ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ “СЕЛЕКЦІЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ”: ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

державна служба, служба в органах місцевого самовря- дування, публічна служба, публічний службовець, органи державної влади, відбір кадрів, конкурсні комісії, селекція, селекція публічних службовців, механізми селекції

Анотація

Проаналізовані підходи до поняття “відбір кадрів”, “відбір кад- рів державної служби”, “селекція кадрів”. Обґрунтовано доцільність визна- чення поняття саме селекції кадрів публічної служби. Визначені складо- ві елементи системи селекції кадрів публічної служби, зокрема: залучення кадрів; визначення обґрунтованих вимог до кандидатів на посади публічних службовців; конкурсні процедури (механізми, методики); процедура селекції (відбору); формування кадрового складу системи публічного управління.

Посилання

Турчинов А. И. Профессионализа- ция и кадровая политика : пробле- мы развития теории и практики / А. И. Турчинов. — М. : Флинта, 1998. — 271 с.

Воронько О. А. Керівні кадри : дер- жавна політика та система управ- ління / О. А. Воронько. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 156 с.

Макаренко Н. В. Основы профес- сионального психофизиологиче- ского отбора / Н. В. Макаренко, Б. А. Пухов, Н. В. Кольченко. — К. : Наук. думка, 1987. — 244 с.

Марцинкевич А. М. Mетодика профе- сійно-психологічного відбору канди- датів на посади суддів [Електронний ресурс] / А. М. Марцинкевич // Наук. записки Львів. ун-ту бізнесу та права. — 2013. — Вип. 11. — С. 223– 227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_58

Закон України про державну служ- бу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page

Закон України про службу в органах місцевого самоврядування [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Веснин В. Р. Практический менед- жмент персонала : пособие по кад- ровой работе / В. Р. Веснин. — М. : Юристъ, 1998. — 496 с.

Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Кру- шельницька. — К. : Кондор, 2003. – 296 с.

Сурай І. Г. Відбір кадрів на держав- ну службу / І. Г. Сурай, О. І. Пар- хоменко-Куцевіл // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. — К. : НАДУ, 2011. — Т. 6 : Державна служ- ба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьо- гін (співголова), В. М. Сороко (спів- голова) та ін. — 2011. — С. 65–66.

Лазор О. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. — К. : Дакор ; КНТ, 2005. — 472 с.

Кадрові технології як засіб профе- сіоналізації державної служби: навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липов- ська, О. В. Антонова [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. — 245 с.

Довідник з біології [Електорнний ре- сурс]. — Режим доступу: http://subject.com.ua/biology/shans/164.html

Про затвердження Порядку прове- дення конкурсу на зайняття посад державної служби: постанова Ка- бінету Міністрів України від 25 бе- резня 2016 р. № 246 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF/paran10#n10

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Андреєв , В. (2017). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ “СЕЛЕКЦІЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ”: ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ. Публічне урядування, (5 (10), 29-36. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/563