі шляху розвитку між регіонами в одній країні може дати уявлення про вплив контексту на рішення в галузі інновацій. Оцінка ефективності: Майбутні дослідження можуть займатися оцінкою ефективності еволюційних і революційних шляхів з точки зору економічного зростання і інновацій.

Посилання

Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на 2020−2025 роки: проект / керівник експертної групи д.ю.н. О.П. Орлюк. URL: https://drive.google.com/file/d/1oqjabxZiTempwJjaZsO1NoLt7fvP_qxj/view (дата звернення: 10.10.2023).

Ромер Пол М. Ендогенні технологічні зміни. Журнал політичної економії. Видавництво Чиказького університету. Том 98, № 5, Частина 2: Проблема розвитку: конференція Інституту вивчення систем вільного підприємництва (жовтень 1990 р.). С. 71–102. URL: https://www.jstor.org/stable /2937632

Агіон Ф., Ховітт П. Теорія ендогенного зростання. MIT Press, 1997. 710 с.

Solow R.M. A contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. 156. February (vol. 70, № 1). P. 65–94.

Друкер Пітер Ф. Інновації та підприємництво. Практика та принципи інновацій та підприємництва. 1985. 346 с.

Scumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N.Y.-L., 1939. 568 p.

Морозов О.Ф., Морозов Т.О. Інноваційна система України на 2000-2100 роки. Розширене відтворення інтелектуального капіталу як суть інноваційної моделі економіки України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №10213 від 07.06.04. Державний департамент інтелектуальної власності МОН України. Київ, 2004. 14 с.

Morozov O.F., Shevchenko M.M. Subject – Objekt Relations as “Whole General Effect” Management. Sci. & innov. 2020. V. 6. P. 28–35.

Морозов О.Ф. Щодо комплексифікації моделей соціально-економічних систем. Економіст. 2020. № 4. С.15–31.

Морозов О.Ф., Доля М.М., Мамчур Р.М. Біологізація процесів природокористування створення, переробки та споживання біоресурсів як запобіжний захист людства за умов наближення загроз світової технологічної сингулярності. Економіст. 2020. № 8. С. 6–23.

Морозов О.Ф. Потужність практичного розуму: у 2 ч. Ч. 1: Інноватика цілеспільних ефектів від єдності в свідомості уявного і дійсного: монографія. Київ : Міжрегіональна академія управління персоналом, 2023. 736 с.

National Strategy for the Development of Intellectual Property in Ukraine for 2020-2025: Project / Head of the Expert Group, Dr. O.P. Orliuk. Available at: https://drive.google.com/file/d/1oqjabxZiTempwJjaZsO1NoLt7fvP_qxj/view (Accessed on: October 10, 2023).

Romer, Paul M. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, University of Chicago Press. Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: The Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems (October 1990), pp. 71–102. Available at: https://www.jstor.org/stable/2937632

Aghion, Philippe, and Howitt, Peter. The Economics of Growth. MIT Press, 1997. 710 p.

Solow, Robert M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, February, Vol. 70, No. 1, pp. 65–94.

Drucker, Peter F. (1985) Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles of Innovation and Entrepreneurship. 346 p.

Schumpeter, Joseph (1939) Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York-London.

Morozov A.F., Morozov T.A. (2004) Innovative System of Ukraine for the Years 2000-2100. Expanded Reproduction of Intellectual Capital as the Essence of Ukraine’s Innovation Model. Certificate of Copyright Registration No. 10213 dated June 7, 2004. State Department of Intellectual Property of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 14 p.

Morozov O.F., Shevchenko M.M. (2020) Subject – Object Relations as “Whole General Effect” Management. Sci. & innov. V. 6. P. 28–35.

Morozov O.F. (2020) On the complexification of models of socio-economic systems. Economist, no. 4, pp. 15–31.

Morozov O.F., Dolya M.M., Mamchur R.M. (2020) Biologization of processes of natural resource use, creation, processing, and consumption of bioresources as preventive protection of humanity in the face of approaching threats of global technological singularity. Economist, no. 8, pp. 6–23.

Morozov O.F. (2023) The power of practical reason: in 2 parts. Part 1: Innovation of comprehensive effects from the unity of consciousness of the imaginary and the real: monograph. Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management. 736 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31