ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталія Драгомирецька https://orcid.org/0000-0001-5713-6724
  • Анастасія Гордєєва
  • Марія Запорожець
  • Лідія Ковальова
  • Ольга Ладунська-Амонс
  • Марина Лісова
  • Руслана Мельник
  • Сергій Міськов
  • Яна Фітьо

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, державно-громадянське партнерство, неурядові організації, “хороше управління”, державна підтримка, державна політика

Анотація

У статті висвітлено результати досліджень слухачів магістер- ської програми публічного управління та адміністрування щодо розроблен- ня теоретико-методологічних підходів до розвитку державно-громадянсько- го партнерства в Україні, які було здійснено в процесі вивчення навчальної дисципліни “Державно-громадське партнерство у сфері соціального роз- витку”. Цей експеримент дав можливість розробити різні моделі розвитку державно-громадського партнерства в Україні. Обґрунтовано можливість створення на базі вищих навчальних закладів консультаційних центрів за- провадження науково-прикладних розробок у практику діяльності органів влади. Закцентовано увагу на доцільності залучення до вироблення держав- ної політики слухачів і студентів магістерських програм вищих навчальних закладів України.

Посилання

The site Wkipedia “Public–public partnership” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93public_partnership

Military Installation Public-to-Public Partnerships / [Beth E. Lachman, Susan A. Resetar, Frank Camm] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1419.html

Public–public partnerships in health and essential services / [David Hall, Jane Lethbridge and Emanuele Lobina] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://pdfs.semanticscholar.org/e646/f646d3cba42e-600f8537af4c94125e878c60.pdf

Указ Президента України “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянсько- го суспільства в Україні та першо- чергові заходи щодо її реалізації” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212/2012

Указ Президента України “Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики спри- яння розвитку громадянського су- спільства в Україні” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/342/

Закон України “Про засади внутріш- ньої і зовнішньої політики” [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/2411-17

Закон України “Про соціальний діалог в Україні” [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-17

Закон України “Про громадські об’єднання” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Постанова КМУ “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міні- стрів України від 30.11.2016 р. № 909-р. “Про затвердження пла- ну дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016–2018 роках” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. № 801-р. “Про підписання Угоди між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про парт- нерство з підтримки спільного управління предметами постачан- ня” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160801.html

Меморандум взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співро- бітництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966_003

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи “Гло- бальне партнерство проти розповсю- дження зброї і матеріалів масового знищення” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276_101

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 763-р “Про схвалення проекту Угоди (у формі обміну нотами) між Кабіне- том Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччи- на про співробітництво у сфері біо- логічної та хімічної безпеки і ядерно- го/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищен- ня” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/763-2015-%D1%80 (2015)

Меморандум від 24.04.2015 р. “Про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Гене- ральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консуль- тацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО “Партнер- ство заради миру” [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_030

Угода “Про партнерство між Вер- ховним Судом України та Агрітім Канада Консалтинг Лтд стосовно реалізації Проекту “Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні” [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124_050

Закон України “Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнер- ство і співробітництво між Украї- ною і Європейськими Співтовари- ствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Єв- ропейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства” [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/3764-17

Закон України “Про державно-при- ватне партнерство” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

Модельний закон про соціальне парт- нерство [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/997_g07

Розпорядження Президента України від 14.07.2001 р. № 191/2001-рп “Про Міжнародний форум економічно- го співробітництва “Партнерство в ім’я злагоди та розвитку” [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/191/2001-%D1%80%D0%BF

Міжнародний акт “Партнерство за- ради миру. Рамковий документ” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_001

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Драгомирецька, Н. . ., Гордєєва, А. . ., Запорожець, М. . ., Ковальова, Л., Ладунська-Амонс, О. . ., Лісова, М. . ., Мельник, Р., Міськов, С. . ., & Фітьо, Я. . . (2017). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. Публічне урядування, (5 (10), 98-130. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/569

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають