НАЦІОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ В СУЧАСНОСТІ: ВІДГОЛОСКИ МИНУЛОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-13

Ключові слова:

націогенез, нація, націотворення, етнос, етногенез, етнонаціональна сфера.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та аналізу сучасної теорії нації та націогенезу і визначає можливі сучасні напрями подальших наукових досліджень. Розглянувши особливості та закономірності процесу з позиції різних підходів до даної проблематики, стаття розглядає формування сучасного процесу становлення української нації, який певним чином повинен спиратись на історичний досвід попередніх етапів націогенезу та надає можливість порівняти погляди різних науковців на процес розвитку націй та виявити спільні структурні елементи або фази розвитку. Простежено взаємодію «об’єктивних» та «суб’єктивних» ознак нації, етнічних та соціальних її компонентів. Надаються концепції як зарубіжних вчених, так і найбільш важливі ідеї української наукової практики. Аналізуються процеси націогенезу різних державних утворень того часу. Стаття проводить аналіз нормативно-правової бази сьогодення. Пропонуються рекомендації щодо неможливості неврахування головних ознак націотворення: мови, літератури, фольклору, мистецтва, історії, права, релігії та інших ознак. Загальний висновок статті вказує на значення ефективної взаємодії держави та української політичної нації. Розглянутий історичний досвід демонструє, що чим глибші знання про культурно-історичний розвиток конкретного етносу, тим перспективніші шляхи його становлення.

Посилання

Толочко П. П. Глибинна суть традицій //Київська старовина. 1992. № 1.

Чмихов М. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя: Монографія. К.: Либідь, 2001. 432 с.

Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. 559 с.

Петров В.П. Походження українського народу. К.: МП «Фенікс», 1992. 192 с.

Хвойка В. В. Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в доисторические времена. К.: 1913. 256 с.

Шпорлюк Р. «Україна: від імперської периферії до суверенної держави: Міркування щодо утворення, перетворення та припинення існування націй у Східній та Центрально-Східній Європі. «Сучасність», 1996, № 11; № 12.

Історія України: Курс лекцій у двох книгах. – Кн.. І. – Від найдавніших часів до кінця ХІХ століття / Мельник Л. Г., Гурій О.І., Демченко М.В. та ін. К.: «Либідь», 1991. 576 с.

Кравченко Н., Павленко Ю. Коментар до праці «Походження українського народу». – В кн.. Петров В. П. Походження українського народу. К.: МП «Фенікс», 1992.

Мурзін В. Велика Скіфія як фактор етногенетичного розвитку давнього населення України. В кн.: Історія. Частина І: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. Х.: Око, 1996. 264 с.

Баран В. Д. Давні слов’яни. К.: Альтернативи, 1998. 336 с.

Півторак Г. Українці: Звідки ми і наша мова. К.: Наукова думка, 1993. 200 с.

Дещинський Л. С., Гаврилів І.О., Зінкевич Р. Д., Денісов Я. Я., Тарабан В. М., Шеломенцев

С. В. Історія України та її державності: Вид.3-є, перероблене і доповнене: Навч. посібник. Львів: Видавництво «Бескид Біг», 2005. 368 с.

Грушевский М. Украинский народ в его прошлом и настоящем. CПб., 1914. Т. 1.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. // [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Закон України «Про корінні народи України» від 01.07.2021 р. // [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1616-20#Text

Закон України «Про національні меншини (спільноти) України» від 13.12.2022 р. // [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2827-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ТУПІКОВ, В. (2023). НАЦІОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ В СУЧАСНОСТІ: ВІДГОЛОСКИ МИНУЛОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 100-108. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-13