ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

державне управління, публічне адміністрування, розвиток громадянського суспільства, модель публічного управління

Анотація

У статті описуються основні аспекти державного управління та коротко проаналізовано Національну стратегію розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016–2020 роках щодо дотримання основних фак- торів самоорганізації, що дало можливість побудувати модель публічного управління на основі механізму зворотного зв’язку у взаємодії між суб’єкта- ми та органами державної влади.

Посилання

Бакуменко В., Попов С. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління // В. Баку- менко, С. Попов // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 43

Гаман П. І. Суб’єкт-об’єктна та ко- мунікативна парадигми організації і функціонування місцевого само- врядування / П. І. Гаман // Держав- не управління: удосконалення та розвиток. — 2011. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_9_3

Державне управління в Україні / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуй- ка. — Львів : Львівська політехніка, 2002. — 352 с.

Зворотний зв’язок вікепедія [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA

Концептуальні засади розвитку га- лузі науки “Державне управління”: наук. розробка / кол. авт.: К. О. Ва- щенко, Ю. П. Сурмін, Л. І. Загайно- ва та ін. / за заг. ред. К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна, Л. І. Загайнової. — К. : НАДУ, 2013. — 48 с.

Князев С. Н. Наука в государствен- ном управлении и государственное управление в науке / С. Н. Князев, И. И. Ганчеренок // Подготовка научных кадров высшей квалифи- кации с целью обеспечения инно- вационного развития экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И. В. Войтова и др. — Минск : ГУ “БелИСА”, 2006 [Элек- тронный ресурс]. — Режим досту- па: http://www.belisa.org.by/ru/izd/other/Kadr2006/kadr10.html

Кун Томас. Структура наукових революцій / Томас Кун. — К.: Port- Royal, 2001. — 228 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/kuhn/kuhn02.htm

Молодцов О. В. Сітьова парадигма територіального розвитку як науко- ва проблема. Держава та регіони / О. В. Молодцов // Аналітичний ре- сурс місцевого регіонального роз- витку. Проект делегації України в Конгресі місцевих регіональних влад в Європі (КМПБ). — 2003. — [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу: http://www.academy.gov.ua/ej2/txts/region/05movrnp.pdf

Національна Стратегія сприяння розвитку громадянського суспіль- ства в Україні на 2016–2020 роки. Указ Президента України від 26 лю- того 2016 року № 68/2016 // Офіц. сайт Верховної Ради України [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/68/2016

Про забезпечення участі громад- ськості у формуванні та реаліза- ції державної політики. Постано- ва КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 // Офіц. сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України. — ВВР. — 2010. — № 40. — Ст. 527 // Офіц. сайт Верховної Ради України [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Про громадські об’єднання: Закон України. — ВВР. — 2013. — № 1. — Ст. 1 // Офіц. сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Словник української мови: в 11 т. — Т. 4, 1973. — С. 34.

Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теорети- ко-правової дефініції / Н. П. Хар- ченко // Ученые записки Тавриче- ского нац. ун-та им. В. И. Вернад- ского. — 2007. — Т. 20 (59). — № 2. — С. 278–284. — (Серия “Юридиче- ские науки”).

Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовари- ством з атомної енергії і їхніми дер- жавами-членами, з іншої сторони // Офіц. сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Червякова О. В. Механізми тран- сформації державного управління в умовах суспільних змін : моногра- фія / О. В. Червякова. — К. : ТОВ “НВП” Інтерсервіс”, 2015. — 390 с.

Цигульов С. Ю. Філософія людино- центризму — парадигмальний шлях розвитку суспільства // Интеллект. портал nauka.zinet.info [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу: http://nauka.zinet.info/17/tsygulyov.php

Woodrow Wilson. June, 1887. The Study of Administration, Political Science Quarterly Vol. 2, № 2 (Jun., 1887), p. 197–222 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.commentary.com/admin_thoughts_1887.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Білоус, А., & Червякова, О. . . (2017). ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Публічне урядування, (5 (10), 285-302. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/586