МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДИ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-1

Ключові слова:

нормативно-правові засади, муніципальне управління, громада, міжнародне законодавство, сталий розвиток.

Анотація

Одним з пріоритетних напрямів розвитку України є інтеграція до Європейського Союзу. Одна з важливих складових цього процесу – імплементація відповідних міжнародних та європейських стандартів участі громади у муніципальному управлінні. У зазначеному контексті у тексті статті аналізуємо Європейську Хартію місцевого самоврядування, І, ІІ та ІІІ Європейські Хартії міст, Європейську Хартію щодо участі молоді у суспільному житті на місцевому і регіональному рівні, Декларацію щодо регіоналізму в Європі, Лаекенську Декларацію, Лейпцизьку Хартію сталих європейських міст, Валенсійську Декларацію та ін. Разом із цим приділяється увага аналізу питань, пов’язаних із вивченням і засвоєнням передових європейський практик муніципального управління у містах, особливо великих агломераціях, як центрах концентрації політичного, економічного, соціального та культурного капіталів. Крім того, логіка розробки та прийняття міжнародних документів свідчить про поступове розширення та залучення до муніципального управління максимальної кількості соціальних груп (молодь, жінки, іноземці тощо). У результаті проведеного аналізу виявлені базові принципи нормативно-правового регулювання участі громади в муніципальному управлінні: децентралізація, гнучкість, адаптивність, координація та співпраця. Встановлено, що у процесі розвитку вітчизняної системи забезпечення участі громади у муніципальному управлінні актуалізується комплекс завдань із налагодження транскордонного співробітництва, збільшення рівня активності мешканців громади, розвитку партнерських відносин, узгодження нормативних документів стратегічного та локального рівня, вироблення механізмів отримання зворотного зв’язку.

Посилання

AER Declaration on Regionalism. URL: https://aer.eu/aer-declaration-regionalism/.

European Urban Charter III (2023): Urban living in the era of transformations. URL: https://rm.coe.int/cg-gov-2023-1-04-european-urban-charter-iii-en/1680aa8a9d.

Final Declaration of the Conference on Federalism, Regionalism, Local Autonomy and Minorities. Cividale del Friuli (Italy), 24–26 October 1996. URL: https://rm.coe.int/168071a0da.

The Laeken Declaration on the future of the European Union (15 December 2001). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55/publishable_en.pdf.

Leipzig Charter on Sustainable European Cities. URL: https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/leipzig_charter_2007.pdf.

Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level. Structures and procedures for awarding the European label. URL: https://rm.coe.int/1680746f16.

Бевз О. В. Значення Лейпцизької хартії в контексті євроінтеграційних процесів у сфеірі міського розвитку в Україні (еколого-правовий аспект). Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік, В. В. Миргород-Карпова,

А. В. Стеблянко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 145–151. URL: https://law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnik_2021-2.pdf#page=145.

Василькова Є. Європейська (рамкова) конвенція про транскордонне співробітництво міжтериторіальними общинами або властями 1980 року: спроба системного аналізу. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2011. Вип. 2. С. 81–92.

Волков В. Принципи Європейської хартії міст і їхня реалізація в сучасних умовах України. Схід. 2011. № 1 (108). С. 18–20.

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями Мадрид, 21 травня 1980 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106#-Text.

Європейська хартія міст ІІ (Маніфест нової урбаністики). Прийнята Конгресом в ході його 15-ої Пленарної сесії 29 травня 2008 р. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf.

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/994_036#Text.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії Наук України. URL: http://idpnan.org.ua/.

Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень. URL: https://rm.coe.int/guidelines-on-civil-participation-in-political-decision-making/168076e135.

Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318#Text.

Кравченко В. В. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та їх імплементація в законодавстві Україні в контексті реформи місцевого самоврядування. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2016. № 3–4. С. 56–59.

Левенець А. В. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. В. Левенець; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2017. 20 c.

Майданник О. О. Місцеве самоврядування: концептуальні основи, конституційно-правове регулювання в Україні. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2016. № 3–4. С. 68–69.

Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/.

Павелків С.Р. Європейські принципи муніципального права. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 11(25). С. 140–153.

Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи. URL: https://rm.coe.int/168071b58f.

Петроє О. Інституційна структура і функції тристороннього соціального діалогу в системі європейського врядування. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. № 2. С. 256–266.

Протокол N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_947#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

АКУЛА, К. (2023). МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДИ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 7-15. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-1