ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА НА ПОЗОВ

Автор(и)

  • Петро ГУЙВАН

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.4

Ключові слова:

позовна давність, домагання, давнісний строк, захист

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню актуального наукового питання про часові межі реалізації суб’єктивного права особи на судовий захист свого порушеного цивільного права. Автор передусім виходить з загального правила, що секундарне право – позовне домагання призначене для того, аби в межах охоронного правовідношення отримати захист. Такий захист надається за рахунок виконання вимоги уповноваженої особи у примусовому порядку. Для реалізації матеріального права на позов (домагання) встановлюється обмежений відрізок часу – позовна давність. Проте у правовій науці досі тривають суперечки з приводу визначення цього інституту, його призначення та предмету. В роботі піддані критиці окремі положення, що тиражуються у публіцистиці. Вказується на певну розмитість і не конкретність більшості формулювань, що потребує додаткового тлумачення. Підкреслюється, що задавнюватися можуть виключно права вимоги, які входять до складу охоронних правовідносин, лише такі вимоги можуть погашатися протягом позовної давності. Наголошується, що наведені у чинному Цивільному кодексі України формулювання давності не відповідають фактичному стану речей. Тож, шляхом детального аналізу сутності предмета та розмежування понять права на позов у матеріальному та процесуальному сенсі виявляється реальний зміст коментованого правового явища. У праці послідовно доводиться, що предметом позовної давності аж ніяк не може бути право на звернення до суду, оскільки воно є процесуальним повноваженням особи. Це повноваження не тільки не підлягає задавнюванню, воно взагалі не залежить від наявності у особи матеріального права та його порушення. Давнісний строк також не є періодом для захисту порушеного матеріального права. Зроблено висновок: позовна давність це проміжок часу, протягом якого особа має можливість отримати такий захист, пред’явивши позов до суду. Вона є часом, протягом якого особа, за умови вчинення нею односторонньої активної дії – пред’явлення позову, набуває можливості судового захисту порушеного суб’єктивного права. Відтак, предметом позовної давності є право особи на отримання судового захисту свого порушеного права. Таке право ще зветься матеріальним правом на позов або домаганням, отже саме домагання є тим юридично значимим явищем, строк існування якого обмежується позовною давністю.

Посилання

Ус М. В. Охрана и защита субъективных гражданских прав, юридическая природа права на защиту. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : моногр. / И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др. ; ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Х. : Право, 2014. 672 с.

Мігащук Ю. Право на захист як елемент охоронного правовідношення. Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», 4–5 лютого 2009 р. м. Львів С. 207–208.

Крашенинников Е. А. Право на иск. Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав. 1988. С. 5–15.

П’янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Х., 2009. 224 с.

Рішення ЄСПЛ від 22 жовтня 1996 року у справі «Стаббінгc та інші проти Сполученого Королівства» (Stubbings and Others v. The United Kingdom), заява №. 22083/93, § 51, URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58079

Бреус Б. В. Генеза інституту позовної давності. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 95–97.

Петренко К. Р. Особливості застосування інституту позовної давності під час розгляду цивільних справ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2017. № 27. С. 73–76.

Єфімов О. М. Subjects of statute of limitations. (Суб’єкти позовної давності). VISEGRAD JOURNAL on human rights. 2020. № 5. С. 122–128.

Рішення ЄСПЛ від 20 вересня 2011 року у справі «Нафтова компанія Юкос проти Російської Федерації», заява № 14902/04/ URL: http://www.consultant.ru/cons /cgi/online.cgi?req=d oc&base=ARB002&n=259971#016010938925838603

Иоффе О. С. Советское гражданское право (курс лекций). Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л. : ЛГУ, 1958. 512 с.

Шовкова О. В. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2008. 19 с.

Короленко В. Деякі шляхи оптимізації регулювання строків звернення до суду за вирішенням індивідуальних трудових спорів. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 10. С. 99–102.

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. 2000. 411 с.

Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту. Львов : Вища школа, 1982. 215 с.

Гуйван П. Д. Закінчення перебігу та припинення позовної давності. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 121–125.

Цікало В. І. Давність у цивільних правовідносинах : автореф. дис. … канд.. юрид. наук. Львів, 2004. 19 с.

Карнаух Б. П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми законності. 2016. Вип. 134. С. 24–36.

Крашенинников Е. А. Понятие и предмет исковой давности. 1997. 86 с.

Cosack K. Lehrbuch des deutschen burgerlichen Rechts auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbu- chs für das Deutsche Reich . 5 Auft Jena , 1898 – XXVI, . Bd. 1. 615 s.

Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB : ein Lehrbuch. 3 Aufl. Heidelberg, 1988. 720 s.

Масевич М. Г. Исковая давность. Хозяйство и право. 1993. № 9. С. 133–144.

Буряк О.В. Загальна характеристика поняття «позовна давність» та його роль у вирішенні правових спорів. Вісник господарського судочинства. 2005. № 2. С. 79–85.

Мотовиловкер Е. Я. Право на защиту по иску как предмет исковой давности. Проблемы защиты субъективных гражданских прав. 1998. С. 22-33.

Рожнов О. В. Деякі питання регламентації строків у цивільному судочинстві. Прооблеми законності. 2004. Вип. 67. С. 55–61.

Толстой Ю. К. Исковая давность. Правоведение. 1992. № 4. С. 63–69.

Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві : автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Хмельницький, 2018. 23 с.

Шатковський Я. М. Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів. Юридична наука. 2014. № 12. С. 7–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

ГУЙВАН, П. (2023). ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА НА ПОЗОВ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2 (62), 22-28. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.2.4