СУМІСНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

Ключові слова:

електронне урядування, електронне урядування на місцевому рівні, система сумісності, принципи сумісності, електронні послуги

Анотація

Стаття присвячена дослідженню найбільш актуальної про- блеми впровадження електронного урядування в Європейському Сою- зі — забезпечення сумісності як на місцевому, так і на національному рівнях. Проаналізовані нова рамкова програма Європейського Союзу зі сумісно- сті та План дій зі сумісності, які розроблені відповідно до сучасних вимог розвитку електронного урядування та формування єдиного європейського цифрового ринку. Досліджені найцікавіші інструменти та рішення, які роз- роблені та застосовуються в Європейському Союзі для впровадження су- місності у сфері електронного урядування. Обґрунтовано можливості ви- користання досвіду Європейського Союзу для забезпечення сумісності при впровадженні електронного урядування на місцевому рівні в Україні.

Посилання

Чукут С., Загвойська О. Європей- ські виміри підготовки магістрів з електронного урядування для забез- печення сумісності е-послуг / Вісн. держ. служби України. — 2009. — № 1. — С. 78–81.

Концепція розвитку електронного урядування в Україні: Розпоряджен- ня Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250287124 (Accessed 01 November 2017).

COM (2010) 2020 final Communication from the Commission: EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010 available at: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (Accessed 01 November 2017).

COM (2010) 743 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions: The European eGovernment Action Plan 2011–2015 Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government, Brussels, 15.12.2010 available at: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015 (Accessed 01 November 2017).

COM (2010) 744 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions: Towards interoperability for European public services, Brussels, 16.12.2010.

DECISION (EU) 2015/2240 of the European Parliament and of the Council: Establishing a programme on interoperability solutions and common frameworks for European public administrations, businesses and citizens (ISA2 programme) as a means for modernising the public sector, Brussels, 25.11.2015 available at: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/celex_en.pdf (Accessed 01 November 2017).

COM (2017) 134 final ANNEX 1 to the to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Region: European Interoperability Framework — Implementation Strategy. Interoperability Action Plan, Brussels, 23.3.2017 available at: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF (Accessed 01 November 2017).

COM (2017) 134 final ANNEX 2 to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Region: European Interoperability Framework — Implementation Strategy, Brussels, 23.3.2017 available at: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_3&format=PDF (Accessed 01 November 2017).

OSLO — Open Standards for Local Administrations in Flanders solution available at: https://joinup.ec.europa.eu/collection/oslo-open-standardslocal-administrations-flanders (Accessed 01 November 2017).

e-Bourgogne regional shared eGOV platform (e-bourgogne) available at: https: //joinup.ec.europa.eu/document/e-bourgogne-regionalshared-egov-platform-e-bourgogne (Accessed 01 November 2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Чукут, С., & Дмитренко, В. (2017). СУМІСНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Публічне урядування, (5 (10), 303-313. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/587