ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Автор(и)

  • Ірина Матвєєнко

Ключові слова:

державна регіональна політика, регіональна політика, регіональний розвиток, національна стратегія сталого розвитку, стратегічні пріоритети

Анотація

У статті розглянуто формування нового підходу щодо цілей, пріоритетів, інструментів та механізмів реалізації державної регіональної політики України. Проаналізовано нормативно-правові акти, які визнача- ють основні засади регіональної політики в Україні. Виявлено відмінності регіональної політики зарубіжних держав та України. Проаналізовано осо- бливості формування та запровадження національних стратегій сталого розвитку зарубіжних держав (Польща, Бельгія, Швеція). Наголошено на необхідності реалізації державної регіональної політики України на основі просторового планування відповідно до стандартів регіональної політики зарубіжних держав.

Посилання

Бабінова О. Регіональна по- літика як предмет науково- теоретичного аналізу / О. Бабі- нова // Регіональне управління та місцеве самоврядування. — Ві- сник НАДУ. — [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009–3-19.pdf

Державна регіональна політика України: особливості та стратегіч- ні пріоритети: монографія; за заг. ред. З. С. Варналія/ З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін. — К.: НІСД, 2007. — 768 с.

Долішній М. І. Регіональна політи- ка на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. — К.: Наук. думка, 2006. — С. 17.

Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним роз- витком: теорія і практика: моно- графія / Т. В. Голікова. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 296 с.

Іжа М. М. Система регіонального управління: світовий досвід і Укра- їна: монографія / М. М. Іжа. — О.: Друк., дім. — 2011. — 368 с.

Керецман В. Ю. Державне регу- лювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти: монографія / В. Ю. Керецман. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 188 с.

Стеченко М. Д. Інноваційні форми регіонального розвитку / М. Д. Сте- ченко. — К.: Вища шк., 2002. — 254 с.

Регіоналістика: географічні осно- ви регіонального розвитку і регі- ональної політики: навч. посіб. / [О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська]. — Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2015. — 372 с.

Закон України “Про стиму- лювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 № 2850-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2850–15

Закон України “Про місцеві дер- жавні адміністрації” від 09.04.1999 № 586-XIV [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586–14

Закон України “Про місцеве са- моврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електро- нний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Закон України “Про державні цільо- ві програми” від 18.03.2004 № 1621- IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621–15

Закон України “Про транскор- донне співробітництво” від 24.06.2004 № 1861-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861–15

Закон України “Про державне про- гнозування та розроблення програм економічного та соціального розви- тку України” від 23.03.2000 № 1602- III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1602–14

Указ Президента України “Про Стратегію сталого розвитку “Укра- їна-2020” від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Закон України “Про засади дер- жавної регіональної політики” від 05.02.2015 № 156-VIII [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156–19

National Strategy of Regional Development 2010–2020: Regions, Cities, Rural Areas: The document adopted by the Council of Ministers on 13 July 2010 [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://www.espon-usespon.eu/dane/web_usespon_library_files/672/national_strategy_of_regional_development_2010–2020.pdf

Sustainable development Belgium [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/striving_for_global_solidarity/sustainable_development

Sweden’s National Strategy for Sustainable Regional Growth and Attractiveness 2015–2020 [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.government.se/information-material/2016/04/swedens -national-strategy-for-sustainable-regional-growth-andattractiveness-20152020---shortversion/

Лучик С. Д. Світовий досвід форму- вання та реалізації політики регіо- нального розвитку та можливість його запровадження в Україні / С. Д. Лучик, В. Є. Лучик // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.18. — С. 124–131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Матвєєнко, І. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ. Публічне урядування, (4 (5), 56-64. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/693