ІННОВАЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОРИВ ТА ВПЛИВ НА СУЧАСНУ ЕКОНОМІКУ

Автор(и)

  • В. Г. Щербак Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-7918-6033
  • В. В. Сідакова Сумський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4536/73-8

Ключові слова:

інновації, продуктивність праці, технологічний прорив, автоматизація, штучний інтелект, цифрові технології, роботизація, гнучкість робочого часу

Анотація

Зростаючий темп технологічного розвитку та інновації в ефективності праці та економічному розвитку вимагають уваги. Технологічний прорив, зокрема в розвитку штучного інтелекту, автоматизації та цифрових технологій, має потенціал вплинути на продуктивність праці та визначити нові напрямки економічного зростання. Основною метою дослідження є аналіз впливу технологічного прориву на продуктивність праці в різних секторах економіки. Застосовано комплекс методів, включаючи літературний огляд, аналіз статистичних даних, експертні опитування та аналітичні методи. Результати свідчать про значний потенціал технологічного прориву для підвищення продуктивності праці, однак важливо враховувати етичні та соціальні виклики. Дослідження ідентифікує ключові технологічні тренди, зокрема роль штучного інтелекту, цифрових технологій та автоматизації в підвищенні ефективності праці.

Посилання

Потьомкіна О. В., Дорош В. Ю. Інновації та їх вплив на підвищення продуктивності праці персоналу. Ефективна економіка. 2022. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.73

Дзямулич М. І., Чумагіна Ю. О. Продуктивність праці та людський капітал і їх взаємозв’язок в сучасній економічній системі. Економічний форум. 2018. № 3. С. 269–274. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_45

Наукові публікації і видавнича діяльність Studopedia.com.ua. URL: https://studopedia.com.ua/1_280946_pokolinnya-modeley-innovatsiynogoprotsesu.html

Кондратюк Ю. Ф. Продуктивність праці як чинник забезпечення людського розвитку. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України. Київ, 2016. 193 с. URL: https://idss.org.ua/avtoref/2016_Kondratyuk_dis.pdf

Сутнісна характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів: Сутність та зміст інноваційної діяльності. Навчально-інформаційний портал НУБіП України. URL: https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/-view.php?id=357306

Дзямулич М. І., Урбан О. А. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства в умовах сталого розвитку. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. 2020. № 17(67). С. 82–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2020_17_11

Клішевич Н. А., Кириченко О. В. Інновації як чинник підвищення продуктивності праці на підприємстві. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 1. С. 48–51.

Костенко Т. Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. № 5(170). С. 44–49. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/8

Ілікчієва О. І. Інноваційні трансформації ринку праці України. Економіка. Серія 18. Економіка і право. 2015. № 29. С. 74–79. URL: https://chasopys.law.npu.kiev.ua/archive/29/12.pdf

Гриценко С. М. Підвищення продуктивності праці: український контекст. Ефективна економіка. 2019. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.2.48

Potjomkina, O. V., Dorosh, V. Ju. (2022). Innovaciji ta jikh vplyv na pidvyshhennja produktyvnosti praci personalu [Innovations and their impact on increasing the productivity of personnel]. Efektyvna ekonomika, 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.73

Dzjamulych, M. I., Chumaghina, Ju. O. (2018). Produktyvnistj praci ta ljudsjkyj kapital i jikh vzajemozvjazok v suchasnij ekonomichnij systemi [Labor productivity and human capital and their relationship in the modern economic system]. Ekonomichnyj forum, 3: 269–274. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_45

Naukovi publikaciji i vydavnycha dijaljnistj Studopedia.com.ua [Scientific publications and publishing activity Studopedia.com.ua]. Available at: https://studopedia.com.ua/1_280946_pokolinnya-modeley-innovatsiynogoprotsesu.html

Kondratjuk, Ju. F. (2016). Produktyvnistj praci jak chynnyk zabezpechennja ljudsjkogho rozvytku [Labor productivity as a factor in ensuring human development]. Dysertacija na zdobuttja naukovogho stupenja kandydata ekonomichnykh nauk. Specialjnistj 08.00.07 – Demoghrafija, ekonomika praci, socialjna ekonomika i polityka. Instytut demoghrafiji ta socialjnykh doslidzhenj imeni M. V. Ptukhy Nacionaljnoji akademiji nauk Ukrajiny. Kyiv, 193 s. Available at: https://idss.org.ua/avtoref/2016_Kondratyuk_dis.pdf

Sutnisna kharakterystyka innovacijnoji dijaljnosti ta innovacijnykh procesiv: Sutnistj ta zmist innovacijnoji dijaljnosti. Navchaljno-informacijnyj portal NUBiP Ukrajiny [Essential characteristics of innovative activity and innovative processes: The essence and content of innovative activity. Educational and informational portal of NUBiP of Ukraine]. Available at: https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/-view.php?id=357306

Dzjamulych, M. I., Urban, O. A. (2020). Ocinka efektyvnosti upravlinnja personalom pidpryjemstva v umovakh stalogho rozvytku [Evaluation of the effectiveness of personnel management of the enterprise in the conditions of sustainable development]. Ekonomichni nauky. Serija: Reghionaljna ekonomika, 17(67): 82–88. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2020_17_11

Klishevych N. A., Kyrychenko O. V. (2018). Innovaciji jak chynnyk pidvyshhennja produktyvnosti praci na pidpryjemstvi [Innovation as a factor in increasing labor productivity at the enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo, 1: 48–51.

Kostenko T. (2015). Innovacijni rezervy pidvyshhennja produktyvnosti praci na vitchyznjanykh pidpryjemstvakh cukrovoji ghaluzi [Innovative reserves for increasing labor productivity at domestic enterprises in the sugar industry]. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 5(170): 44–49. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/8

Ilikchijeva, O. I. (2015). Innovacijni transformaciji rynku praci Ukrajiny [Innovative transformations of the labor market of Ukraine]. Ekonomika. Serija 18. Ekonomika i pravo, 29: 74–79. Available at: https://chasopys.law.npu.kiev.ua/archive/29/12.pdf

Ghrycenko, S. M. (2019). Pidvyshhennja produktyvnosti praci: ukrajinsjkyj kontekst [Increasing labor productivity: the Ukrainian context]. Efektyvna ekonomika, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.2.48

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31