ПОТРЕБА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПОЛІТИК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.it.2023.2.10

Ключові слова:

гендерна рівність, освітня діяльність, навчальні програми, професійний розвиток, дискримінація, інклюзивність, інформаційно-аналітична система моніторингу гендерної рівності в освітній діяльності

Анотація

Розглядаються сутність та структуру гендерної рівності в освітній діяльності. Досліджується поняття гендерної рівності і її значення для освітнього процесу. Стаття описує структуру гендерної рівності, включаючи інтеграцію гендерної рівності в навчальні програми, підтримку гендерної рівності на рівнях шкільного середовища та професійний розвиток вчителів і вихователів, наголошує на важливості реалізації гендерної рівності в освіті для створення справедливого, рівноправного та інклюзивного навчального середовища. Важливість потреби проєктування, моделювання та впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу гендерної рівності в освітній діяльності. Метою статті є дослідження та пояснення сутності та структури гендерної рівності в освітній діяльності, а також сприяння формування цифрового справедливого та інклюзивного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу. Реалізація поставленої мети передбачає проведення аналізу та дослідження гендерної рівності в освітній діяльності, що сприятиме підвищенню розуміння та практичної реалізації гендерної рівності в освіті та подальшій розробці інформаційно-аналітичної системи моніторингу гендерної рівності в освітній діяльності. Наукова новизна статті полягає у представленні оновленого аналізу та дослідження гендерної рівності в освітній діяльності на основі актуальних даних та наукових досліджень. Стаття наводить нові аргументи, які підтверджують важливість гендерної рівності в освітньому контексті. Наукова новизна статті полягає в її внеску до розуміння гендерної рівності в освіті та пропозиції нових ідей або рішень для подолання викликів у цій галузі, що можливі за рахунок автоматизації процесу моніторингу гендерної рівності в освітній діяльності. Висновки. Гендерна рівність в освіті є важливою для забезпечення справедливості та рівноправ’я всіх учасників освітнього процесу. Інтеграція гендерної рівності в навчальні програми та матеріали сприяє формуванню свідомого розуміння гендерних питань серед студентів. Уникнення стереотипів та дискримінації є ключовим аспектом гендерної рівності в освіті. Це сприяє створенню інклюзивного та сприятливого навчального середовища для всіх. Важливою складовою гендерної рівності в освіті є підтримка самовизначення, повага до різних гендерних ідентичностей та надання підтримки для їхнього самовираження. Створення політик та протоколів протидії дискримінації, розбудова інклюзивних класних колективів та розвиток навичок вчителів та викладачів щодо підтримки гендерної рівності є важливими стратегіями для підтримки гендерної рівності на рівнях освітнього середовища. Все вище зазначене призводить до необхідності розробки інформаційно-аналітичної системи моніторингу гендерної рівності в освітній діяльності.

Посилання

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України: гендер. вимір сімейн. політики; принцип гендер. рівності в екон. сфері; питання гендер. рівності у стратегіях міжнар. та європ. інституцій; прав. регулювання рівних прав та можливостей в Україні; моніторинг досягнення гендер. рівності у глоб. рейтингах; гендер. рівність очима громадян. Центр Разумкова ; [керівник проекту О. Пищуліна ; ред. А. Чернова]. Київ : Заповіт, 2016. – 244 с.

Власенко Н. С. Гендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків: Україна ; Державний комітет статистики України, Проект "Сприяння гендерній рівності" ПРООН. К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. 54 с.

Пасічник Н. О. Формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк. Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Вип. 12(2). С. 23-31.

Ярош О. Моніторинг виборів як чинник демократичного розвитку українського суспільства: гендерний аспект. Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонаціональн. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016. Вип. 3-4. С. 313-323.

Моніторинг системи освітнього менеджменту за моделями оцінки гендерної зрілості (на прикладі університетів України) / Г. Г. Фесенко, А. В. Шахов, Т. Г. Фесенко, А. В. Якунін. Вісн. Нац. технічн. ун-ту "ХПІ". Сер. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2020. – № 1. – С. 68-77.

Фесенко Т. Г. Гендерний індекс освіти як контекст інноваційних проектів в Україні. Г. Фесенко. URL : http://eprints.kname.edu.ua/45529/1/%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_2017.pdf.

Гриценчук О. О. Гендерний підхід у моніторингових дослідженнях ІК-компетентності учасників освітнього процесу в освітній практиці країн Європи / О. О. Гриценчук. Інформ. технології і засоби навчання. 2013. Т. 37, Вип. 5.

Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець, Т.В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін. ; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 448 с.

Головашенко І.О. Гендерний підхід в системі освіти: узгодження національного досвіду з міжнародними стандартами. Режим доступу: www.gender.univer.kharkov.ua.

Інформаційно-аналітичне управління освітніми системами: методичний посібник / Т.В. Волкова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Д.О. Закатнов, та інші за. ред. Т.В. Волкової. К.: Педагогічна думка, 2012. 176 с.

Fesenko, Tetiana & Kovalenko, Andriy & Tkachov, Vitalii & Fesenko, Galyna & Yeroshenko, Olha. (2022). Information and analytical support of gender audit of educational management system. Bulletin of NTU KhPI Series Strategic Management Portfolio Program and Project Management. 70-79. 10.20998/2413-3000.2022.5.9.

Baranenko, Roman & Sokol, H. & Pustovoitov, P. & Zakharov, R. (2023). Information and analytical support of the education quality management system. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. 2. 39-41. 10.26906/SUNZ.2023.2.039.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-08

Як цитувати

ЧЕРНИШОВА, Д. (2023). ПОТРЕБА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПОЛІТИК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології та суспільство, (2 (8), 84-89. https://doi.org/10.32689/maup.it.2023.2.10