ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ПРІОРИТЕТ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

освіта, компетенція, професійна компетентність, соціальний педагог, категорія, професіоналізм

Анотація

У статті проаналізовано категорію “професійна компетентність соціального педагога” в сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідженнях та впровадження компетентнісного підходу в системі професійної підготов- ки майбутніх соціальних педагогів. Перехід до компетентнісного підходу в освіті означає переорієнтацію змісту з процесу на результат освіти, а резуль- татом формування професійної компетентності є здатність спеціаліста від- повідати динамічним умовам і запитам ринку праці. Система професійної підготовки соціальних педагогів передбачає єдність, взаємозумовленість, неперервність і наступність функціонування системних і структурних ком- понентів, що є необхідною умовою професійно-особистісного формування фахівця, доповнення і поглиблення професійної підготовки, забезпечення можливості навчання упродовж життя, переходу фахівця на новий, вищий рівень професійної компетентності, варіативності і можливості інтенсифі- кації цих переходів.

Посилання

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України [гол. ред. В. Г. Кре- мінь]. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

Поліщук В. А. Теорія і методика про- фесійної підготовки соціальних пе- дагогів в умовах неперервної освіти: дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / В. А. Поліщук. — Тернопіль, 2006. — 454 с.

Інтеграція виховних впливів су- спільства в сучасному освітньому се- редовищі : монографія / Н. М. Чер- нуха; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шев- ченка. — Луганськ : Альма-матер, 2006. — 302 c.

Карпенко О. Професійна підго- товка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організацій- но-технологічний аспекти : [моно- графія] / О. Карпенко. — К. : Коло ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано- ва, 2007. — 374 c.

Гончаренко С. У. Український педа- гогічний словник / С. У. Гончарен- ко. — К. : Либідь, 1997. — 376 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Н. М. Бібік, Л. С. Ва- щенко, О. І. Локшина, О. В. Овча- рук, Л. І. Паращенко] ; за заг. ред. О. В. Овчарук. — К. : К.І.С., 2004. — 112 с.

Хуторский А. В. Ключевые компе- тенции как компонент личностно- ориентированного образования / А. В. Хуторский // Народное обра- зование. — 2003. — № 2. — С. 55–61. 8. Національний освітній глосарій: вища освіта / [авт.-уклад.: І. І. Ба- бин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін.]; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. — К. : ТОВ “Вид. дім “Плеяди”, 2011. — 100 с.

Рудь М. В. Формування професійної компетентності майбутніх соціаль- них педагогів у системі професійної підготовки у ВНЗ / М. В. Рудь // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 2010. — № 9 (196). — С. 266–272.

Зимняя И. А. Ключевые компетент- ности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. — М., 2004. — 42 с.

Шевченко Г. П. Концептуальна сут- ність компетентнісного підходу: європейський вимір / Г. П. Шевчен- ко // Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі України: ма- теріали методологічного семінару. — К. : Пед. думка, 2009. — С. 121–130.

Тараненко І. Розвиток життєвої ком- петентності та соціальної інтеграції: досвід європейських країн // Кроки до компетентності та інтеграції у суспільство; за ред. І. Єрмакова. — К.: Контекст, 2000. — 336 с.

Гук О. Ф. Формування естетичної культури студентів вищих навчаль- них закладів / О. Ф. Гук // Науковий вісник Мелітопольського державно- го педагогічного університету: зб. наук. ст.; редкол. І. П. Аносов (голов. ред.) та ін. — Mелітополь: Меліто- поль, 2011. — Вип. 7. — C. 98–103. — (Серія: Педагогіка).

Карпова Л. Г. Формування про- фесійної компетентності вчите- ля загальноосвітньої школи: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Л. Г. Карпова. — Харківський держ. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2004. — 295 с.

Докторович М. О. Професійна ком- петентність соціального педагога / М. О. Докторович // Вісн. Глухів- ського ДПУ. — 2010. — Вип. 15. — С. 64–69.

Кузь В. Г. Вища школа і система ком- петенцій педагога / В. Кузь // Реалі- зація європейського досвіду компе- тентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. — К. : Пед. думка, 2009. — С. 282–288.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Співак , Я. . . (2017). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ПРІОРИТЕТ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ. Публічне урядування, (5 (10), 259-268. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/583