ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2-35-45

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, проекти, розвиток території

Анотація

Встановлено, що сталий територіальний розвиток неможли- вий без партнерства органів публічної влади й бізнесу. Зазначено, що дер- жавно-приватне партнерство — це інституційний та організаційний альянс між владними органами і бізнесом з метою реалізації суспільно значущих проектів у різних сферах діяльності. З’ясовано, що це передача бізнесу ча- стини повноважень, відповідальності та ризиків щодо реалізації інвести- ційних проектів, які традиційно впроваджувалися за рахунок бюджетного фінансування. Приділено увагу формам державно-приватного партнерства. Проаналізовано сучасний стан реалізації місцевих проектів державно-при- ватного партнерства, виявлено актуальні проблеми та розкрито напрями вдосконалення фінансування розвитку територій. Доведено, що партнерство органів влади і приватного сектору спрямоване на підвищення ефективнос- ті впровадження інфраструктурних проектів на місцевому рівні, вирішення важливих питань місцевого значення, задоволення потреб та інтересів тери- торіальної громади щодо отримання якісних послуг. Перелічено сфери і сек- тори застосування державно-приватного партнерства. Зазначено переваги застосування державно-приватного партнерства. Наведено статистичні дан- ні і динаміка реалізації проектів, що реалізуються на засадах державно-при- ватного партнерства. Також наведено приклад застосування державно-при- ватного партнерства як інструменту розвитку територій. Акцентовано увагу на інституційному середовищі реалізації проектів державно-приватного партнерства. Обґрунтовано доцільність гармонізації концесійного законо- давства із законодавством про державно-приватне партнерство, імплемен- тації кращого міжнародного досвіду до правового регулювання в Україні. Наголошено на необхідності розвитку державно-приватного партнерства як інструменту розвитку територій в умовах реалізації реформи децентраліза- ції владних відносин.

Посилання

Варнавский В. Г. Партнерство госу- дарства и частного сектора: формы, проекты, риски / В. Г. Варнавс- кий. — РАН ; Институт мировой экономики и международних отно- шений. — М. : Наука, 2005. — 315 с.

Досвід та перспективи впрова- дження державно-приватних парт- нерств в Україні та за кордоном / Б. О. Винницький, М. І. Лендьєл, Б. П. Онищук та ін. — К. : К.І.С., 2008. — 146 c.

Про державно-приватне партнер- ство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI // Офіц. сайт Верховної Ради України. — https://zakon.rada.gov.ua

Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональ- ної політики: можливості застосу- вання та практичні аспекти підго- товки і впровадження інвестиційних проектів / Програма U-LEAD. — К., 2017. — 106 с.

Васильєва О. І. Розвиток держав- но-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства / О. І. Васильєва, Н. Г. Дутко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. — Вип. 1/2012. — К. : АМУ, 2012. — С. 37– 48.

Реалізація проектів державно-при- ватного партнерства в Україні : практ. посіб. / Ю. Гусєв, Т. Бойчук, А. Хорошун, Т. Садова та ін. ; SPILNO. — К., 2017. — 94 с.

Офіційний сайт Міністерства еко- номічного розвитку і торгівлі Укра- їни. — http://www.me.gov.ua

Гарбариніна В. Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реаліза- ції політики державно-приватного партнерства / В. Гарбариніна // Ефективність державного управлін- ня. — 2016. — Вип. 1/2 (46/47). — Ч. 1. — С. 180–187.

Офіційний сайт Верховної Ради України / законотворчість. — http://w1.c1.rada.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-27

Як цитувати

Васильєва, Н., & Васильєва, О. (2019). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Публічне урядування, (2 (17), 35-45. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2-35-45