ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-8

Ключові слова:

парламент, парламентаризм, Верховна Рада України, державне управління, воєнний стан, народні депутати України.

Анотація

За демократичного режиму роль і значення парламенту об’єктивно зростає у зв’язку з необхідністю повноцінного забезпечення народного представництва, здійснення активного законотворення в інтересах суспільства. Суб’єктність Верховної Ради України в системі державного управління випливає з принципу парламентської автономії, необхідності побудови в Україні демократичної правової держави, та структурується у політичній, адміністративній, правовій та інших сферах. Тому у статті досліджуються особливості участі Верховної Ради України в системі державно-управлінських відносин в умовах дії правового режиму воєнного стану (з 24 лютого 2022 року). Для досягнення вказаної мети проведено комплексне дослідження діяльності Верховної Ради України у сфері державного управління упродовж нетривалого періоду часу (лютий 2022 – травень 2023 року). На основі наукового аналізу відповідних тенденцій доведено, що в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з широкомасштабною російською збройною агресією 24 лютого 2022 року, роль і значення Верховної Ради України як парламенту Української держави та єдиного органу законодавчої влади зазнали помітних трансформацій, зумовлених воєнно-політичною динамікою та потребами забезпечення безпеки парламентської інституції. Умови функціонування Верховної Ради України упродовж дії режиму воєнного стану спростовують тези про втрату Парламентом України його суб’єктності, занепад його ролі в системі державного управління тощо. Натомість спостерігаються суперечливі тенденції: з одного боку, піднесення законодавчої функції в діяльності Верховної Ради України в цей період, з другого боку, відносне зниження ваги бюджетної і контрольної функцій Парламенту України. Їх поєднання і подальші перспективи розвитку залежать від можливих законодавчих змін у регулюванні парламентської діяльності, міжнародних та внутрішніх особливостей воєнно-політичних подій, тривалості дії режиму воєнного стану, складнощів повоєнного відновлення України тощо. На основі проведеного дослідження запропоновано перспективні шляхи удосконалення законодавства та практики його реалізації в напрямі зміцнення ролі Верховної Ради України в системі державного управління.

Посилання

Алфьоров С. М. Адміністративне право : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. С. 218; Криворучко В. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного управління. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 95.

Борщевський В.В., Василиця О.Б., Матвєєв Є.Е. Публічне управління в умовах воєнного стану : інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку. Держава та регіони. Серія : Публічне управління і адміністрування. 2022. № 2 (76). С. 32.

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. С. 220–223.

Коваленко Н.В. Теорія адміністративно-правових режимів. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 432 с.

Коваль В.П. Адміністративно-правовий статус військовослужбовців в Україні в умовах правового режиму воєнного стану : дис. ... д-ра філософії : 081 – право (галузь знань – 08 Право). Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021. С. 106–160.

Комзюк А.Т., Комзюк М.А., Липій Є.А. Адміністративно-правовий режим воєнного стану, введеного в Україні у звʼязку з московською військовою агресією. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. № 3. С. 106.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

Красівський О.Я., Мазій Н.Г. Проблеми та економічне врядування України в умовах війни. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 2. Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 47.

Кузніченко С.О. Становлення і розвиток інститутів надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харківський нац. університет внутрішніх справ. Харків, 2010. 34 с.

Кузніченко С. О. Адміністративно-правовий режим воєнного стану : монографія. Харків : Право, 2014. 232 с.

Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов’язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів : монографія. Харків : Право, 2015. 216 с.

Махначова Н.М. Особливості прийняття управлінських рішень органами публічної влади в екстремальних умовах. Механізми публічного управління. 2022. Вип. 29. С. 44.

Миколюк А.В. Публічне управління в умовах військового стану : питання ефективності. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Вип. 29. С. 48.

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14654.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст. 250.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період»: Указ Президента України від 25.09.2017 року № 283/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2832017-22678.

Рік роботи Верховної Ради України в умовах війни. Прес-служба Апарату Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/233494.html.

Середа В.В. Надзвичайні правові режими у сфері публічного права. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 3. С. 102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КРЕЙДЕНКО, В., & ГРИГОРОВИЧ, Л. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 67-73. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-8