ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Автор(и)

Ключові слова:

державна служба, система управління персоналом, органи, які управляють державною службою

Анотація

У статті аналізуються сучасні засади організації та функціо- нування системи управління персоналом державної служби в зарубіжних країнах, а також система державних органів влади, які керують державною службою.

Посилання

Административное право зару- бежных стран: учебник / под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. — М.: Спарк, 2003. — 345 с.

Василенко И. А. Административ- но-государственное управление в странах Запада: США, Великобрита- ния, Франция, Германия / И. А. Ва- силенко. — М.: Логос, 2000. — 200 с.

Державна кадрова політика: теоре- тико-методологічне забезпечення: монографія / В. М. Олуйко, В. М. Ри- жих, І. Г. Сурай та ін.; за заг. ред. В. М. Олуйка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: НАДУ, 2008. — 418 с.

Есимова А. Современные технологии в системе государственной службы / А. Есимова // Університетські наук. записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та права. — 2007. — № 3 (23). — С. 87–103.

Леліков Г. І. Політико-правові за- сади кадрової роботи в Китайській Народній Республіці / Г. І. Леліков, В. М. Олуйко // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. — 2003. — № 1 (6). — С. 7–11.

Нинюк І. Шлях до посади професій- ного урядовця (досвід Республіки Польща) / І. Нинюк // Актуаль- ні проблеми держ. упр.: зб. наук. праць. — О., 2002. — Вип. 10. — С. 172–183.

Олуйко В. Зарубіжний досвід орга- нізації державної служби / В. Олуй- ко, В. Саєнко // Вісн. держ. служби України. — 2004. — № 3. — С. 34–39.

Пронкин С. В. Государственное управление зарубежных стран: учеб. пособие / С. В. Пронкин, О. Е. Пе- трунина. — М.: Аспект Пресс, 2001. — 416 с.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / А. В. Кір- мач, В. К. Тимощук, М. В. Фігель та ін.; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика; Центр політико- правових реформ. — К.: Конус-Ю, 2007. — 735 с.

Управление персоналом: учебник / общ. ред. А. И. Турчинов. — М.: Изд- во РАГС, 2002. — 488 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Рагуліна , О. . . (2017). ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД. Публічне урядування, (5 (10), 224-235. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/580