ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ — АКТ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Автор(и)

  • Олена Горова
  • Світлана Невмержицька

Ключові слова:

голодомор, тоталітаризм, геноцид, політичні репресії, хлібозаготівельна кампанія

Анотація

Проаналізовано виникнення геноциду в Україні, як наслідку штучно спричиненого голодомору в 1932–1933 роках. Розширено і погли- блено наукове дослідження соціально-економічних і політичних причин голодомору, політики тоталітарного режиму. Міжнародне та вітчизняне ви- знання голодомору в Україні заклало наукову базу для його дослідження.

Посилання

Великий голод в Україні: звіт конгресово-президентської комі- сії США з дослідження великого голоду 1932–1933 років в Україні. К.: Києво-Могилян. акад., 2008. — 621 с.

Голод 1932—1933 років в Україні: очима істориків, мовою докумен- тів. — К., 1990. — с. 443

Голодомор — геноцид українського народу 1932–1933 // В. Верестюк, В. Тиліщак, І. Юхновський. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — 25 с.

Голодомор 1932–1933 років як вели- чезна трагедія українського народу: матеріали Другої Міжнарод. науко. конф., (Київ, 15 листоп. 2002 р.). — К.: МАУП, 2003. — 280 с.

Голодомор 1932 — 1933 років: основні дійові особи і механізми здій- снення: матеріали Другої Міжна- род. наук. конф., (Київ, 28 листоп. 2003 р.). — К.: МАУП, 2004. — 320 с.

Голодомор 1932–33 років: цифри та факти [Електронний ресурс]. — Режим доступ: http://canada.mfa.gov.ua/ua/ukraine%D1%81%D0%B0/holodomorremembrance/holodomor-numbers-facts — Назва з екрану.

Голодомор 1932–1932 років: м. Жи- томир (Книга пам’яті): зб. док. і спогадів / [вступ. стаття Р. Ю. Кон- дратюк; упоряд. Г. П. Мокриць- кий]. — Ж.: Волинь, 2008. — 496 с.

Голодомори в Україні у ХХ столітті: навч. програма / О. І. Неживий. — К.: МАУП, 2005. — 58 с.

Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Hrushevskyi/Na_porozi_novoi_Ukrainy_hadki_i_mrii/ — Назва з екрану.

Кому був вигідний голодомор?: [зб. ст.] / [відп. ред. М. А. Дроздець- ка]. — К.: МАУП, 2004. — 62 с.

Конвенция о предупреждении пре- ступления геноцида и наказания за него // Сборник междунар. договоров. — Нью-Йорк, 1989. — 164 с.

Конквест Р. Жнива скорботи: Ра- дянська колективізація і голодо- мор. — К.: Либидь, 1993. — 383 с.

Кульчицький С. В. Голодомор 1932– 1933 років як геноцид: трудно- щі усвідомлення. — К.: Наш час, 2007. — 424 с.

Мейс Дж. Політичні причини го- лодомору в Україні: 1932–1933 років // Укр. іст. журн. — 1995. — № 1. — С. 34–48.

Наймарк Н. Геноцид Сталіна / Н. Наймарк; [пер. В. Старка]. — К.: Вид. дім “Києво-Могилян. акад.”, 2001. — 135 с.

Національна книга пам’яті жертв го- лодомору 1932–1933 років в Укра- їні. Житомирська область / [ред. кол. М. А. Черненко, М. А. Чернен- ко, В. М. Врублевський]. — Ж.: По- лісся, 2008. — 1116 с.

Неживий О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті: навч. посіб. / О. І. Не- живий. — К.: МАУП, 2007. — 325 с.

Палій О. Голодомор: факти, статис- тика [Електронний ресурс]. — Ре- жим доступу: http://www.unian.ua/politics/573928-golodomor-faktistatistika.html — Назва з екрану.

Панченко П. П., Іваненко В. В., Крав- ченко В. І. Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932—1933 / П. П. Панченко, В. В. Іваненко, В. І. Кравченко. — К.: Україна, 2003. — 349 с. 20. Попович М. В. Кровавый век / М. В. Попович. — К.: Кордон, 2015. — 989 с.

Снайдер Т. Кровавые земли: Евро- па между Гитлером и Сталиным / Т. Снайдер; [пер. с англ. Л. Зурна- джи]. — К.: Дуліби, 2015. — 583 с.

Чорна книга України: зб. док., ар- хівних матеріалів, листів, статей, досліджень, есе / [упоряд., ред. Ф. Зубанича; передмова В. Яво- рівського]. — К.: Просвіта, 1998. — 782 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Горова, О., & Невмержицька, С. (2016). ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ — АКТ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Публічне урядування, (4 (5), 143-153. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/702