ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДІЛОВУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.1

Ключові слова:

ділова англійська,англійська мова, політичний дискурс, стилістичні особливості, кібернеологізм, глобалізація

Анотація

У статті представлено поняття глобалізації як явища, яке характеризується взаємодією між країнами, має значний вплив на різноманітні сфери життя. Досліджено вплив глобалізації на ділову англійську мову та політичний дискурс, адже глобалізація сприяє поширенню англійської мови в різних куточках світу, що уможливлює використання сталих виразів ділової англійської мови у специфічних сферах. На рівні політичного дискурсу процес глобалізації проявляється у тому, щополітичні промови виконують атрактивну та переконливу функції задля формування чи коригування суспільної думки й реалізації запланованих політичних процесів. У науковій розвідці поставлено за мету проаналізувати особливості впливу глобалізації на політичний та бізнес-дискурс на основі промов президентів США Джорджа Вокера Буша (2001–2009 роки правління) й Джо Байдена (2021-донині). Відповідно, серед основних завдань виокремлюємо наступні: вивчення процесів впливу глобалізації на зміни у лексиці та появі нової термінології в діловій англійській мові; дослідження впливу глобалізації на стильові зміни ділової англійської мови; проаналізувати вплив глобалізації на формування та поширення нових політичних ідей, цінностей, риторики серед народу. Наукова новизна теми полягаєв тому, що розглянуто вплив глобалізації на ділову англійську мову та політичний дискурс, презентовано як глобалізація впливає на мову і культуру, сприйняття інформації сучасним суспільством, що зумовлює актуальністьй новизну запропонованих лінгвістичних студій,оскільки англійська мова є глобальною мовою спілкування, мовою міжнародного бізнесу та торгівлі. Встановлено, щоу сфері ділового спілкування процеси глобалізації провокують до використання англійської мови як міжнародної мови бізнесу,мови міжнародних організацій, міжнародних договорів та угод, мови, якою керуються компанії для ведення бізнесу за кордоном, що призводить допояви стандартизованої бізнес та ділової лексикив англійській мові. З’ясовано, що глобалізація – це процес фундаментальної перебудови країни, зміни людської діяльності, цінностей, орієнтирів, співіснування із іншими країнами із метою формування єдиного світового фінансово-економічного простору, який буде базуватись на сучасних комп’ютерних технологіях. Висновки. В процесі аналізу словника політичної термінології було виокремлено найчастіше вживані терміни, які частково співпадали із термінами, вжитими Дж. Бушем у його політичних промовах. Проте, спостерігається активність використання президентом специфічних слів, які відображаютьподії, які відбувались за часів його правління. Також, варто наголосити на тому, що прослідковано використання у політичному дискурсі атрактивноїфункції і функції впливу на читача, щоб вплинути на людей, водночас даючи і обмежуючи свободу вибору та слова. Перспективу подальших досліджень вбачаємо упорівняльному аналізі промов президентів США різних каденцій та виявлення відмінностей у використаних політичних термінах.

Посилання

Ватченко Б. Глобалізація: сутність та її вплив на розвиток регіонів України. Вісник ДДФА. Економічні науки. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. Вип. 1. С. 62–70.

Каліщук Д. Лінгвістичні особливості семантично дифузних одиниць у політичному дискурсі. Філологічні студії : наук. часоп. Луцьк. Волин. Академ. Дім, ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. Вип. 3/4 (31–32). С. 160–166.

Кузик О. Інвективний потенціал антропонімів у політичному дискурсі англомовних засобів масової інформації. Південний архів (філологічні науки) мова і засоби масової комунікації. 2017. Вип. 67. С. 212–216.

Шайгродський Ю. Глобалізація: неминучість концептуальних змін. Політичний менеджмент. 2012. Вип. 3. С. 64–76.

Юлінецька Ю. , Бабій О. Особливості вивчення англомовного політичного дискурсу. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 1. С. 792–795.

AbdAlla AbdAlgane M. M. Challenges of Pronunciation to EFL Learners in Spoken English. International Journal of Novel Research in Education and Learning. Vol. 7, Issue 1, 2020. Рp. 5–11.

Alfehaid A. F. The Positive and Negative Effects of Globalization on English Language Teaching and Learning AWEJ. Volume5, № 2, 2014. Рp. 103–109.

Beck Ulrich. Jenseits von Stand und Klasse? – Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten. Soziale Welt, Sonderband 2, 1983. Рp. 35–74 [In German].

Chen J. M. Globalization and Its Losers Minnesota Journal of Global Trade. (2000). Vol. 9, pp. 157–218.

Fašanok M. Implications of globalization in language education. Sociálno-ekonomická revue, № 4, 2017. Рp. 68–73.

Fäβler P. Globalisierung. Ein historisches Kompendium. Köln, 2007. S. 32.

Göffe O. Demokratie und Globalisierung. Berlin, 2008. 128 p.

Iggers G. G , Wang Q. E. , Mukherjee S. A Global History of Modern Historiography. Routledge, 2016 390 p.

Lazarovici G. The Effects of Globalization Upon the Paradigm of the Contemporary Political Discourse, Procedia. Social and Behavioral Sciences, Volume 63, 2012, Pp. 58–62.

Milner H. V. Globalization and its Political Consequences: The Effects on Party Politics in the West Princeton University. Paper for the Annual APSA Conference. August. Boston MA. 2018.

National Adult Literacy Agency. A Plain English Guide to Political Terms. 2015. Pp. 1–68.

Orhan E. B. Political challenges in a globalized world: political parties. Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences. Firat Universitesi. Political challenges in a globalized world: political parties. 32/3, 2022. Рp. 1112–1124.

Panda M. Impact of Globalisation on the English Language and English Language Teaching. Journal of critical reviews. Vol 8, Issue 1, 2021. 412 p.

Poggensee A. The effects of globalization on English language learning: Perspectives from Senegal and the United States. Honors Theses. 2016. Pp. 1–43.

Ristovska K., Ristovska A. The Impact of Globalization on the Business. Economic Analysis, Institute of Economic Sciences. Vol. 47(3–4), pp. 83–89.

Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogenity. M. Featherstone, S. Lash & R. Robertson (Eds.). Global Modernities. London: SAGE Publications, 1995, pp. 25–44.

Shapiro M. J. Globalization and the Politics of Discourse. Social Text, 60, 1999. Pp. 111–129.

Sivanya M. A study on impact of globalization on business. One Day Online International Conference Organised by IRBE Publications, Denver, USA. Volume 4, Special Issue No.1, July 2020. Рp. 135–138.

Sketch Engine [Електронний ресурс]. URL: https://www.sketchengine.eu/ .

Skutnabb-Kangas T. and Phillipson R. The politics of language in globalisation: maintenance, marginalization, or murder. In Coupland, Nicolas (Ed.). Handbook on Language and Globalization. Oxford: Blackwell, 2010. Pp. 77–100.

The Bush White House. Selected Speeches of President George W. Bush, 2001–2008. USA: U.S. federal government, 2008. 618 .

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

БИКОВА, Т. (2023). ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДІЛОВУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, (5 (10), 5-11. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.1