ВАЖЛИВІСТЬ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ: ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН ТА СУДУ В ПРОЦЕСІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.4

Ключові слова:

суд, докази, доказова база, сторони, учасники, позивач, відповідач, треті особи, свідки, взаємодія, цивільні справи, цивільне судочинство

Анотація

В статті досліджено важливість доказової бази на підготовчому етапі розгляду судової справи, окремі аспекти взаємодії сторін та суду в процесі збирання доказів у цивільних справах. В національному законодавстві не вироблено єдиного підходу до трактування терміну «докази». Наявні нормативно закріплені визначення терміну «докази» різняться між собою в основному з урахуванням специфіки виду судочинства, або ж несуттєвими відмінностями. Вказано, що докази для того, щоб вони були прийняті судом повинні відповідати ознакам: належності (тобто містити в собі дані, які стосуються предмета доказування); допустимості (тобто одержаних в легітимному порядку); правдивості (тобто такими, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи); достатності. Запропоновано термін «доказова база на підготовчому етапі у цивільних справах» розглядати як сукупність доказів, які потенційно можуть бути надані до суду або витребувані судом або вже надані/зібрані та містяться в матеріалах цивільної справи, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги й заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення цивільної справи, а також відповідають ознакам належності; допустимості; правдивості; достатності. Обґрунтовано важливість доказової бази на підготовчому етапі у цивільних справах через призму особливостей судового процесу, що знаходять вираження першочергово у строках, виокремленні завдань, які вирішуються на цій стадії, обсязі прав та обов’язків сторін та суду. Вказано, що взаємодія сторін та суду в процесі збирання доказів у цивільних справах повинна ґрунтуватись на принципах: поваги один до одного; відповідальності; вжитті усіх можливих дій, передбачених чинним законодавством, спрямованих на формування належної доказової бази.

Посилання

Конституція України Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Рішення Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#n54

Господарський процесуальний кодекс: Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

Цивільний процесуальний кодекс: Закон України 18.03.2004 № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13.04.2012 року № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text

Рамкове Рішення Ради 2003/577/ЮВС від 22 липня 2003 року про виконання в Європейському Союзі рішень про заморожування власності або доказів. Європейський Союз: Міжнародний документ від 22.07.2003 № 2003/577/ЮВС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-03/ed20030722#n34

Що таке підготовче провадження і підготовче судове засідання. Юридична газета онлайн. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/shcho-take-pidgotovche-provadzhennya-i-pidgotovche-sudove-zasidannya.html#:~:text=У%20цивільному%20судочинстві%20підготовче%20провадження,та%20склад%20учасників%20судового%20процесу

Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. Харків : Харків юридичний, 2006. 480 с.

Цал-Цалко Ю.Ю. Сутність підготовчого провадження. Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 34. С. 74-80. URL: http://clj.nuoua.od.ua/archive/34/16.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

ГРЕКУ, А. (2023). ВАЖЛИВІСТЬ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ: ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН ТА СУДУ В ПРОЦЕСІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 25-30. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.4