ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАГУВАННЯ НА ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.5

Ключові слова:

правове регулювання, правопорушення, Національна поліція України, громадський порядок, законодавство, захист прав громадян

Анотація

Стаття аналізує правове регулювання діяльності Національної поліції України у контексті реагування на правопорушення та події під час воєнного стану. Зокрема, стаття розглядає розширення повноважень поліції під час воєнного стану, включаючи можливість виконання службових обов’язків у цивільній формі одягу та застосування технічних засобів для забезпечення безпеки. Автори обговорюють особливості діяльності поліції під час комендантської години, вказуючи на важливість контролю за дотриманням громадянами встановлених обмежень. Завдяки цьому аналізу стаття робить висновок про необхідність комплексного підходу до правового регулювання діяльності поліції в умовах воєнного стану, що сприяє ефективному забезпеченню громадського порядку та безпеки громадян. Стаття також розглядає вплив воєнного стану на повноваження поліції та процедури їх виконання. Вона обговорює можливість залучення поліцейських до здійснення заходів з підтримання публічного порядку та безпеки, зокрема патрулювання та контроль за дотриманням комендантської години. На основі аналізу законодавчих актів та правил, стаття наголошує на важливості збалансованого підходу до виконання завдань поліції під час воєнного стану з урахуванням захисту прав та свобод громадян. Висновки цієї роботи мають значення для практичної діяльності правоохоронних органів в умовах кризових ситуацій та сприяють подальшій розробці та вдосконаленню нормативно-правової бази в галузі правопорядку та безпеки. Крім того, стаття аналізує можливості поліції у контексті воєнного стану, зокрема, її роль у підтриманні громадського порядку та безпеки під час комендантської години. Зазначається, що аналіз законодавчих норм, які регулюють діяльність поліції в умовах воєнного стану, є важливим для забезпечення ефективності правоохоронних органів та захисту прав і свобод громадян. Надаються рекомендації по покращенню ефективності реагування на правопорушення поліцією. Результати дослідження можуть бути корисними для практичного застосування правових норм у кризових ситуаціях та сприяти подальшому розвитку системи правопорядку в Україні.

Посилання

Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О. І. Безпалової; [О. В. Джафарова, С. О. Шатрава, К. Л. Бугайчук та ін. ; передм. О. І. Безпалової]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2021. 468 с.

Ковалів М. В., Іваха В.О. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 837. С. 65-70.

Охріменко І. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 139–144.

Про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2123-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2123-20#Text

Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran5#n5

Про правовий режим воєнного стану: закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Турбал А. Є., Шпиталенко Г. А. Особливості роботи Національної поліції України в умовах воєнного стану. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття: матеріали міжнар.наук.-практ. конф.: у 2 т. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 211.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

КОРНЯКОВА, Т. (2023). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАГУВАННЯ НА ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 31-35. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.5