ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-8

Ключові слова:

публічне управління, механізми публічного управління, національна безпека, безпека, транспортна безпека, нормативно-правове регулювання, правові акти, загрози, об’єкти транспортної інфраструктури, органи влади.

Анотація

Анотація. У статті зосереджено увагу на сукупності нормативно-правових актів, які спрямовані на сприйняття загального уявлення про транспортну безпеку, визначають основні напрямки діяльності суб’єктів. Завдяки аналізу наукових праць та законодавчих актів було виділено особливості, які є притаманні національному транспортному законодавству. Встановлено, зважаючи на міжгалузеву спрямованість правового регулювання відносин у транспортній сфері, що важливе значення і роль відводиться нормам міжнародного права, зважаючи на те, що Українська держава є активним учасником міжнародних конвенцій, угод, директив, декларацій в сфері транспорту. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань регулювання правопорядку й безпеку на об’єктах транспорту, зокрема Конституцію України, закони України, кодекси, Укази Президента України та інші нормативно-правові акти. Встановлено, що нормативно-правове регулювання транспортної безпеки України регулюється великою кількістю різноманітних правових актів у зв’язку з існуванням безлічі різновидів транспорту та досить розгалуженою системою чинників транспортної безпеки. У статті фокусується увага на таких притаманних особливостях нормативно-парового забезпечення транспортної безпеки: 1) законодавство, яке регулює сферу транспортної безпеки має міжгалузевий характер; 2) досліджуване законодавство є комплексним; 3) значний масив нормативно-правових актів у досліджуваний сфері, серед яких й міжнародно-правові угоди. Вбачається потреба у встановлення єдності законодавства із суміжними міжнародними правовими актами із застосуванням імплементації положень міжнародного права стосовно транспортної безпеки до національного законодавства. Запропоновано на державному рівні алгоритм здійснення діяльності з роз’яснення законодавчо зафіксованих заходів, які забезпечують транспортну безпеку, а також їх обґрунтованості й необхідності здійснення, швидкого реагувати на проблеми, що з’являються в законодавстві, враховуючи і проблемні аспекти фінансового забезпечення суб’єктів транспортної інфраструктури.

Посилання

Бойко А. В. Адміністративно-правове забезпечення державної транспортної політики в Україні : дис… д.ю.наук : 12.00.07 / Науково-дослідний інститут публічного права. Дніпропетровський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2021. 480 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Клепікова О. В. Транспортна безпека як засіб державного регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 55. Том 1. 2019. С. 150–153.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст. 141.

Положення про класифікацію транспортних подій на залізницях України : наказ Міністерства інфраструктури України від 12 січня 2012 року № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-12#Text

Про автомобільний транспорт : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2344-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху : Закон України від 16 лютого 2021 року № 1231-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/1231-20#Text

Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг: Указ Президента України від 19 липня 2019 року № 529/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529/2019#Text

Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 року № 3353-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text

Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року: постанова Кабінет Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-2020-

%D0%BF#Text

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою морського та річкового транспорту : постанова Кабінет Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 602. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2019-%D0%BF#Text

Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту : наказ Міністерства інфраструктури України від 3 лютого 2022 р. № 69. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0069733-22#Text

Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті : наказ Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 р. № 904. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-03#Text

Про затвердження Порядку ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту: постанова Кабінет Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 408. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту: постанова Кабінет Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 494. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/494-2013-%D0%BF#Text

Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху: Указ Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121/2007#Text

Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1644-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/1644-14#Text

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1360-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-2020-%D1%80#n8

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text

Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період: Закон України від 20 жовтня 1998 року № 194-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-14#Text

Фердман Г. П. Нормативно-правові засади забезпечення транспортної безпеки України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70). № 3. 2020. С. 239–243.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Semenets-Orlova, Inna Andriivna, and Yaroslava Yaroslavivna Kyselova. Multidimensional management contemporary: generation of social meanings for a new collective identities. Публічне урядування 4 (2018): 264–273.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

Чабанов, А. М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Публічне урядування, (3 (36), 66-74. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-8