Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1) в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- прізвище та ім’я, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори),  e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/).

2) назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами*. розширена структурована анотація наукової статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження). Перед англомовною назвою статті подається прізвище та ім’я автора англійською.

якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті.

3) текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

4) список використаних джерел не менше 10 позицій мовою оригіналу (посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, в бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання в статті і оформляється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25; 

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 811.1612:81'37

Каріна БОРТУН

кандидат філологічних наук, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», [email protected]
ORCID: 0000-0003-1223-347X

                 Граматичні та транспозиційні особливості імперативних висловлень у сфері                                                                                                              способовотемпоральних форм

Дієслівні форми способу, крім своєї первинної категорійної функції, у відповідних мовленнєвих контекстах можуть набувати вторинних функційспособових та часових
Ключові слова: дієслівна форма, транспозиція, імператив, індикатив, кон’юктив, темпоральна парадигма.

Karina Bortun. Grammatical and transpositional features of imperative expressions in the sphere of methodological and temporal forms

 Verbal forms of the method, in addition to their primary categorical function, in the appropriate speech contexts can acquire secondary functions – modal and temporal
Key words: verbal form, transposition, imperative, indicative, conjunctiva, temporal paradigm.

Основний текст статті. Мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

                                                                             Література:

  1. Бортун К.О. Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному і офіційно-діловому стилях : дис. канд. філол. наук : 10.02.01. Черкаси, 2019. 220 с.
  2. Вінтонів М., Бортун К. Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях. Київ, 2020. 182 с.
  3. Вінтонів Т.М., Бортун К.О. Лексичні засоби вираження спонукальної модальності в сучасній українській мові. Закарпатські філологічні студії. Вип. 5. Т.1. Ужгород. 2018. С. 8–15.