ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.it.2023.2.11

Ключові слова:

задачі оптимізації, системи комп’ютерної математики, оптимізаційні методи

Анотація

Проведено огляд програмних продуктів для розв’язання задач оптимізації, здійснено аналіз можливостей систем комп’ютерної математики та електронних таблиць, зазначено перелік класів оптимізаційних задач та оптимізаційних методів, які їх реалізують, досліджено доцільність використання систем комп’ютерної математики в навчальному процесу ВНЗ. Мета роботи – провести огляд існуючих сучасних програмних систем, які працюють з оптимізаційними задачам, зазначити класи задач та оптимізаційні методи, які реалізуються. Методологія. Для отримання результатів наведених у статті було зроблено аналіз сучасного програмного забезпечення, яке реалізує методи оптимізації. Наукова новизна. У роботі проведено огляд програмного забезпечення, яке реалізує методи оптимізації, зокрема, систем комп’ютерної математики, що дозволяє вести мову про його застосування для розв’язання оптимізаційних задач різних класів та доцільність використання в навчальному процесі. Висновки. Завдяки проведеному огляду визначені типи задач оптимізації, для розв’язування яких доцільно використовувати існуючі програмні продукти, а саме, систем комп’ютерної математики, для всіх зацікавлених цією тематикою

Посилання

Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ВНАУ. 2020. 404 с.

Голубєва С. М., Морнева М. О. Порівняльна оцінка програмних пакетів комп'ютерного моделювання інженерних процесів Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 3. С. 44-47.

Григорків В.С., Григорків М.В., Ярошенко О.І. Оптимізаційні методи та моделі: підручник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2022. 440 с.

Дем’яник І. В. Стислий опис пакетів розширення СКМ Maple для розв’язування задач лінійного програмування : матеріали XLIX наук.-тех. конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця. 2020. Електрон. текст. дані. – 2020. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9351.

Дрозденко В.О. Maple в математицi: навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв III та IV рiвнiв акредитацiї. Бiла Церква. 2019. 328 с.

Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації: Навчальний посібник. Черкаси: Брама-Україна. 2005. 608 с.

Захарчук В.І. Методи оптимізації та комп’ютерні технології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: РВВ Луцького НТУ. 2017. 144 с.

Злобін Г. Г. Системи комп’ютерної математики в наукових обчисленнях : навчальний посібник, Львівський національний університет імені Івана Франка. 2013. 120 с.

Інформаційні технології аналізу систем: лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз» / упоряд. Ю.В. Триус, І. В. Герасименко. Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ. 2018. 191 с.

Іщук А.А. Використання комп’ютера в процесі навчання розв’язування деяких задач оптимізації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 2016. Вип. 18 (25). С. 127-139.

Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: навч.-метод. посіб. Вінниця : ВДТУ. 1997. 300 с.

Кобильник Т.П., Когут У.П. Системи комп’ютерної математики у навчанні студентів напрямку підготовки «Інформатика». Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Том 40. № 2.

М. Є Босін, В. М. Русскін Комп’ютерна математика: практичний посібник. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Харків, 2018. 110 с.

Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навчальний посібник / Р.Н. Квєтний та ін. Вінниця: ВНТУ. 2012. 193 с.

Листопад В.В. Реалізація методу штучного базису для розв’язування екстремальних задач лінійного програмування засобами Microsoft Excel. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: № 10 (17) (2010)

Ольховська, О. Черненко, О. Парфьонова, Т. Чілікіна (2022). Програмний комплекс для розв’язування евклідових комбінаторних оптимізаційних задач точними та наближеними методами. Інформаційні технології та суспільство, 2022. № 2. С. 13-22.

Стеценко, І.В. Моделювання систем : навч. посіб. Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси, 2010. 399 с. ISBN 978-966-402-073-9

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія. Херсон : Айлант, 2003. 228 с.

Триус Ю. В., Онищенко Б. О. Використання MATHCAD 2000 PROFESSIONAL для розв’язування задач оптимізації: матеріали міжнар. конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М. В. Остроградського, м.Полтава, 26–27 вересня 2001 р.). Полтава, 2001. С. 46–48.

Триус Ю. В. Розв’язування екстремальних задач за допомогою пакету Matlab 6.5. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: 2005. № 2(9). С. 61-79.

Триус Ю. В. Методика використання пакету Maple 7 для розв’язування екстремальних задач. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск V: В 3-х томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. Т. 1: Теорія та методика навчання математики. С. 282–296.

Триус Ю. В. Використання систем комп’ютерної математики при вивченні і розв’язуванні задач оптимізації. Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 23–26 червня 2004 р. Бердянськ, 2004. С. 115–117.

Тютюник О.І. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів- адміністраторів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.10. Винниця, 2014. 367 с.

Штельма О. М. Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр»спеціальності 122–Комп’ютерні науки). Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2018. 38 с.

Юнчик В. Л., Федонюк А. А. Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач. Information system and networks. 2019. С. 90–102.

Koliechkina L., Pichugina О., Chilikina Т. Multicriteria combinatorial optimization model of an infocommunication system. International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2021). P. 135-138.

Kvyetnyy R. Basics of Modelling and Computational Methods. Вінниця: ВДТУ, 2007. 147 с.

Venkataraman P.: Applied Optimization with Matlab Programming, John Wiley &Sons, New York 2001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-08

Як цитувати

ЧІЛІКІНА, Т., ПАРФЬОНОВА, Т., & РУДЕНКО, Н. (2023). ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ. Інформаційні технології та суспільство, (2 (8), 90-96. https://doi.org/10.32689/maup.it.2023.2.11