ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК КРИТЕРІЙ ДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Олександр Дацій

Ключові слова:

державна влада, інформаційне суспільство, управління комунікаціями, якість життя

Анотація

Визначено проблеми державної влади в системі управління ко- мунікаціями та просування інформації. Проаналізовано праці, що присвячені вивченню нових можливостей публічного управління в умовах розвитку ін- формаційного суспільства. Встановлено, що невизначеність цілеорієнтованих критеріїв якості життя у суспільній справі призводить до великих помилок у соціальній, економічній політиці, розпорошує людський капітал, деконцентрує соціальну енергію у вирішенні головних питань розвитку. Доведено тезу про утопічність соціальної революції в сучасних умовах в Україні. Визначено якість життя як головний критерій людського розвитку в Україні.

Посилання

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Д. Белл // Сучасна зарубіжна філософія. — К., 1996. — С. 194–251.

Политология: Учеб.-метод. пособ. / [В. С. Пусько, Т. В. Богомоло- ва, И. В. Волкова и др.]; под ред. В. С. Пусько. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 363 с.

“Маршалл Маклуен” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Маршалл_Маклуен

Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма; Пер. с англ., под общ. ред. А. В. Александровой. — М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2003. — 474 с.

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье; [пер. с фр.]; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. — М.: Sосіо-Lоgоs, 1993. — 336 с.

Доклад о развитии человека-2005. Международное сотрудничество на перепутье: Помощь, торговля и безопасность в мире неравенства / Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2005. Опубликовано для Программы раз- вития Организации Обьединенных Наций (ПРООН). — 416 с.

Доклад о развитии человека-2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. — М.: Весь Мир, 2010. — 244 с.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция- сознанием. — К.: Оріяни, 2003. — 500 с.

Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психоло- гическая) война. — М.: Ин-т соц.-по- лит. исслед. АСН, 1999. — 304 с.

Минина В. Н. Методология соци- ального программирования. Спе- циальность 22.00.08 — социология управлення. Автореф. ... дис. на соискание ученой степени д-ра социо- лог. наук. — СПб., 1999. — 36 с.

Єрмолаєв А. Нас чекає другий етап соціальної революції, який буде жорсткіший за Майдан / А. Єрмо- лаєв [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/27.10.2015 12. Бердяев Н. Духовные основы рус- ской революции / Николай Бердяев [Электронный ресурс] // Собр. соч. в 4 т. — Париж: YMCA-Press, 1990 / Режим доступа: http://www.krotov.info/berdyaev/1918/rev_08.html

Колодій А. Про феномен револю- ції в контексті сучасності /А. Ко- лодій // Вісн. Львівськ. ун-ту. Філософсько-політологічні сту- дії. — 2014. — № 5. — С. 133–143. — http://filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk05/visnyk05.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Дацій, О. (2016). ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК КРИТЕРІЙ ДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Публічне урядування, (4 (5), 93-100. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/697

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають