ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Володимир Гурковський
  • Ірина Климкова

Ключові слова:

корупція, запобігання і протидія, антикорупційна політика, шляхи реалізації, антикорупційна стратегія України

Анотація

Проаналізовано сучасний стан корупції в Україні та фактори її поширення в органах державної влади. Перелічено існуючі у світі моделі антикорупційної системи та визначено особливості формування вітчизняної моделі антикорупційної системи. Здійснено аналіз результатів соціологічного опитування щодо поширення корупції у різних сферах суспільного життя та рейтингу України за індексом сприйняття корупції. За результатами порів- няльного аналізу антикорупційних документів стратегічного рівня визначено стан та шляхи реалізації антикорупційної політики. Названі основні причини неефективного виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки, а також ключові рекомендації щодо реформу- вання антикорупційної політики України. Як перспективний напрям для по- дальших наукових досліджень запропоновано питання розроблення заходів та механізмів реалізації нової антикорупційної стратегії України.

Посилання

Петро Порошенко: Я йду на посаду Президента, щоб зберегти і зміц- нити єдність України [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет- представництво Президента України. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/30490.html

Кальниш Ю. Г. Корупція в Укра- їні: причини поширення та ме- ханізми протидії [Електронний ресурс] / С. В. Дрьомов, Ю. Г. Каль- ниш, Д. Б. Клименко, Г. О. Усатий, Л. М. Усаченко. — К.: “ДП “НВЦ Прі- оритети”, 2010. — 88 с. — Режим доступу: http://sd.net.ua/2012/03/08/korupciya-v-ukrayini.html

Мельник М. І. Корупція — корозія влади (соціальна сутність, тенден- ції та наслідки, заходи протидії). Монографія / М. І. Мельник. — К.: Юрид. думка, 2004. — 400 с.

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, ме- ханізми протидії: Монографія / Є. В. Невмержицький. — К.: КНТ, 2008. — 368 с.

Соловйов В. М. Запобігання і про- тидія корупції в державному управлінні України: монографія / В. М. Соловйов. — К.: Ін-т законо- давства Верховної Ради України, 2012. — 508 с.

Поуп Дж. Боротьба з корупцією: елементи системи державної непід- купності / Дж. Поуп. — Рівне: ТОВ “Планета-друк”, 2011. — 488 с.

Роуз-Аккерман С. Коррупция и го- сударство. Причины, следствия, реформы: пер. с англ. О. А. Алякрин- ского. — М.: Логос, 2003. — 356 с.

Альтернативний (тіньовий) звіт про виконання Україною рекомен- дацій, наданих за результатами тре- тього раунду оцінювання в рамках Стамбульського плану дій Анти- корупційної мережі ОЕСР для кра- їн Східної Європи та Центральної Азії. Результати громадської оцінки станом на лютий 2014 р. / за заг. ред. Р. Рябошапка, О. Хмари. — [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4653.html

Качкина Т. Б., Качкин А. В. Корруп- ция и основные элементы стра- тегии противодействия ей: Учеб. пособие / Т. Б. Качкина, А. В. Кач- кин. — Ульяновск: ОАО “Област- ная типография “Печатный двор”, 2010. — 80 с.

Соціологічні опитування [Електронний ресурс] // Центр Разумкова. — Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=903

Corruption perceptions index [Елек- тронний ресурс] // Transparency International. — Режим доступу: http://www.transparency.org/research/cpi/overview

Mauro P. The persistence of corruption and slow economic growth / P. Mauro // IMF Working Paper № 02/213. — Washington: International Monetary Fund, 2002. — 23 p.

Михненко А. М. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / авт. кол.: А. М. Михненко (кер. авт. кол.), Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін..; за ред. проф. А. М. Михненка. — К.: НАДУ, 2010. — 360 с.

Про Національну програму боротьби з корупцією [Указ Президента Укра- їни від 10 квітня 1997 р. № 319/97] // Офіц. вісн. України. — 1997. — 17 квіт. (№ 15). — С. 11.

Про Концепцію боротьби з корупці- єю на 1998–2005 роки [Указ Пре- зидента України від 24 квіт. 1998 р. № 367/98] // Офіц. вісник Укра- їни. — 1998. — 14 трав. (№ 15). — С. 14. 16. Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчес- ності” [Указ Президента України від 11 вересня 2006 р. № 742/2006] // Офіц. вісник України. — 2006. — 27 вер. (№ 37). — С. 9.

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки [Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011] // Офіц. ві- сник Президента України. — 2011. — 3 лист. (№ 29). — С.13.

Державна програма щодо запобіган- ня і протидії корупції на 2011–2015 роки. Стан виконання: що побачила громадськість? Звіт за результатами громадського моніторингу / за заг. 123 ред. О. Хмари, Д. Ковриженка. — К.: TransparencyInternational Україна, 2013. — 89 с.

Уряд розробив 10 антикорупційних кроків / П. Петренко [Електронний ресурс] // Веб-сайт Міністерства юстиції України. — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/news/45652

Костенко О. Корупція в Украї- ні — загроза національній безпеці [Електронний ресурс] // Незави- симое бюро новостей. — Режим доступу: http://nbnews.com.ua/ua/blogs/130145/

Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження “Грома- дяни України про безпеку: особисту, національну та її складові”, провел- дено з 27 по 31 травня 2016 р., Київ- 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Гурковський, В., & Климкова, І. (2016). ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Публічне урядування, (4 (5), 110-124. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/699

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають