ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

Ключові слова:

дистанційне навчання, неперервна освіта, відкритий уні- верситет, комп’ютерні технології, інформаційні технології

Анотація

Розглянуто питання щодо дистанційного навчання в систе- мі неперервної освіти, обґрунтовано та визначено провідні тенденції його розвитку. Схарактеризовано погляди науковців стосовно різних аспектів проблеми дистанційної освіти. З’ясовано, що більшість дослідників розгля- дають дистанційне навчання як інноваційний освітній продукт та найефек- тивніший засіб забезпечення неперервної освіти, зміст якого залежить від подій, що відбуваються у суспільстві. Генератором змін у практиці дистан- ційної освіти і престижу дистанційного навчання, а також появи подібних університетів у багатьох розвинених і країнах, які розвиваються, став Від- критий університет Сполученого Королівства. Доведено, що процес перехо- ду від індустріального до інформаційного суспільства передбачає запрова- дження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів новітніх педагогічних технологій, забезпечує можливості для оновлення змісту й методів навчання, способів подання навчальної інформації, використання комп’ютерних технологій, які мають великі потужності. Наголошується на важливості й необхідності цілеспрямованого здійснення наукового, порів- няльно-педагогічного аналізу зарубіжного досвіду щодо організації дистан- ційного навчання, яке стимулюватиме мобільне запровадження світових інновацій у вітчизняну систему педагогічної освіти та збільшуватиме мож- ливості її інтеграції у світовий педагогічний простір. З формуванням соці- ально-економічних, наукових й особистісних передумов, дистанційна осві- та набула свого історичного значення для людини й суспільства, знайшла відповідне втілення в реальній дійсності, її розвиток тісно переплітається з розвитком суспільних й економічних відносин.

Посилання

Андрущенко В. П. Неперервна про- фесійна освіта: філософія, педаго- гічні парадигми, прогноз: моногра- фія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін. / за ред. В. Г. Кре- меня. — К. : Наук. думка, 2003. — 853 с.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століт- тя): (монографія) / Т. М. Десятов. — К. : Арт Ек, 2005. — 335 с.

Дичковський С. Дистанційна освіта: учора, сьогодні, завтра / С. І. Дич- ковський // Шлях освіти. — 2005. — № 2. — С. 26–33.

Мукан Н. В. Неперервна педагогіч- на освіта вчителів загальноосвіт- ніх шкіл. Професійне становлення та розвиток на матеріалах Великої Британії, Канади, США: моногра- фія / Н. В. Мукан; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Львів : Львівська політехніка, 2010. — 283 с.

Сбруєва А. А. Порівняльна педаго- гіка: навч. посіб. / А. А. Сбруєва. — Суми: Ред.-видав. відділ СДПУ (О), 1999. — 300 с.

Сисоєва С. О. Проблеми дистан- ційного навчання: педагогічний ас- пект / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практи- ка: Наук.-метод. журн. — 2003. — Вип. 3–4. — 308 с.

Шуневич Б. І. Дистанційне навчан- ня в системі вищої освіти Європи та Північної Америки / Б. І. Шуневич; Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Київ. ун-т, 2005. — 365 с.

Ackermann E. Learning to Use the Internet. Wilsonville, OR, 1995.

Action plan for adult education and continuing education and training. Gouvernment du Quebec: Ministere de l Education, 2002. — 38 p.

Brickman W. W. Prehistory of comparative education to the end of the eighteenth century / W. W. Brickman // Comparative education review. — 1966. — Vol. 10. — № 1. — P. 31–43. 11. Heckman J. The supply side of the race between demand and supply: Policies to foster skill in the modern economic / J. Heckman // De Economist. — 2003. — № 151 (1). — P. 1–34. 12. Holmberg B. Guided Didactic Conversation in Distance Education / B. Holmberg // Distance Education: International Perspective / D. Seward (Eds.). — London UK. : Groom Helm, 1983. — P. 114–122.

Peters O. Theoretical aspects of correspondence instruction / Peters O. // The Changing World of Correspondence Study / O. Mackenzia and E. L. Christinsen (Eds). — University Park, Pa. and London: Pennsylvania State University, 1971. — 124 p.

Suchodolski B. Lifelong Education- Some Philosophical Aspects // Foundations of Lifelong Education. 1976. — P. 60–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Борзенко , О. (2017). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Публічне урядування, (5 (10), 37-48. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/564