Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1) в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

- шифр УДК;

- прізвище та ім’я (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/).

2) назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами. Перед англомовною назвою статті подається прізвище та ім’я автора англійською.

3) розширена структурована анотація наукової статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження)*

якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті.

4) текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

- список використаних джерел не менше 10 позицій на мові оригіналу (посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, в бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання в статті і оформляється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Технічні вимоги:

- текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25; 

- обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);

- не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;

- при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 351:851

Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА
доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», e-mail
ORCID: 0000-0001-9227-7426

Державна політика у сфері торгівлі озброєнням

У запропонованій статті виявлено, що останнім часом відзначилось посилення попиту на озброєння та військову техніку (ОВТ). через посилення напруженості у міжнародних відносинах та зосередження значною кількістю держав зусиль на здобуванні значно більшої ролі у світоустрої…
Ключові слова: ринок, озброєння, міжнародний договір, експортний контроль, правові засади.

Inna Semenets-Orlova. State policy on arms trade

The proposed article reveals that recently there has been an increase in demand for weapons and military equipment (weapons). due to increasing tensions in international relations and the concentration of a significant number of states on efforts to gain a much greater role in the world order…
Key words: market, armaments, international agreement, export control, legal bases.

Текст статті.

                                                                                             Література:
1. Константинов Ю.В., Резніченко В.І. Вассенаарська домовленість про контроль за експортом звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного використання. Українська дипломатична енциклопедія / за ред. Л.В. Губерського. Київ : Знання України, 2004. Т. 1. 150 с.