ТЕКСТ ТА ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.4

Ключові слова:

текст, дискурс, прагматичний, мовленнєвий акт, комунікативні інтенції

Анотація

Стаття присвячена розгляду понять текст та дискурс. Терміни «текст» і «дискурс» відповідають двом напрямам вивчення мовленнєвої взаємодії – лінгвістиці тексту та дискурс-аналізу. У теоретичних джерелах з цієї проблематики обидва напрями розглядаються і як ідентичні, і як протилежні, і як не співвідносні. Мета статті – проаналізувати відмінність між текстом і дискурсом. Для реалізації мети поставлено такі завдання: 1) текст розглядається як результат практичної діяльності людини, що презентує професійну сферу життя, де реалізується колективна свідомість суспільства; 2) за таких умов вивчення різних рівнів стратифікації текстів здійснюється з урахуванням інтенції автора, комунікативних стратегій і тактик, прагматичних настанов, що реалізуються релевантними лінгвопрагматичними прийомами і відповідними мовними засобами. Наукова новизна полягає в тому, що у статті здійснено функціонально-дискурсивний і прагматичний аналіз одиниць мовлення на матеріалі усного та писемного дискурсу-тексту. У висновках зазначено, що текст складна, організована структура, близька до мовленнєвого твору, що характеризується цілісністю, зв’язністю і завершеністю. Дискурсивний контекст тексту на відміну від лінгвального контексту, властивого текстам, є поєднанням психологічних, соціальних, прагматичних характеристик і є абстракцією щодо реальних ситуацій. Проте науковці вважають, що ці поняття є органічно пов’язаними та перебувають у причинно-наслідкових відносинах, та й у межах поняття «дискурс-текст», де дискурс – це процес мовленнєвого мислення, а текст – результат чи продукт цього процесу. Сьогодні приналежність того чи іншого тексту до корпусу текстів певної дискурсивної різновидності, опосередкованої сферою комунікації, де один текст є основним, але не єдиним елементом у комунікативному процесі. Інтенції адресата при послідовному здійсненні цілого ланцюжка дій зумовлює створення різних типів мовлення. Дискурс використовується для позначення різних видів мовлення і мовленнєвих творів, які свівставляються у сукупності з мовними та немовними чинниками. Загалом, головна відмінність між дискурсом та мовленням знаходиться у межах соціального та індивідуального. У визначенні понять «дискурс» і «мовлення» є певні розбіжності, оскільки мовлення має два значення: процес говоріння / письма (мовленнєва діяльність) – шлях від мовних повідомлень (текстів) починається з аналізу структури, виокремлення із неї елементів для породження нової структури, і на завершення – синтез нової структури зі новостворених елементів, і результат говоріння / письма (вербальні тексти, які залишаються в пам’яті або на письмі) –шлях вербального повідомлення (тексту), активізація елементів окремих подій та положень до більш складних пропозицій і мисленнєвих структур, а саме від глибинних семантико-синтаксичних структур до найпростіших речень.

Посилання

Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи (монографія). Львів: ПАІС, 2005.

Бєлова А. Д. Поняття "стиль", "жанр", "дискурс", "текст" у сучасній лінгвістиці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія, 32, 2002. 11–14.

Денисова С. П. Лінгвістика на зламі наукових парадигм : від Фердинанда де Соссюра до Ноама Хомського. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія, 16 (1), 42–49.

Дорда С. В. Про деякі особливі характеристики юридичного дискурсу. Світогляд – Філософія – Релігія, 5, 2014. 146–154.

Колісник Ю. Текст і дискурс: проблеми дефініцій. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", 675, 2010. 111–114.

Коломієць О. М. Семантико-синтаксична реконструкція газетних синоптичних текстів (на матеріалі англійської, німецької, польської та української мов) (Дис. канд. філол. наук). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна, 2017.

Леміш Н. Є. Корпусна метарозмітка спеціальних текстів з лінгвоантропогенезу. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов, 15, 2017. 139–152.

Мацько Л. І., & Кравець, Л. В. Культура української фахової мови. Київ: Академія, 2007.

Павлюк Л. С. Текст і комунікація: основи дискурсного аналізу. Львів: ПАІС, 2009.

Панько І. І., Кочан, І. М., & Мацюк, Г. П. Українське термінознавство. Львів: Видавництво "Світ", 1994.

Пентилюк, М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ: Ленвіт, 2011.

Brinker, К. Text– und Gesprächslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Walter de Gruyter. Language Arts & Disciplines, 2000. 1805 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ОХРІМЕНКО, О., & МАМЧЕНКО, С. (2023). ТЕКСТ ТА ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, (5 (10), 24-29. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.4