ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Петро Кухарчук
  • Алла Білоус

Ключові слова:

компетентність, уміння вчитися, політичні та соціальні компетентності, компетентності, пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві, компетентності, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства

Анотація

Зроблено спробу аналізу компетентнісного підходу в рефор- муванні освітнього простору в Україні. Схарактеризовано прийняття Єв- ропейської довідкової рамкової структури ключових компетентностей для навчання упродовж життя для запровадження в державах-членах ЄС, що містить вісім ключових компетентностей. Усі вони вважаються однаково важливими, оскільки кожна з них може буди корисною для успішного жит- тя у суспільстві знань.

Посилання

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кре- мень]. — К.: Юніком Інтер, 2008. — 1040 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетент- ности как результативно-целевая основа комплексного подхода в об- разовании / И. А. Зимняя. — М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 41 с.

Локшина О. І. Зміст шкільної осві- ти в країнах Європейського Со- юзу: теорія і практика (друга по- ловина XX—XXI ст.): монографія / О. І. Локшина. — К.: Богданова А. М., 2009. — 404 с.

Компететнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики / [за заг. ред. О. В. Овча- рук]. — К.: КІС, 2004. — 112 с.

Hutmacher W. Key Competencies in Europe / Hutmacher Walo // Report # DECS/SE/Sec-(96)-43 of the Symposium “A Secondary Education for Europe Project”/ Berne? Switzerland, 27–30 March, 1996. — Strasbourg: Council for Cultural Cooperation, 1997 — 72 p.

МОН України. Проект для обгово- рення. Нова школа. Простір освіт- ніх можливостей [Електронний ресурс]. — К.: МОН України. — 36 с. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/21/2016–08–17–3-.pdf

Проект Закону України “Про освіту” [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141

Корпоративна соціальна відпові- дальність: моделі та управлінська практика: підручник / [Саприкі- на М. А. (гл. 1–14), Ляшенко О. (гл. 4, гл. 10), Саєнчук М. А. і Місь- ко Г. А. (гл. 1, гл. 9), Зінченко А. Г. (гл. 8)]; за наук. ред. д-ра екон. наук О. С. Редькіна. — К.: ТОВ “Фарбо- ваний лист”, 2011. — 480 с.

Ареф’єва О. В., Комарецька П. В. Інтереси стейхолдерів в організа- ційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціа- лом підприємств / О. В. Ареф’єва, П. В. Комарецька // Актуальні про- блеми економіки. — 2008. — № 9. — С. 80.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кре- мень]. — К.: Юніком Інтер, 2008. — 1040 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Кухарчук, П., & Білоус, А. (2016). ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ. Публічне урядування, (4 (5), 134-142. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/701