РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Євген Козловський

Ключові слова:

міжнародний туризм, туристичні формальності, державна туристична політика, міжнародні туристичні організації, свобода подорожей, безпека в туризмі

Анотація

Визначено зміст поняття “туристичні формальності”, розглянуто практику застосування туристичних формальностей у міжнародному туризмі. Особливу увагу приділено питанням організації діяльності органів державної влади у процесі спрощення туристичних формальностей. З’ясовано, що гар- монізація туристичних формальностей залежить від інтересів самої держави в аспекті її безпеки, суспільного правопорядку, а також прав і свобод громадян. З усуненням відмінностей у соціальному та економічному розвитку країн, при- веденні норм права до єдиного рівня, туристичні формальності мають бути мак- симально спрощені. Створення простору, вільного від всіляких формальностей, стає можливим лише там, де панує найвищий рівень довіри та взаємодії між правоохоронними системами, державами та суспільством в цілому.

Посилання

Бгатов А. П. Туристские формаль- ности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230500 — Социально- культурный сервис и туризм / А. П. Бгатов [и др.]. — М.: Академия, 2004. — 297 с.

Гаазька декларація з туризму. Офі- ційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_904. — Назва з екрана.

Глобальний етичний кодекс туриз- му. Офіційний веб-портал Вер- ховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/983_001. — Назва з екрана.

Загальна декларація прав люди- ни. Офіційний веб-портал Вер- ховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015. — Назва з екрана.

Зорін І. В. Енциклопедія туризму: довідник / І. В. Зорін, В. А. Квар- тальнов. — М.: ФиС, 2009. — 375 с.

Игнатьев А. А. Туристические фор- мальности в индустрии гостепри- имства и туризма: учеб. пособие / А. А. Игнатьев, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. — М.: Изд-во РЭА им. Г. В. Плеханова, 2009. — 123 с.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі. Офіцій- ний веб-портал Верховної Ради Ук- раїни [Електронний ресурс]. — Ре- жим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055. — Наз- ва з екрана.

Манільська декларація зі світово- го туризму. Підприємницьке право [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://businesspravo.ru/docum/documshow_documid_33268.html. — Назва з екрана.

Маринин М. М. Туристские фор- мальности и безопасность в туриз- ме: учеб. пособие / М. М. Мари- нин. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 144 с.

Сенин В. С. Организация между- народного туризма: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. “Ме- неджмент” / В. С. Сенин. — М.: Фи- нансы и статистика, 2005. — 398 с. 11. Хартія туризму. Офіційний веб- портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_640. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Козловський, Є. (2016). РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ. Публічне урядування, (4 (5), 101-109. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/698