РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-19

Ключові слова:

інститути громадянського суспільства, публічне управління, модель управління у сфері вищої школи, демократизація, Україна.

Анотація

У роботі досліджено основні аспекти демократизації національної системи освіти в Україні, визначено її вплив на управлінську модель вищої школи, проведено аналіз ролі громадянського суспільства як агенту змін національної освіти, здійснено характеристику місця та ролі інститутів громадянського суспільства у процесах демократизації системи вищої освіти України. У статті автором були використані міждисциплінарні методи дослідження (аналізу, синтезу, порівняння, ототожнення) та наукові методи дослідження у сфері публічного управління та адміністрування (системного аналізу, інституційно-функціонального аналізу). Наукова новизна роботи полягає у тому, що дослідником демократизація системи управління вищою освітою в Україні досліджувалася у контексті демократизації публічного управління загалом та з урахуванням сучасних концепцій управління. Автором зроблено висновки, що демократизація управлінської моделі вищої школи неодмінно має базуватися на принципах залучення до управління усіх зацікавлених сторін, верховенства права, прозорості, прагнення до консенсусу усіх зацікавлених сторін, соціальним спрямуванням тощо. Підвищення ролі інститутів громадянського суспільства в системі управління вищою школою є одним із ключових принципів реалізації демократизації вищої школи. В сучасних умовах інститути громадянського суспільства не тільки беруть участь у виробленні публічної політики, а й залучаються до її реалізації як суб’єкти, що наділені певними делегованими повноваженнями від органів публічної влади. Автором зауважено, що подальше залучення інститутів громадянського суспільства до управлінської моделі вищої школи потребує суттєвого доопрацювання вітчизняної нормативно-правової бази, де будуть прописані конкретні напрями залучення громадянського суспільства до вироблення та реалізації публічної політики у сфері вищої освіти, прописані форми взаємодії їх інститутів з органами влади та механізми їх участі у цих процесах.

Посилання

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»): затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

Павлов Н. С. Концепція «належного врядування»: сучасне розуміння та стан її реалізації в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. Вип. 4. Ч. 3. С. 3–7.

Viliame Wilikilagi. What is Network Governance and its Implications for Public Policy Formulation? (October 23, 2009). SSRN. URL: https://ssrn.com/abstract=1494757.

Чубінська Н. Б. Характерні риси публічного управління у сфері освіти. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2021. № 4. Том 32 (71). С. 23–26.

Таран Є. І. Співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування» та «публічне управління» у трансформаційних процесах України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. № 2. Том 31 (70). С. 33–37.

Kononenko, V., Yaremenko, O., Zinko, Y., Lapshin, S., & Ostapenko, O. Formation of civil society in Ukraine in the post-soviet period. Amazonia Investiga. 2023. 12(65). PP. 131–140.

Шамрай В. Освітня політика та цінності демократії. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. 2023. № 21. Том 177. С. 56–63.

Півнева Л. М. Напрямки реформування вищої освіти України як чинник демократизації. Проблеми сучасної освіти. 2020. № 11. С. 42–48.

Безена І. М., Сиченко В. В., Рибкіна С. О. Механізми демократизації публічного управління і кар’єрний ріст посадовців органів влади: регіональний аспект. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 50–57.

Кондрашева О. В. Питання управління державою вищими навальними закладами України в умовах реалізації Болонського процесу. Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 25 жовтня 2018 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2018. С. 101–105.

Ажажа М. А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 94–99.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Старикова Г. В. Сучасний стан демократизації публічного управління на регіональному рівні. Наукові перспективи. 2022. № 8 (26). С. 81–97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ЮСЬКОВ, Д. (2023). РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 142-147. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-19