Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Мова публікації – українська, англійська, німецька, французька, польська.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1. В лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- прізвище та ім'я, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/).

2. Назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами. Обсяг кожної анотації – не менше 1800 символів з пробілами.

Перед англомовною назвою статті подається прізвище та ім’я автора англійською.

Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.

3. Текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.

5. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій на мові оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Список використаних джерел повинен включати декілька нових джерел (за останні 3 роки) і містити хоча б одну наукову роботу, опубліковану у журналі, що входить до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25;

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

DOI
УДК 378:373.3

Іван БАХОВ
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу,
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», [email protected]
ORCID: 0000-0002-8379-199X

Педагогічна практика майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у поліетнічному освітньому середовищі Канади

У статті висвітлено теоретичні висновки канадських учених щодо підготовки майбутніх учителів для роботи в поліетнічному середовищі; представлено аналіз структури, організаційних засад, термінів й зміст педагогічної практики в поліетнічному освітньому середовищі Канади. Наголошується на необхідності аналізувати культурні стереотипи, подолання яких уже під час педагогічної практики безпосередньо впливає на становлення полікультурної свідомості особистості й сприяє ефективній підготовці майбутнього вчителя до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі... (не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: поліетнічний, професійна освіта, освітнє середовище, полікультурне виховання, підготовка учителів, педагогічна практика.

Ivan Bakhov. Teaching practice of future humanities teachers in multiethnic educational environment in Canada

The article highlights the theoretical findings of Canadian scholars on preparing future teachers to work in a multi-ethnic environment. The analysis of the structure, organizational principles, terms and content of pedagogical practice in the multiethnic educational environment of Canada is presented. It is emphasized that cultural stereotypes need to be analyzed, and their overcoming in the pedagogical practice directly influences the formation of multicultural personality consciousness and contributes to the effective preparation of the future teachers for professional activity in the multicultural school environment... (не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: multiethnic, vocational education, educational environment, multicultural education, teachers training,
pedagogical practice.

Основний текст статті. Мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Література:

  1. Бубнов Є. Г. Підготовка майбутніх учителів до поліетнічного виховання молодших школярів в Автономіній республіці Крим : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». Ялта, 2009. 20 c. 
  2. Войналович Л. П. Розвиток національної освіти у полікультурному середовищі України в 20-30-х роках ХХ століття. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагоіка і психологія. Вип. 13, ч. 2. Ялта : РВВ КГУ, 2007. С. 23–27.
  3. Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект: монографія ; М во освіти і науки України, Бердянський держ. пед. ун т. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. 588 с.