СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • К. В. Мільонушкін Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0009-0001-1496-7867

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-7

Ключові слова:

управління персоналом, стратегії, конкурентоспроможність, персонал-витрати, персонал-ресурси

Анотація

З кожним роком конкурентні умови щодо управління персоналом стають жорсткішими, що впливає на процес формування стратегії управління підприємством загалом. Управління персоналом являє собою складну систему, яка охоплює постійне підвищення кваліфікації працівників, оновлення їхніх знань і розвиток компетенцій, а також мотиваційні стимули персоналу для ефективної роботи та задоволення. В статті охарактеризовано два підходи до поняття персоналу: персонал-витрати (примушування, мінімізація, малий період планування, результати, кількість, негнучкий, залежний) та персонал-ресурс (доцільність, оптимізація, тривалий період планування, засоби, результати, якість, гнучкий, автономний). Розкрито сутність та пристосування стратегій щодо управління персоналу в конкурентному середовищі: стратегія інвестування, стратегії стимулювання, стратегія залучення. Конкретний вид ефективної стратегії залежить від економічного розвитку суспільства, його культури, а також від галузі та величини підприємства.

Посилання

Братусь Г., Дмитренко Г., Лазарєва М. Якість трудового потенціалу організації як ключова умова впровадження системного менеджменту. Економічні горизонти. 2021. № 1(16). С. 30–42. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(16).2021.243880

Дацій О.І., Авербух Г.М. Етапи формування системи управління персоналом в органах державної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 71–76. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2021.17.71

Дмитренко Г.А., Головач Н.В. Підвищення якості трудового потенціалу організацій з врахуванням потреб роботодавця та працівника. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 6. С. 43–48.

Каліна І.І., Завгородня А.А. Основні складові організаційно-економічного механізму корпоративного управління підприємства в небезпекових умовах. Економічний простір. 2022. Вип. 181. С. 105–109. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-18

Коваленко Н.В., Мізюк С.Г. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: сутність, основні складники та джерела формування конкурентних переваг. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2(13). С. 26–30.

Щербак В.Г. Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 320 с.

Dyer L., Holder G.W. (1988) A strategic perspeсtive of human resources management. – Washington, DC.

Ernst, A.T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M., Sier, D. Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models. European Journal of Operational Research. 2004. Vol. 153 (1), pp. 3–27. DOI: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00095-X

Iryna Kalina, Nataliia Shuliar (2023) Strategy for the development of digital technologies for business processes at an enterprise in/under conditions of economic uncertainty: monograph. Recommended for publication by the Academic Council of the Interregional Academy of Personnel Management (Protocol No. 7 dated July 5, 2023). P. 168.

Shcherbak, V., Gryshchenko, I., Ganushchak-Yefimenko, L., Nifatova, O., Tkachuk, V., Kostiuk, Т., & Hotra, V. (2021). Using a sharing-platform to prevent a new outbreak of COVID-19 pandemic in rural areas. Global Journal of Environmental Science and Management, 7(2), 155–170.

Bratus G., Dmytrenko G., Lazareva M. (2021). Yakist trudovoho potentsialu orhanizatsii yak kliuchova umova vprovadzhennia systemnoho menedzhmentu [The quality of the organization's labor potential as a key condition for the implementation of system management]. Economic Horizons, 1(16), 30–42. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(16).2021.243880 (in Ukrainian)

Datsiy O.I., Averbukh H.M. (2021). Etapy formuvannia systemy upravlinnia personalom v orhanakh derzhavnoi vlady [Stages of formation of the personnel management system in state authorities]. Investments: practice and experience, 17, 71–76. DOI: https://doi.org/10.32702/23066814.2021.17.71 (in Ukrainian)

Dmytrenko G.A., Golovach N.V. (2019) Pidvyshchennia yakosti trudovoho potentsialu orhanizatsii z vrakhuvanniam potreb robotodavtsia ta pratsivnyka [Improving the quality of the labor potential of the organization taking into account the needs of the employer and the employee]. Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Series: Economics and management. Volume 30 (69). No. 6, pp. 43–48. (in Ukrainian)

Kalina I.I., Zavhorodnia A.A. (2022) Osnovni skladovi orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu korporatyvnoho upravlinnia pidpryiemstva v nebezpekovykh umovakh [The main components of the organizational and economic mechanism of corporate management of an enterprise in dangerous conditions]. Economic Space, 181, 105–109. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-18 (in Ukrainian)

Kovalenko N.V., Mizyuk S.G. (2019) Mizhnarodna konkurentospromozhnist pidpryiemstva: sutnist, osnovni skladnyky ta dzherela formuvannia konkurentnykh perevah [International competitiveness of the enterprise: essence, main components and sources of formation of competitive advantages]. Pryazovsky Economic Bulletin, 2(13), 26–30. (in Ukrainian)

Shcherbak V.G. (2009) Innovative aspects of labor potential management: monograph. Kharkiv: Ed. Khneu, P. 320.

Dyer L., Holder G.W. (1988) A strategic perspeсtive of human resources management. – Washington, DC.

Ernst, A.T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M., Sier, D. (2004). Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models. European Journal of Operational Research, 153 (1), 3–27. DOI: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00095-X

Iryna Kalina, Nataliia Shuliar (2023). Strategy for the development of digital technologies for business processes at an enterprise in/under conditions of economic uncertainty: monograph. Recommended for publication by the Academic Council of the Interregional Academy of Personnel Management (Protocol No. 7 dated July 5, 2023) P. 168.

Shcherbak, V., Gryshchenko, I., Ganushchak-Yefimenko, L., Nifatova, O., Tkachuk, V., Kostiuk, Т., & Hotra, V. (2021). Using a sharing-platform to prevent a new outbreak of COVID-19 pandemic in rural areas. Global Journal of Environmental Science and Management, 7(2), 155–170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31