СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ІНФЕКТОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.3

Ключові слова:

інфектологія, термінологічне словосполучення, аналітичні терміни, продуктивна модель

Анотація

Аналітичні терміни в галузі інфектології становлять 57% від загальної кількості добору, що вказує на їх важливість у медичній термінології. Розкриття структурних особливостей цих термінів та їх класифікація сприятиме розумінню та використанню медичної термінології в теоретичному навчанні студентів та на практиці. Мета статті – провести аналіз провідних моделей утворення англомовних термінологічних словосполучень у галузі інфектології та їх відображення в перекладі українською мовою. Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) розглянути точність та однозначність термінологічних словосполучень у галузі інфектології як основних принципів їх побудови; 2) проаналізувати кількісний склад і зробити розподіл термінів за групами та моделями утворення. Наукова новизна полягає у дослідженні особливостей синтаксичного способу формування сучасних термінів галузі інфектології. Методи дослідження: спостереження та аналіз словникових визначень, описові та компонентні підходи, статистичні методи для обробки кількісних результатів, а також метод вибіркового включення термінів з фахових текстів для створення словників. Висновки. Аналітичні терміни, які складають 57% добору, охоплюють значну частину словникового запасу галузі. Особлива увага в статті приділена двокомпонентним терміносполукам, склад яких становить 41%. Моделі типу Adj + Noun та Noun + Noun є особливо продуктивними, зокрема ад'єктивно-субстантивна модель Adj + Noun, яка визначає напрямок у формуванні двокомпонентних термінологічних словосполучень. Виявлено тенденції у створенні трикомпонентних та багатокомпонентних терміносполук, де особливу роль відіграють іменникові та прикметникові компоненти. Результати аналізу підтверджують системність та логічність терміносистеми інфектології, де виокремлені продуктивні моделі відображають спроби найкращого вираження концепцій за допомогою максимально простих синтаксичних конструкцій.

Посилання

Вакарюк Л., Панцьо С. Словосполучення термінологічного характеру в словотворі. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Слов’янська філологія. Чернівці. 2007. Вип. 321–322. С. 427–431.

Запоточна Л. Абревіація в системі сучасної кардіологічної термінологічної номінації. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2014. № 1. С. 71–77.

Колесник М. Ю. Роль визначення коронарного кальцію в стратегії первинної профілактики серцево-судинних захворювань. Запорізький медичний журнал. 2023. Т. 25, № 5(140). С. 447–454. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.5.285583

Куньч З. Й. Українська риторична термінологія: історія і сучасність : монографія. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 216 с.

Мисик Л. В. Генезис та функціонування термінологічних словосполучень в англійській науковій юридичній літературі. Іноземна філологія. Львів. 1993. Вип. 105. С. 91–102.

Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: у 2 томах. Том 1 / під. ред. Майкл Р. Барер, В. Ірвінг, Е. Свонн, Н. Перера ; наук. ред. пер. : С. Климнюк, В. Мінухін, С. Похил. К. : ВСВ «Медицина», 2020. 434 с.

Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство : підручник. Львів : Світ, 1994. 216 с.

Перхач Р. Ю., Сусуловська М. Р. Семантичний аналіз медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів. Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 190–193.

Петрина О. С. Формування та функціонування англомовних та українських терміносистем банківської справи : дис. … канд. філол. наук : 10.02.17. Львів, 2016. 202 с.

Ткач А. Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал (АПСНІМ). 2017. № 3 (15). С. 30–33.

Чуєшкова О. В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2003. 200 с.

Akimov O. Y., Mykytenko A. O., Kostenko V. O. Influence of organism stimulation with bacterial lipopolysaccharide on nitric oxide production and metabolism in rat heart on the background of metabolic syndrome. 2023. Modern Medical Technology. № 4. P. 45–50. https://doi.org/10.34287/MMT.4(59).2023.6

Casino P., López A., Peiró S. Use of Blood Powder (Ground and Irradiated) for the Manufacture of Chocolate Agar. International Journal of Molecular Sciences. 2023. № 24(9). Рp. 79–65.

Dictionary by Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (accessed November 25, 2023).

Medical Microbiology. A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory Investigation and Control / edited by Michael R. Barer, W. L. Irving, A. Swann, N. Perera. Edinburgh : Elsevier, 2018. 760 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КРУПЄЙ, К. (2023). СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ІНФЕКТОЛОГІЇ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, (5 (10), 18-23. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.3