СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СЬОГОДЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Любов Титаренко

Ключові слова:

державне управління, суспільний розвиток, реформування і модернізація, євроінтеграція, державний апарат, взаємодія влади і суспільства, публічна влада, державний службовець, успіх демократизації, інтеграція України в Європейську спільноту

Анотація

У статті визначено теоретико-методологічні засади розвитку сьогодення в напрямі удосконалення функціонування органів державної влади, проаналізовано сучасний стан модернізації управління в контексті євроінтеграційних прагнень України.

Посилання

Конституція України. — К., 1996. — 64 с. 2. Закон України “Про засади дер- жавної антикорупційної політи- ки в Україні” (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки від 14.10.2014 № 1699-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/

Закон України “Про державну служ- бу” від 10.12.2015 № 889-VIII. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

Бакуменко В. Д. Державне управлін- ня: основи теорії, історія та практи- ка: навч. посібник / В. Д. Бакумен- ко, П. І. Надолішний, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи; за заг. ред. П. І. Надо- лішнього, В. Д. Бакуменка. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. — 394 с.

Драгомирецька Н. М. Громадянська відповідальність як віддзеркален- ня розвитку громадянського сус- пільства: Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2009. — Вип. 1. — С. 257–268.

Енциклопедія державного управлін- ня: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. — Т. 2: Методологія державно- го управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. На- долішній (співголова) та ін., 2011. — 692 с.

Ілюк Т. М. Європейська комуніка- ційна політика: “Наближення ЄС до громадян” // Ефективність держав- ного управління: Зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. НАДУ / Т. М. Ілюк; за заг. ред. П. І. Шев- чука. — Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Вип. 12. — С. 79–86.

Олуйко В. М. Професіоналізація ка- дрів як фактор державотворення / В. М. Олуйко // Університетські на- укові записки: часопис Хмельн. ун- ту управління та права. — 2008. — Вип. 3. — С. 5–8.

Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги / К. Поппер. — К.: Основи, 1994. — Т. 2. — 150 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 року № 411-р. “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку держав- ної служби на період до 2016 року” // https://www.google.com.ua/search

Розпорядження Кабінету міністрів “Деякі питання реформування дер- жавного управління України” // Стратегія реформування держав- ного управління України на 2016– 2020 роки від 24 червня 2016 р. Док. 474–2016-р, чинний // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474–2016

Сидорчук О. Поразкою року є від- сутність реформ / О. Сидорчук // Інформаційно-аналітичний вісник Укрінформ // http://www.ukrinform.ua/ukr/news

Технології управління персоналом: міжнародний досвід: навч. посіб. / [за заг. ред. С. М. Серьогіна]. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. — 156 с.

Титаренко Л. М. Соціально- політичний простір сучасності: проблеми та перспективи розвитку / Л. М. Титаренко // Мат-ли VІ Регіональної наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Дніпропе- тровськ). — 2013. — С. 435.

Телешун С. “Дикое политическое поле” по отработке новых техно- логий влияния” / С. Телешун // Глобальные тенденции. Место Украины в новой архитектонике мира. Газета “ДЕНЬ” від 5.04.2013 р.

Сорока С. Реформа державного управління: як це має бути і як відбу- вається в Україні / С. Сорока // Укра- їнська правда. — 10 лют. — 2016.

Хантингтон С. Будущее демокра- тического процесса: от экспансии до консолидации / С. Хантинг- тон // Мировая экономика и международные отношения. — 1995. — № 6. — С. 88.

Якубовський О. П. Кадрова політика і державна служба: терміни, понят- тя, схеми, афоризми, бібліографія: словник-довідник / О. П. Якубов- ський. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. — 137 с.

“Допомога чи занепокоєність: як змінити підхід Євросоюзу до під- тримки України“.: Європейська правда від 20.10.2016 EuropeanCou ncilforForeignRelationshttp: // www.eurointegration.com.ua/articles/

Угода про партнерство і співробіт- ництво між Україною і Європей- ськими Співтовариствами та їх державами-членами. Док 998_012 // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_012

Указ Президента України від 23 липня 2014 року № 614/2014 “Про забезпечення провадження єдиної державної політики реформ в Укра- їні”. http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/1446

Європарламент синхронно з Радою ратифікував Угоду про асоціацію Інформаційне агентство УНІАН. — 16.09.2014 р. http://www.unian.ua/politics//

Урядовий портал. Європейська ін- теграція: Порядок денний асоціації Україна — ЄС, 24.03.2015 р. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Титаренко, Л. (2016). СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СЬОГОДЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. Публічне урядування, (4 (5), 35-47. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/691