ОСНОВНІ НАПРЯМИ СВІТОВИХ ТЕОРІЙ “НОВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ” (1980–2016 рр.)

Автор(и)

  • Лала Расулова

Ключові слова:

публічне управління, нове публічне управління (NPM), державне управління, світові теорії NPM, моделі державного управління, глобалізм, бюрократія

Анотація

Висвітлено напрями сучасних світових досліджень “нового пу- блічного управління” (NPM) в розрізі 1980–2016 рр. Проаналізовано існую- чі дослідження вітчизняних вчених з питань впливу “глобальної демократії” на розвиток системи державного управління перехідних суспільств, під- вищення ефективності діяльності державних службовців, щодо проблеми взаємозв’язку громадського суспільства та державної бюрократії, щодо ролі і місця публічного адміністрування в системі місцевого самоврядування та деяких інших. Окреслено правові основи щодо запровадження NPM в Укра- їні. Визначено необхідність проведення контент-аналізу теоретичних основ “нового публічного управління” задля запровадження та розвитку “нового публічного управління” (NPM) в Україні відповідно до світових тенденцій.

Посилання

Про внесення змін до Бюджетно- го кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28 грудня 2014 р. № 79- VIII [Електронний ресурс]. — Ре- жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-viii

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законо- давчих актів України щодо забезпе- чення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 р.: Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909–19

Про державну службу: Закон Украї- ни від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889–19

Про добровільне об’єднання терито- ріальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 люто- го 2015 р. № 156-VIII // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 13. — Ст. 90. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156–19

Про стратегію сталого розвитку “Україна — 2020”: Указ Прези- дента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Behn R. D. Rethinking Democratic Accountability, Washington: Brookings 2001, p. 26.

Casini L. Models of public administration: comparative analysis of administrative organisation, 2008.

Katsamunska P. Classical and Modern Approaches to Public Administration / P. Katsamunska // Economic Alternatives. — issue 1. — 2012.

Ocampo R. B. Models of Public Administration Reform: “New Public Management (NPM)” [College of Public Administration University of the Philippines] / Romeo B. Ocampo. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/EROPA/UNPAN001431.pdf

Published in Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung: Festschrift fur [Klaus Konig, A. Benz, H. Siedentopf, and K. P. Sommermann, eds.] // Berlin, Germany: Duncker & Humbolt. — 2004. — P. 443–454. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pfiffner.gmu.edu/files/pdfs/Book_Chapters/NewPublicMgt.doc.pdf

Rosemary O’Leary, David M. Van Slyke, and Soonhee Kim, Editors. Public Management and Change series, 2012.

Бакуменко В. Д. Парадигма інно- ваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління / В. Д. Баку- менко, С. А. Попов // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 43. — С. 21–28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_43_4

Бобровська О. Змістовно-порівняльний аспект публічного адміні- стрування на місцевому рівні / О. Бобровська, А. Зєніна-Біліченко. // Публічне адміністрування: тео- рія та практика. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_22

Войтович Р. В. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств / Р. Войтович // Вісн. Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2013. — № 1. — С. 5–14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_3

Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управлін- ня на засадах демократичного вря- дування: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Л. Л. Приход- ченко; Класич. приват. ун-т. — Запо- ріжжя, 2010. — 36 с.

Тишкун Ю. Проблема взаємозв’язку громадянського суспільства і дер- жавної бюрократії в Україні: деякі сучасні аспекти історіографії до- слідження/ Ю. Тишкун // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв.: [зб. наук. пр.] /НАН України, Ін-т на- родознав., Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2009. — Вип. 21. — С. 167–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Расулова, Л. (2016). ОСНОВНІ НАПРЯМИ СВІТОВИХ ТЕОРІЙ “НОВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ” (1980–2016 рр.). Публічне урядування, (4 (5), 65-71. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/694