ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Іван Черленяк
  • Олександр Волошин

Ключові слова:

політична відповідальність, юридична відповідальність, суб’єкт політичної відповідальності, політична діяльність, громадянське суспільство

Анотація

Розглянуто особливості публічної політичної відповідальності суб’єктів владних відносин; висвітлено наявність обов’язкового зв’язку по- літичної, юридичної та моральної відповідальності; вказано на існуючу про- блематику окреслення кола суб’єктів політичної відповідальності; розгля- нуто проблему оцінювання та формування системи оцінювання політичної діяльності; окреслені шляхи вирішення проблеми повноти кола суб’єктів відповідальності та необхідності балансу інститутів відповідальності як дер- жавних, так і громадських.

Посилання

Армаш Н. Особливості відпові- дальності “державних політичних діячів”: співвідношення політи- ки та закону / Н. Армаш // Юрид. журн. — 2005. — № 11. — С. 20–26.

Кафарський В. І. Політична і конституційно-правова відповідаль- ність суб’єктів державно- політичних відносин / В. І. Кафарський // Дер- жава і право. — 2010. — № 48. — С. 124–131.

Кресіна І. О. Парадокс політич- ної відповідальності в парламент- ській республіці / І. О. Кресіна, О. М. Стойко // Держава і право. Юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т дер- жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — № Вип. 58. — С. 608–613.

Кукуруз О. В. Основні напрями за- безпечення політичної відповідаль- ності народних депутатів України / О. В. Кукуруз // Держава і право. — Вип. 57. — С. 580–585.

Мельниченко В. І. Політична відпо- відальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізми забезпечення / В. І. Мель- ниченко // Укр. соціум. — 2003. — № 1 (2). — C. 92–96.

Мельниченко В. І. Політична відпо- відальність у державному управлінні / В. І. Мельниченко // Віче. — 2003. — № 1. — С. 19–24

Мельниченко В. І. Розмежування політичної та юридичної відпові- дальності в державному управлін- ні / В. І. Мельниченко // Галузь науки “Державне управління”: іс- торія, теорія, впровадження”: мате- ріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2010 р. — К.: НАДУ, 2010. — Т. 1. — С. 192–194.

Мельниченко В. І. Політична відпо- відальність публічно-владних ін- ституцій у системі соціальної відпо- відальності / В. І. Мельниченко // Вісн. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: наук. журн.: фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: Вид-во НАДУ, 2011, — Вип. 1. — С. 175–183.

Ходаківський М. Д. Виконавча влада як суб’єкт політичної відповідаль- ності / М. Д. Ходаківський // Дер- жава і право. — 2012. — Вип. 57. — С. 540–544.

Черленяк І. І. Синергетичні моде- лі оптимізації системи державного управління: монографія. — Ужго- род: Ліра, 2010. — 656 с.

Політична відповідальність державно- управлінської еліти як чинник підвищення ефективності дер- жавного управління: наук.-метод. розробка / авт. кол.: Е. А. Афонін, О. Л. Валевський, В. В. Голубь та ін.; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Ша- хова. — К.: НАДУ, 2011. — С. 44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Черленяк, І., & Волошин, О. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН. Публічне урядування, (4 (5), 186-195. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/706